WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Meerderheid voor 30km
's-Graveland, ma 27 juni 2011

Donderdag wordt in de Raad gesproken over het 's-Gravelandse verkeer. Volgens WadW en EKC staat de meerderheid van de bewoners achter een 30km beperking.

Dossier Verkeer 's-Graveland

persbericht

Bewoners rond de vaart massaal voor 30 km en passende weginrichting

Zoals men in de Nieuwjaarstoespraak van de Burgemeester heeft kunnen beluisteren acht deze een hechte samenwerking tussen Gemeentebestuurders en bewoners essentieel. Daarnaast benadrukt ook het coalitieakkoord “inspraak” bewoners.

Bewonersverenigingen zoals WerkaandeWeg.NU en VB EKC kunnen een belangrijke rol spelen in de samenwerking tussen college, raad,en bewoners. Het grote voordeel van het overleg met bewonersverenigingen in een vroeg stadium is dat een geautoriseerd bestuur, dat de meerderheid van de bewoners vertegenwoordigt, een structurele gesprekspartner vormt voor de Gemeente. Dit voorkomt veel overbodig overleg, en is communicatie- en kosteneffectief. De ervaring, recent opgedaan in het overleg over het verkeer rond de ‘s-Gravelandse vaart, is in dat opzicht uitermate gunstig.

De afgelopen maanden zijn de twee bewonersverenigingen VB-EKC en WerkaandeWeg.NU druk geweest met het activeren en mobiliseren van de bewoners rondom de ’s-Gravelandse vaart, en met groot succes! Alle bewoners van de Emmaweg, Koninginneweg, Cannenburgerweg (EKC), Noorder- en Zuidereinde hebben vele malen de kans gekregen zich uit te spreken over het terugbrengen van de snelheid naar 30 km op Noorder- en Zuidereinde én het (her)inrichten van alle wegen rondom de vaart. Voor het Noorder- en Zuidereinde hebben vrijwilligers huis aan huis geënquêteerd met als resultaat een overweldigende hoeveelheid handtekeningen van mensen die vóór de 30 KM maatregel en de inrichting daartoe zijn. Bij de EKC wegen werden de leden van de VB-EKC (95% van de bewoners is lid) gepolst, waarbij vrijwel geen tegenstanders van de 30 KM plannen werden gevonden. Niet alleen bewoners steunen ons! Tijdens de Jaarmarkt op 14 mei jl. hebben bijna 200 passanten uit de directe omgeving hun handtekening gezet ten gunste van de plannen.

In een dergelijke overlegsituatie is het van belang dat de verwachtingen duidelijk zijn. Een raadpleging van alle betrokken bewoners zoals recent heeft plaatsgevonden t.a.v. verkeer rond de vaart door WerkaandeWeg.NU en VB EKC is alleen zinvol wanneer de Gemeente van plan en in staat is om naar vermogen rekening te houden met de voorstellen van de bewoners. In andere woorden de Gemeente moet de consequenties van de samenwerking kunnen overzien en bereid zijn deze te aanvaarden. Hiermee wordt een vertrouwensband tussen Gemeente en bewoners gecreëerd.

In het concrete geval van het verkeersbeleidsplan en de parallelle verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de ‘s-Gravelandse vaart is na 40 jaar discussie en mislukte plannen een potentieel ideale situatie ontstaan door vlot verlopend, welwillend overleg van betrokken partijen. De bewoners verenigingen hebben gedetailleerde voorstellen ingediend die vanwege de verenigings-  dan wel organisatiestructuur kunnen rekenen op een overweldigende steun van de betreffende bewoners. Het is nu de aan de Gemeente om hierop snel en daadkrachtig te reageren met een duidelijk uitvoeringsplan (inclusief daadwerkelijke inrichting, tijdslijnen en budgettaire onderbouwing). Dit plan van de Gemeente zal vervolgens, voor wat betreft de inrichting en tijdslijnen, weer teruggekoppeld worden naar de bewonersverenigingen waarna finaal overleg kan plaatsvinden.

Op 30 juni a.s. (komende donderdagavond) staat het verkeersbeleid op de agenda van de raadsvergadering. Voorafgaand aan deze vergadering, zullen beide verenigingen om 19.30 u de bewonersvoorstellen overhandigen aan de wethouder, G. Abrahamse. We doen dit samen met de Advies Commissie Verkeer, die een cruciale rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Beleidsplan Verkeer.

De verenigingen spreken hierbij hun dank uit aan allen die vrijwillig hebben meegeholpen en aan het college, de raad en haar commissies die zich zeer positief hebben opgesteld, creatieve voorstellen hebben gedaan en de juiste besluiten hebben genomen.

’s-Graveland, 24 juni 2011

Erik Greve
Voorzitter VB-EKC
Rob Bestevaar
Voorzitter
WerkaandeWeg.NU

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
zonnig
30 gr.
windkr. 2