WIJDEMEERSE WEBKRANT
College voor het blok
Kortenhoef, wo 17 december 2008

Ex-wethouder Wim Lorjé maakte afspraken met Albert Heijn over de Dobber. Dat blijkt nu een probleem voor het college te vormen.

Het college geeft in een chronologisch overzicht antwoord op de vragen die DBW stelde over de huidige stand van zaken van De Dobber. Uit de brief blijkt dat er al vanaf januari door Albert Heijn en door een consortium van winkeliers op de Meenthof werd gesproken over revitalisering van het winkelcentrum en de plaats van de Dobber daarin. Ook blijkt dat het college pas op 11 november hoorde van de gesprekken met wethouder Lorjé.

Exploitatie overgenomen

Op 23 oktober deelt AH aan wethouder Lorjé mee dat de goodwill en inventaris is overgenomen van beheerder Bergman, die zelf AH had benaderd voor de overname, omdat hij met de exploitatie wilde stoppen. AH gaf aan de bar en het restaurant te willen sluiten, een deel van de Dobber als winkelruimte te willen gaan gebruiken en verder de functies van de Dobber in stand te willen houden onder beheer van een door AH aan te trekken beheerder. Lorjé deelt in dat gesprek mee dat voor 2009 de verkoop van de Dobber gepland is.

Op 5 november besluit de raad een quick scan uit te laten voeren naar de mogelijkheden van de Dobber. De raad drukt het college op het hart om geen overhaaste stappen te ondernemen met de Dobber en de raad voortdurend te informeren,

Op 6 november praat de wethouder opnieuw met AH. Hij geeft aan dat de verkoop van de Dobber langer gaat duren, naar verwachting nog een jaar. Hij spreekt af dat er wel een persbericht zal uitgaan, waarin wordt aangegeven dat AH de goodwill en de inventaris heeft overgenomen. Voorts zal in het persbericht komen dat de sociale functie van de Dobber voorlopig in stand zal worden gehouden, terwijl er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor de sociaal-culturele functie van de Dobber.

College en ambtenaren wisten van niets

Al deze gesprekken blijken te zijn gevoerd door de wethouder, zonder ambtelijke ondersteuning. Noch het college, noch de ambtelijke organisatie wist van de afspraken af.

Op 11 november deelt Lorjé het college mee welke afspraken hij heeft gemaakt. Het college voelt zich voor het blok gezet. Er blijkt een overeenkomst te bestaan tussen AH en de gemeente zonder bijbehorend collegebesluit. Er wordt besloten om een persbericht uit te laten gaan en een brief naar de raad te sturen.

Toen men de tijd had gehad om de contracten en de juridische consequenties te bestuderen, kwam het college op 18 november tot de conclusie dat AH zowel een exploitatieovereenkomst metde gemeente had moeten sluiten, als een overeenkomst met Bergman voor de overname van de goodwill en de inventaris. Omdat niet beide overeenkomsten zijn gesloten stelt het college zich op het standpunt dat de overeenkomst tussen Bergman en AH daardoor niet onherroepelijk zijn.

Op 20 november verdedigt wethouder Lia Moote dit collegestandpunt in de commissie Bestuur en Middelen, omdat Wim Lorjé ziek is. De commissie valt over haar heen. Vier dagen later treedt wethouder Wim Lorjé af.

Op 27 november praat wethouder Lia Moote met de heer Bergman. Deze geeft aan dat er slechts twee gegadigden waren voor koop van de inventaris en de goodwill van de Dobber. Albert Heijn en een Marokkaans-Turkse gezelschapsvereniging. Hij was blij met de belangstelling van Albert Heijn omdat de Dobber volgens hem moeilijk te exploiteren is.

Huur niet automatisch over

Ook op 27 november praat wethouder Lia Moote met Albert Heijn. In dat gesprek maakt de wethouder duidelijk dat de koop van de inventaris en de goodwill samen moet gaan met een aanpassing in het huurcontract met de gemeente waarin de nieuwe huurder genoemd moet worden. Albert Heijn refereert aan de eerdere gesprekken en het feit dat huur in zo'n geval gewoon over gaat naar de nieuwe exploitant. Pijnpunt daarbij is de bar en restaurantfunctie, die Albert Heijn in de huidge vorm ongewenst vindt, terwijl de gemeente vindt dat eerst de quick scan, zoals toegezegd aan de raad, moet worden uitgevoerd.

Juridisch moeras

Het college somt de juridische kanten aan deze zaak op.

  • Bergman kan de goodwill en inventaris niet verkopen aan AH zonder toestemming van de gemeente. Doet hij dat toch dan kan de gemeente direct een boete opeisen.
  • Albert Heijn heeft op 1 oktober wel de exploitatie overgenomen van Bergman, maar is geen huurder geworden, omdat daar goedkeuring van de gemeente voor nodig is.
  • Het wijzigen van de huurder in de huurovereenkomst moet een collegebesluit zijn. Omdat wethouder Wim Lorjé die bevoegdheid niet heeft zonder mandaat van het voltallige college, c.q. nadat er een collegebesluit is genomen, was hij niet bevoegd om afspraken op dat vlak te maken.

Om uit dit juridische moeras te komen stelt het college voor om AH een tijdelijke huurovereenkomst (1 jaar) aan te bieden, waarbij het gebruik en de inrichting van de Dobber blijven zoals ze nu zijn en zo snel mogelijk de quick scan uit te laten voeren naar de Dobber en het winkelcentrum als geheel. In de quick scan moet ook worden gekeken naar locaties waar de huidige gebruikers van de Dobber hun activiteiten kunnen voortzetten.

Dossier De Dobber

 

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
4 gr.
windkr. 2