WIJDEMEERSE WEBKRANT
Raad snel Klaar
Wijdemeren, vr 20 febuari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De raad was gisteravond snel klaar. Om negen uur klonk de laatste hamerslag al. Na debat over bomenkap, het Loosdrechts Terras, ambassadeurs en een toegevoegde D66 motie.


Plaatsvervangend griffier Debby de Heus en burgemeester Martijn Smit.

Bomenkap Nederhorst

Joost Boermans (D66) had de anti-bomenkapmotie al op zak, maar wilde eerst weten wat de stand van zaken was inzake de kap van de sierkersen aan de Torenlaan. Wethouder Theo Reijn haalde direct de angel uit de vraag. Hij verklaarde dat er dinsdagmorgen gestopt is met de kapwerkzaamheden en dat er tot nader order niet gekapt wordt. Eerst zal er overlegd worden met de omwonenden. Joost Boermans was het niet eens met het door Reijn genoemde tijdstip. Volgens hem was er pas dinsdag aan het eind van de middag gestopt met kappen. Burgemeester Martijn Smit sloot de discussie kort met de vaststelling dat er in de commissie vooral over de communicatie met de bewoners gesproken moet worden. De D66-motie bleef op zak.

Willie Dasplein

Alle partijen steunden het voorstel om te onderzoeken of het Plein in Nederhorst den Berg omgedoopt kan worden in Willie Dasplein. Wel kwam van Sieta Vermeulen (VVD), Joost Boermans (D66) en Ria Hennis (DB) het verzoek om het plein dan ook meteen op te leuken. Ria Hennis (DB) verklaarde: "Wille Das haatte het plein zoals het erbij ligt." Er wordt overleg gestart met de familie van Willie Das en met de initiatiefnemers van de naamsverandering.

Loosdrechts Terras

Er lag een voorstel om de randvoorwaarden, de kaders van de ontwikkeling van het Loosdrechts Terras (v/h Dorpscentrum Loosdrecht) vast te stellen.

René Voigt (DB) vond dat er in het masterplan vastgelegd moet worden dat er 125 parkeerplaatsen in het plan komen. In de commissie waren alle fracties en wethouder Reijn bezorgd over de parkeerproblematiek. Voigt citeerde Theo Reijn: "No parking, no business." Ook stelde hij als eis dat de opbrengst van de grond conform de begroting 2014 moet zijn. Stan Poels (PvdA/GL) was blij. Blij met het proces, waarvoor hij een compliment uitdeelde. En blij dat er sprake is van duurzaamheid in het masterplan. Ook Erik Torsing was erg blij met het plan. "Hier kunnen de mensen uit de markt van de projectontwikkeling wat mee." Wel wees hij op de vindplaats van Loosdrechts porselein die archeologische waarde heeft en waar daarom niet gegraven of geroerd mag worden. Nanne Roosenschoon (D66) merkte op dat 125 parkeerplaatsen wel erg veel ruimte in beslag nemen en dat de parkeerbehoefte afhankelijk wordt van het type woningen en winkels dat er komt. Hij drong erop aan om regie te voeren over hoe het plan er uit komt te zien om kwaliteit te handhaven.
Tim Emmelot (VVD) hamerde er op dat er een tekort aan bedden in Wijdemeren is. Hij was bereid bij de verkoop van de grond water in de wijn te doen t.a.v. de prijs, als daar tegenover staat dat de opbrengst op lange termijn dat goed maakt. Gert Zagt (ZZP) riep de eerste doelstelling met het plan in herinnering. "Zicht op het water laten ontstaan en het water naar de Dijk halen." Het aanpakken van de parkeerproblemen moet wat hem betreft. En de grondexploitatie moet er goed uit zien vindt hij.

Na een diepe zucht reageerde wethouder Theo Reijn. Hij wees erop dat het dichttimmeren van het masterplan tot niets zal leiden. De afgelopen tien jaar hebben dat wel bewezen. Hij houdt dan ook vast aan de flexibiliteit, ook in het aantal parkeerplaatsen. Nadat er nog wat over een motie over de archeologie was gesteggeld werd het voorstel aangenomen met de stem van DB (vanwege de 125 parkeerplaatsen) en Patricia Mossinkoff (D66) tegen. Patricia Mossinkoff legde geen verklaring voor haar tegenstem af.

Ambassadeurs


De trotse ambassadeurs: v.l.n.r. Dik van Enk (CDA) en Stan Poels (PvdA/GL).

Aan de orde was een initiatiefvoorstel en een motie van Stan Poels (PvdA/GL) om twee raadsleden te benoemen als ambassadeur bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Voorgesteld werd om Dik van Enk (CDA) en Stan Poels (PvdA/GL) te benoemen. De ambassadeurs moeten een pleister zijn op het democratisch gat, dat met samenwerkingsverbanden ontstaat. Nu hebben wethouders en burgemeesters zitting in de overlegstructuren waar besluiten worden genomen. De raad wordt dan vaak geconfronteerd met onomkeerbaar besluit waar zij niets meer aan kunnen doen. Om dat probleem op te lossen worden nu per deelnemende gemeente twee raadsleden afgevaardigd naar de regio.

Het maakt het bestuur er niet overzichtelijker en transparanter op. met weer nieuwe dwarsverbanden en ambassadeurs die moeten terugkoppelen naar de raad en daarbij even hun partijbelang opzij zetten, omdat ze gedelegeerd zijn namens de hele raad. Het archaïsche taalgebruik in de motie van de PvdA/GL (gedateerd op 11 november 2014...) wierp niet veel licht op datgene wat de beide ambassadeurs in de Regio gaan doen, wanneer en met wie. Er bekroop ons een gevoel dat hier nieuwe bestuurlijke spaghetti in het leven werd geroepen om het democratisch tekort met de mantel der liefde te bedekken.

De raad vond het allemaal prima, behalve de D66 fractie die tegen het aanstellen van de ambassadeurs was, maar als er dan toch aangesteld werd, zich neerlegde bij de twee voorgedragen kandidaten. Het CDA zwaaide de ambassadeurs vriendelijk uit en wenste ze veel geluk en wijsheid. Een speciale boodschap kwam van Jan Willem Nienhuis (CDA), die de beide kandidaten opriep om een stropdas te gaan dragen "zoals ambassadeurs horen te doen".

Unilever

Aan het eind van de vergadering diende Nanne Roosenschoon (D66) een motie in over de Knorr-fabriek. Op 4 september 2013 werd een fraaie presentatie gegeven over de plannen en mogelijkheden van het Knorrterrein en de -gebouwen. De gebouwen bleven in de plannen min of meer behouden, maar geschikt gemaakt voor woningen. Daarna werd er weinig tot niets meer van gehoord. Roosenschoon wil dat wethouder Theo Reijn contact opneemt met Unilever omdat er kennelijk gesprekken zijn met andere partijen. Bovendien wil hij een rem zetten op het vrije handelen van Unilever met de motie die hij als steuntje in de rug voor de wethouder ziet. De motie werd zeer verdeeld ontvangen. Bovendien merkte burgemeester Smit op dat er dingen in stonden die niet kunnen volgens de wet. Het eindresultaat was dat het gesprek verder gevoerd zal worden in de commissie.

Om negen uur viel de laatste hamerklap en werd de vergadering gesloten.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief