WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Krimp op Scholen
Wijdemeren, wo 14 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Wijdemeren vergrijst en het aantal kinderen krimpt. De Wijdemeerse scholen moeten dus nadenken over hun toekomst samen, alleen of niet.

Twee onderwerpen op de commissieagenda van gisteren gingen over dit onderwerp. Het agendapunt "Huisvesting scholen Nieuw-Loosdrecht" en "Visie op kleine scholen". Het eerste agendapunt gaat over de samenvoeging van vier scholen tot twee, waarbij ook de kinderopvang van Eigen&Wijzer daarbij aansluit. Op die manier komen er in Nieuw Loosdrecht twee z.g. integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar.


De heer Kampman (scholen) en wethouder Sandra van Rijkom.

Uit het raadsvoorstel:

  • Een krediet van maximaal € 7.528.428,- beschikbaar te stellen voor de realisering van twee integrale kindcentra:
  • Nieuwbouw op de locatie van de Sterrenwachter, in combinatie met aankoop van de Pinkenstal voor gebruik door onderwijs en kinderopvang, ten behoeve van de huisvesting van de Sterrenwachter en de Linde.
  • Renovatie en uitbreiding van de locatie Rehobothschool ten behoeve van de huisvesting van de Terpstraschool, de Rehobothschool en de kinderopvang van Eigen&Wijzer.

Link naar raadsvoorstel.

Unaniem Lovend

De commissie was unaniem zeer lovend en zeer enthousiast over het voorstel. Wethouder Sandra van Rijkom, die het voorstel voorbereidde samen met de schoolbesturen verklaarde dat zij al twee jaar bezig was met alle puzzelstukken voor deze indikking en modernisering van de scholen tot IKC (Integrale Kind Centra). De modernisering slaat op het onderwijs, maar ook op de gebouwen die weinig onderhoud vragen en duurzaam qua energie zijn, waardoor forse besparingen worden bereikt. Het enthousiasme van de wethouder werd het best door Rosalie van Rijn geschetst, toen zij zei dat de wethouder de hele tijd tijdens de behandeling van het voorstel van oor tot oor zat te glimlachen.


Rosalie van Rijn (CDA)

Roosmarijn Peet (D66)

Nog uitzoeken

Wel werden er enkele kanttekeningen gemaakt waar nog even naar gekeken moet worden. Zo weirp Sieta Vermeulen (VVD) de vraag op of er geen juridische problemen kunnen ontstaan als een andere kinderopvang zich ook aanmeldt om mee te doen. Gert Zagt (DLP) drong er op aan om een beknopt eisenpakket te formuleren waarop aannemers kunnen inschrijven, waarna de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Ook over het bouwheerschap van de schoolbesturen wil de wethouder nog met die organisaties in gesprek gaan.

Leerlingenprognose

In onderstaande tabel staan de leerlingenaantallen op de Wijdemeerse basisscholen per 1 oktober 2016 en de prognose tot 2035.

In de prognose is te zien dat het totale leerlingenaantal van 2014 in 2035 met een kwart gedaald is.


Commissiegriffier Miep Drenth en voorzitter Robby Israel.

In het raadsstuk staat het volgende:

"In de hele regio Gooi en Vechtstreek is er sprake van een krimp in het aantal leerlingen. Zo
ook in onze gemeente. In de afgelopen 10 jaar is het aantal leerlingen in Wijdemeren op
basisscholen afgenomen met ruim 450 leerlingen, oftewel 20 %.
Het overschot aan leegstaande lokalen bedraagt inmiddels 26, oftewel 25 % van het totale
aantal. Voor de komende jaren wordt op basis van de leerlingenprognose een verdere krimp
verwacht.
In de afgelopen jaren zijn een aantal scholen onder de opheffingsnorm gekomen. Dit zijn de
Lokinschool in Ankeveen, de Terpstraschool in Nieuw Loosdrecht, de Catamaran in Oud Loosdrecht en de Warinschool in Nederhorst den Berg.
Wettelijk gezien wordt de bekostiging van een school beëindigd indien het aantal leerlingen gedurende 3 achtereenvolgende schooljaren telkens minder heeft bedragen dan de opheffingsnorm (103 leerlingen voor Wijdemeren)."
Link naar raadsstuk.

Kwaliteit en Leefbaarheid

In de discussie kwam naar voren dat de gemeente tot op zekere hoogte bereid is om kleine scholen in stand te houden door bij te betalen boven de rijksbrijdrage als die school bijvoorbeeld de enige in een kern is (Lokin (Ankeveen), Catamaran (Oud Loosdrecht)). Een school heeft een functie voor de leefbaarheid van een kern. Toch zit daar eindigheid aan. Een te kleine school kan niet de kwaliteit van onderwijs leveren die nodig is. De ondergrens ligt bij 72 leerlingen op een school, aldus het visiestuk.

De commissie was van mening dat het document dat wethouder Sandra van Rijkom voorlegde niet de naam visie zou moeten hebben, maar inventarisatie. De visie moet ontwikkeld worden op basis van deze inventarisatie. Een kwartier deed de commissie erover om te besluiten of dit document door de raad moet worden vastgesteld, danwel aangehouden en afgemaakt. voor het naar de raad gaat. Afgesproken werd dat de wethouder binnen een half jaar een visie zal presenteren aan de raad. Wat de zaak enigszins compliceert is dat het het schoolbestuur is dat eventueel tot sluiting van een school besluit.

Contouren visie duidelijk

De contouren van een visie schenen regelmatig door de discussie heen, waarbij het voorbeeld van Nieuw Loosdrecht werd aangehaald. Dat houdt in dat de drie Kortenhoefse scholen met de gemeente een plan moeten ontwikkelen om tot één of twee scholen/IKC's te komen, evenals de scholen drie uit Nederhorst den Berg. De toekomst van de Catamaran en de Lokinschool blijft enigszins ongewis. Dat hangt af van het feit of die scholen ook leerlingen van buiten weten te trekken door bijv. een bijzonder aanbod qua lesmethode of qua faciliteiten.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief