WIJDEMEERSE WEBKRANT
Het College antwoordt
Kortenhoef, di 3 juli 2012

De WWK stelde enkele vragen aan het gemeentebestuur naar aanleiding van de informatieavond over de belt Groenewoud.

In rood de vraag, in zwart het antwoord.

Vraag 1: Wie zijn er wel en wie niet uitgenodigd voor deze avond? Wat waren de criteria? Is er overleg geweest tussen AZ, NM en de gemeente over het uitnodigingsbeleid?

De openbare informatieavond werd georganiseerd door de initiatiefnemers Afvalzorg en Natuurmonumenten voor direct aanwonenden en belangstellenden. De initiatiefnemers zijn gevraagd de informatiebijeenkomst bekend te maken in de Wie Wat Waar en direct aanwonenden per brief te informeren. Zij hebben daaraan gehoor gegeven. Er zijn 250 huis-aan-huisbrieven bezorgd (Emmaweg, Kortenhoefsedijk en randbebouwing Kortenhoef). Ook is de bijeenkomst aangekondigd in de Wie Wat Waar van 20 juni (zie hieronder).


De pagina in de WieWatWaar waarop, linksonder,
de aankondiging van de info-avond stond.

Vraag 2: Waarom zijn bijv. de bewoners van Bruinjoost niet uitgenodigd? Zij zijn omwonend en hun straat wordt ontsluitingsweg. Ons inziens voldoende aanleiding om ze uit te nodigen.

Helaas blijken per abuis niet alle bewoners van Bruinjoost een uitnodigingsbrief te hebben ontvangen.

Vraag 3: Waarom stonden wel de logo's van NM en AZ op de uitnodiging, maar niet dat van de gemeente?

De avond werd georganiseerd door initiatiefnemers Afvalzorg en Natuurmonumenten.

Vraag 4: Als de gemeente kennelijk in het geheel niet deelnam aan de organisatie van deze info-avond, wat was dan de rol van wethouder Abrahamse daar. Was hij gast, toehoorder, wethouder?

De gemeente nam niet deel aan de organisatie, maar was wel aanwezig bij de bijeenkomst. Aanwezig waren wethouder Abrahamse en enkele medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling. De wethouder had geen specifieke rol. Op het einde van de bijeenkomst heeft hij enkele vragen beantwoord.

Vraag 5: Uit het verslag van Theo Reijn en dat van Martin Vuyk begrijpen wij dat wethouder Abrahamse formele reacties op opmerkingen uit de zaal gaf. Deed hij dat als gast van AZ en NM, of als wethouder van de gemeente Wijdemeren?

De heer Abrahamse heeft vragen beantwoord vanuit zijn rol als wethouder.

Vraag 6: Deze info-avond kan uiteraard geen enkele formele status in de procedure krijgen, omdat hij niet door de gemeente georganiseerd werd en niet openbaar is gepubliceerd. Bent u dat met mij eens?

De openbare informatieavond is op 20 juni in de Wie Wat Waar aangekondigd. Het doel van deze informatieavond was om direct aanwonenden en belangstellenden te informeren over de plannen van Afvalzorg en Natuurmonumenten. Eerder (op 15 mei) vond zo'n zelfde openbare presentatie plaats in de commissie Ruimte en Economie. In oktober volgt een tweede openbare informatieavond voor omwonenden en belangstellenden.

Vraag 7: Waarom neemt de gemeente niet de regie in deze planontwikkeling?

Het plan is een initiatief van Afvalzorg en Natuurmonumenten. In oktober vindt een tweede openbare informatiebijeenkomst plaats. Daarna zal de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd. Afhankelijk daarvan zal de rol van de gemeente verder worden ingevuld.

Vraag 8: De pers was op geen enkele manier bekend met deze belangrijke info-avond. Bij wie moet de pers zich melden om wel op de hoogte te blijven? Bij NM of bij AZ? Zo ja, bij welke persoon?

Pers kan zich melden bij de communicatieafdeling van Afvalzorg. De gemeente zal de adressen van de lokale pers aan de organiserende partijen verstrekken.

Conclusie:

Wij geven hierboven de letterlijke tekst van de vragen en de antwoorden. Of daarmee alle onduidelijkheden zijn opgelost laten wij in het midden. Dat mag u, lezer, voor u zelf bepalen en dat zal de gemeenteraad moeten beoordelen. Wij wachten met name het oordeel van de gemeenteraad met belangstelling af.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief