WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Komt er nog wat van?
Wijdemeren, zo 2 maart 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De WWK wordt in deze tijden overspoeld met reacties van politici. Campagnetijd. Sommigen eisen dan ook nog dat hun schrijfsels binnen 24 uur in het weekend (!) gepubliceerd worden.

Dames en heren politici, zo zijn we niet getrouwd. Wie de schoen past, trekke hem aan...

ingezonden brief

Groene Maffia

In deze reactie gebruik ik de titel Groene Maffia, omdat dit begrip reeds enige jaren in de polder gebruikt wordt. Op zich geen probleem. Een ieder mag zich immers in onze rechtsstaat uiten, zoals hij dat wil.
Wanneer echter politieke partijen deze termen gaan gebruiken, zowel schriftelijk als in een openbare discussie, beweegt de discussie zich naar een zeer bedenkelijk niveau.
Maffia betekent  crimineel, ondergronds en illegaal. Alle groene organisaties worden gemakshalve op één hoop gegooid, maar afgelopen woensdag werden de pijlen met name op Natuurmonumenten gericht. Emotioneel gezien niet onbegrijpelijk. Dat het CDA zich bij herhaling van deze terminologie bedient , wekt de verdenking dat het CDA wel erg electoraal bezig is. De andere deelnemende partijen bezondigden zich hier niet aan.

Op deze avond was het de bedoeling dat de lokale politiek zich uitsprak over een drietal zaken: het voorontwerp bestemmingsplan, het voorgenomen peilbesluit en wat er mee samenhing.
Daarnaast bestond het eerste deel uit informatie voor de bewoners, die in ruime mate waren opgekomen.
Zeer betrokken mensen, een uitstekend geleide vergadering en lokale politici, die elkaar geen vliegen afvingen.

Jammer was het dat de openingszin van de Groenlinks/PvdA-vertegenwoordiger niet goed door uw verslaggever werd geïnterpreteerd en uit de context gerukt. "Ik weet niets van de polder" was een ironisering  van een vergelijkbare opmerking van CDA-Theo Reijn en werd gevolgd door "ik ben geen boer, ik heb geen bedrijf en ik woon er ook niet". Daarmee aangevend dat de polderproblematiek niet tot zijn dagelijkse leefwereld behoort. De bewoners zijn degenen, die rationeel en emotioneel de deskundigen zijn.

In het betoog van Felix Flameling kwamen daarna alle onderwerpen aan de orde, inclusief de mogelijke bedreigingen, die vanuit de gifbelt Groenewoud ondergronds naar de Horstermeer toe kunnen komen.
Kernpunten uit het betoog waren: voorstel peilbesluit acceptabel, een soort compromis tussen natuurbescherming en bewonersbelang, het voorontwerp bestemmingsplan globaal conserverend, daar kan PvdA/Groenlinks achter staan en behartig uw eigen belang dmv. zienswijzen. Tevens benadrukte hij dat de vier D's de basis vormen van de PvdA/Groenlinkse lokale politiek, met name het draagvlak onder de bewoners.

Felix Flameling,
PvdA/Groenlinks


ingezonden brief

De Landje-Pik klok luidt?

Afgezien een wat merkwaardige kop van een nieuws bericht is het bericht niet geheel juist.
“Alle partijen begrepen de insprekers en spraken hun ontsteltenis uit over de gang van zaken.”

Ja, de commissie luisterde aandachtig naar de insprekers. En zeker, niets is minder welkom in een commissievergadering dan betrokken inwoners, die hun mening en ervaringen met de raadsleden delen.

Dat collectief een ontsteltenis werd uitgesproken is echter geen juiste weergave.

Een van de insprekers, mevrouw Margo Schoote, zaaide voor verwarring met betrekking tot de revindicatie: over welk dossier sprak zij? Zij begon haar relaas met de mededeling dat zij diverse malen met voormalig Wethouder Abrahamse (VVD) had gesproken. Waarover zou dat zijn gegaan? Wat had deze wethouder met het revindicatie traject te maken, behoudens het feit dat hij als lid van het college mede verantwoordelijk was? En als hij verantwoordelijk was waarom heeft deze VVD wethouder deze kwestie niet naar behoren opgelost?

Al met al valt het onderwerp revindicatie onder de categorie: ’Ieder voordeel heeft zijn nadeel.’
Het brengen van kadastrale kaarten in relatie tot topografische kaarten is een op zich nuttige actie, juist waar het om bestemmingsplannen kan gaan (in casu Schoote). Echter de neveneffecten jegens ter goeder trouw handelende inwoners dienen wel degelijk in beschouwing genomen te worden.

Primaire taak van raadsleden is een zorgvuldige en evenredige volksvertegenwoordiging. Dat vereist dossier kennis en acties niet uitsluitend in verkiezingstijd , waar een iedere actie een persoonlijk electoraat kan dienen.

Liesbeth Siderius
Fractie Siderius

Naschrift WWK:

Liesbeth Siderius en wij zijn het eens. Niet alle partijen spraken hun ontsteltenis uit, zoals uit de zin volgend op de door Mevr. Siderius geciteerde zin staat. Daar staat namelijk: "De woordvoerder van Dorpsbelangen, Emile Bakker, hield die avond de kaken stijf op elkaar, omdat etc. etc." Hij sprak geen ontsteltenis uit, want hij zei niets. Mevr. Siderius was ook niet ontsteld, zij verklaarde dat het landelijk revindicatie beleid werd uitgevoerd. Een beleid dat ons inziens niet bestaat.

Stel de vraag

Over de opmerking over Mevrouw Schoote. Wij vinden het niet zo chique van een raadslid om haar nu, een maand later, een verwijt te maken. (Ga er maar aan staan om in vijf minuten de complete gang van zaken en de gerechtelijke procedures toe te lichten tijdens de inspraak.)
In de commissie werden alle leden uitgenodigd om vragen aan de insprekers te stellen. Dat had Mevrouw Siderius op dat moment kunnen doen als zij niet begreep wat er gezegd werd. Zij had ook later contact kunnen opnemen met de inspreekster als zij het niet begreep.

De verwarring

De verklaring voor de "verwarring" is echter, voorzover wij weten, buitengewoon simpel. Mevrouw Schoote maakte in mei 2011 bezwaar tegen het bestemmingsplan DE Slenk waarin een deel van haar tuin door de gemeente "ingepikt" was. Toen had zij contact met de verantwoordelijke RO-wethouder Abrahamse om te spreken over verjaring, haar voortuin en bezwaar te maken. Later begon haar procedure tegen de gemeente, die op zijn beurt weer werd ingehaald door het revindicatieproject. Had het gevraagd, dan had u het geweten....

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brieven
foto
---
auteur
ing. brieven
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief