WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Wandelpad Vuntus
Loosdrecht, za 17 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Op 14 juni jl. werd het informatiepaneel bij de ingang van het nieuwe Vuntus wandelpad aan de ’s-Gravelandsevaartweg in Loosdrecht onthuld.

persbericht

Opening natuurgebied Vuntus

Een herinrichting van de Vuntus was nodig om weer een prachtig natuurgebied te creëeren met schoon water en kansen voor bijzondere planten en dieren. Een gebied waar blauwgraslanden zich weer kunnen ontwikkelen en straks de otter misschien weer rondzwemt.


V.l.n.r. WethouderTheo Reijn, Wiegert Dulfer (bestuurder van waterschap AGV), Teo Wams (directeur natuurbeheer Natuurmonumenten) en gedeputeerde prov. NH, Adnan Tekin.

Met de herinrichting van de Vuntus worden de doelstellingen van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water voor dit gebied gehaald. Deze doelstellingen bestaan bijvoorbeeld uit realisatie van blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Maar ook verbetering van trilveenvegetaties en veenmosrietlanden. Hiermee willen we ruimte bieden voor soorten zoals de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis, roerdomp, grote karekiet, rietzanger en ringslang.

De waterhuishouding is ingericht volgens het polderdoorstroomprincipe. Dit betekent dat de aanvoer van voedselrijk water wordt verminderd en het kwelwater (opborrelend grondwater) juist wordt vastgehouden. Verder zijn er bomen verwijderd, petgaten gegraven en is er geplagd. Voor de recreant zijn de kanorustplaatsen hersteld, er is een wandelpad aangelegd en er zijn twee picknickplaatsen gerealiseerd.

De opening was op 14 juni jl. waarbij gedeputeerde natuur Adnan Tekin, waterschapsbestuurder Wiegert Dulfer en directeur natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten gezamenlijk het informatiepaneel op de picknickplaats bij de ingang van het nieuwe wandelpad aan de ’s-Gravelandsevaartweg in Loosdrecht onthuld hebben. Voor dit project was er namelijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het is ook deels gefinancierd door de LIFE-subsidie van de EU.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief