WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Het Bloembakkendebat
Wijdemeren, vr 6 december 2013

De commissie REO besteedde twee uur aan een advies aan wethouder Jaap van Waveren inzake wel of niet doorgaan met fase 2 en de kosten wel of niet verder laten oplopen.

De emoties in de raadszaal waren woensdagavond 4 december bijna voelbaar. En flink wat emoties bleven onuitgesproken omdat de commissie vasthield aan het reglement, waardoor het deel van Dorpsbelangen dat niet door wilde gaan geen gelegenheid kreeg om de argumenten in te brengen. Het was een zeer chaotisch debat. Soms wist niemand meer waar het nog over ging.

Reglement bevoordeelt kleine fracties


V.l.n.r. Wethouder Jaap van Waveren (DB), griffier Ina Schutte,
voorzitter Ria Hennis (DB) en wethouder Gert Zagt (DB)

Bij de aanvang deelde voorzitter Ria Hennis (DB) mee dat Dorpsbelangen met twee woordvoerders aan het debat zou deelnemen. Martin Vuyk (VVD) greep de microfoon, protesteerde en wees op het reglement voor commissies. Eén woordvoerder per partij en één stem per partij. Felix Flameling (GL), Nanne Roosenschoon (D66) en Liesbeth Siderius (Sid.) (allen 1-zetelpartijtjes) steunden Martin Vuyk. Co de Kloet (DB) die het andere DB geluid had willen laten horen namens een deel van de DB fractie, werd zo de mond gesnoerd. En dat, terwijl De Kloet mogelijk meer zetels vertegenwoordigde dan de 1-zetelaars bij elkaar. Een uiterst onbveredigend gevolg van het reglement in zijn huidige vorm. Als gevolg van de actie van Vuyk c.s. was PvdA en WIJ dissident Ben Steenvoorden (en krachtig voorstander van de bloembakkenproef) de enige woordvoerder voor Dorpsbelangen. (En dus voor de absolute meerderheid in de Wijdemeerse raad.)


Links Co de Kloet die niets mocht zeggen,
rechts Ben Steenvoorden die dichtte en de loftrompet stak
over de bloembakken en het besluitvormingsproces.

Insprekers

Het debat begon met twee insprekers.


Joop Onderstal (Voorzitter WADW)
Joop Onderstal, sinds kort de voorzitter van het actiecomité Werk aan de Weg, en Hannie Humme die als burger insprak.
Joop Onderstal sprak ook namens VBEKC en opende de inspraak. Hij was blij dat de wethouder krachtig wil doorgaan met de proef met de bloembakken, ook op het Zuidereinde. Hij prees de planning, al mocht het wel wat sneller. Hij ging in de fout met de mededeling dat het CDA in 1980 de randweg rond 's-Graveland heeft afgeblazen. Theo Reijn corrigeerde hem. (Het was niet het CDA en het was niet in 1980. Het was de complete raad en het college en het was rond 1970. Zie het WWK dossier.) Hij vond het jammer dat geld voor het onderzoek naar de mogelijkheden van een randweg nu gebruikt wordt voor de proef met de bloembakken.

Hannie Humme
Hannie Humme hield een zeer bewogen betoog waarin zij haar kwaadheid over de gang van zaken rond de actiegroepen, hun infiltratie in de raad en de besluitvorming schaamteloos noemde. Zij opende met: "Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat deze wanstaltige, gevaarlijke, donkergroene, slecht in elkaar geflanste vurenhouten bakken met een bouwafvalzak middenin, uiteindelijk minimaal € 218.000,00 gaan kosten?" Zij wees erop dat Emile Bakker en Mario Wouters van WADW indertijd zijn toegetreden tot de raad, gevolgd door andere voorstanders van de bakken. En dat nu juist de wethouder van de VVD, het veld moest ruimen. Zij eindigde haar bijdrage met de hoop dat de verkiezingen van 19 maart volgend jaar een politieke omwenteling in Wijdemeren zal brengen. (De complete tekst van haar betoog staat hier.)

Het debat

In de eerste termijn verklaarde Nanne Roosenschoon (D66) dat de proef snel en voortvarend doorgezet moet worden. Kosten voor extra onderzoek naar het Zuidereinde zijn wat hem betreft onnodig en leveren alleen maar uistel op.
Maria van Schaik (PvdA) die zonder (adspirant-) raadslid als enige van de PvdA deelnam aan het debat, verklaarde dat haar partij wel erg geschrokken is van de kosten. Zij zei: "Nu beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald." Een wijziging in het standpunt van de PvdA derhalve.
Dirk Vroegindewei (GroenLinks) bepleitte een nieuw ontwerp voor de Emmaweg. Op de Koninginneweg wil hij graag de straatjuwelen terug, omdat het nu gevaarlijker voor fietsers is geworden. Verder wil hij met spoed doorgaan met fase 2.
Liesbeth Siderius (Sid.) Zette veel vraagtekens bij de proef. "Wat hebben we geleerd? Is het noodzakelijk? Weten we dat? Mag je als overheid zomaar bakken op de openbare weg plaatsen?" Zij sprak zo snel dat wethouder Jaap van Waveren haar niet bij kon houden met noteren van de vragen.

De geest van Sonneveld

Ben Steenvoorden (DB) opende met de mededeling dat hij namens de hele fractie sprak, waarna hij een zelfgeschreven gedicht ging declameren over 's-Graveland en Kortenhoef in vroeger tijden, terwijl de zaal wachtte en smachtte naar het politieke oordeel van DB. (Wim Sonneveld was onder ons.).
Steenvoorden gaf aan dat er in zijn fractie voor- en tegenstanders van de bakken zijn, maar daar bleef het bij.
Hij loofde het verloop van het proces tot op heden. "Goed verlopen inspraak. Iedereen kreeg de ruimte. Democratie zoals het moet. Het ging alleen fout met de kosten. "We zijn op weg naar leefbaardere Vaartwegen." Namens DB pleitte hij voor krachtig voortzetten van fase 2.


De CDA-fractie: Jan Verbruggen en Theo Reijn.

Theo Reijn (CDA) liet een ander geluid horen. Hij was gewaarschuwd door wethouder Jaap van Waveren dat zijn tegenstand tegen de proef met de bakken het CDA veel stemmen zou kosten in maart. Die waarschuwing slaat het CDA in de wind, want die partij is en blijft tegen de bakken. "Het gaat om de openbare weg, dus iedereen is belanghebbend." :aldus Reijn. Hij vroeg of er al resultaten bekend zijn van lucht- en geluidsmetingen. "Wij verwachten daar problemen." Voor de Koninginneweg pleitte hij ervoor om de straatjuwelen terug te plaatsen. Hij verwacht dat de kosten de geraamde € 218.000 nog ruim zullen overschrijden.

Martin Vuyk (VVD) gaf een kort advies aan wethouder Van Waveren. De VVD was en is voor de totale proef, ondanks pittige intern-VVD discussies. De VVD is niet doof voor de pers en voor Facebook. Het advies van de VVD is om nu eerst een uitvoerige evaluatie te doen naar de resultaten van de proef waar nu de bakken staan. Pas daarna moet besloten worden of men door gaat met de proef of niet.

Niet naar deze avond uitgekeken


Wethouder Jaap van Waveren:
"Niet naar deze avond uitgekeken."

Met een diepe zucht begon wethouder Jaap van Waveren aan zijn antwoord. "Ik heb niet naar deze avond uitgekeken." Hij herinnerde eraan dat de beide DB wethouders het voorstel voor de proef indertijd onvoldragen vonden en dus niet steunden. Voor de sociale media heeft Van Waveren geen goed woord over vanwege alle ongeremde onderbuikgevoelens die daar te vinden zijn. "Mensen die daar je vriend zijn zou ik niet mijn vrienden willen noemen." De hulpdiensten melden geen problemen, afgezien van ambulances die last hebben van het optrekken en remmen en de vele stuurbewegingen om de bakken heen, aldus Van Waveren. Vanwege de weerstand op de Emmaweg zegde hij toe dat de situatie op die weg opnieuw bekeken wordt. "De straatjuwelen hebben we niet meer, dus die kunnen we niet terugzetten op de Koninginneweg." De wethouder pleitte er voor om de proef af te maken. Hij wees volstrekt van de hand dat hij het besluit over fase 2 van de proef over de verkiezingen heen wil tillen. Tenslotte memoreerde hij fijntjes dat hij altijd voor een randweg heeft gepleit, maar dar indertijd slechts hoon voor kreeg.


Ben Steenvoorden, Emile Bakker en Joep Nuissl, allen DB, overleggen.

Martin Vuyk (VVD) overlegt met Mario Wouters (D66), Patricia Mossinkoff (D66) en Nanne Roosenschoon (D66).

Vier adviezen

Er volgde een lange schorsing op verzoek van Theo Reijn (CDA). Voorzitter Ria Hennis (DB) vatte de verschillende adviezen van de commissie samen:

  1. Doorgaan met fase 2 van de proef
  2. Stoppen met de proef
  3. Tijdelijk stoppen en eerst evalueren
  4. Stoppen met de proef en het Noorder- en het Zuidereinde meteen definitief opnieuw inrichten.

Wie stelt wat voor?

Er ontstond daarop een chaotische situatie. Het bleek dat iedereen verkeersdeskundige was geworden, of juist niet. Simulatie met computermodellen werd de hemel in geprezen en verguisd. Was nu meten aan het Noordereinde wel of niet voldoende om inzicht te krijgen. En geld. Was er wel geld voor fase 2 van de proef? Wat moet er door de wethouder tijdens de raad van december voorgesteld worden? Geld voor de complete proef, geld voor de evaluatie nu, geld dat al uitgegeven is? In het strijdgewoel riep Ben Steenvoorden (DB) op om pas te evalueren als fase 1 en 2 gerealiseerd zijn. Nanne Roosenchoon sloot zich daarbij aan. Een enkel raadslid vroeg zich wanhopig af wat er nu voorgesteld werd en door wie.

Het hoofd koel

De enige die het hoofd koel hield was raadsgriffier Ina Schutte. Zij las van haar iPad voor wat de commissie volgens haar geadviseerd had. Iedereen was murw en vond dat prima. Het advies omt neer op dekking zoeken voor het geld dat al uitgegeven is zonder goedkeuring van de raad en te gaan voor alternatief 3. Tijdelijk stoppen en evalueren, zoals Martin Vuyk als eerste voorstelde. Maar het kan ook nog wat anders worden...

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief