WIJDEMEERSE WEBKRANT
Twijfel op het Verkeersfeest
Wijdemeren, do 5 september 2012

Vanavond was het de avond van het wegcategoriseringsplan in de commissie. Het leek eerst een feestje, maar er sloeg ook twijfel toe.

Insprekers

Insprekers van VBEKC, WADW en het Hollands End in Ankeveen openden de rij. De heer Greeve noemde een hele rij wetenschappelijke rapporten die volgens hem pleitten voor 30 km zones. Hij maakte een vergelijking met zijn vak, de medische professie. Hij suggereerde dat het gemeentebestuur voor de tuchtraad gesleept zou worden als het hier om een medische kwestie was gegaan in plaats van over verkeer.


De heer Greeve (VBEKC).

Mevr. Franka (WADW).

Na hem sprak Franka Dekker namens WADW in. Zij verving voorzitter Rob Bestevaar en verwees in haar bijdrage naar reeds bekende en gedocumenteerde standpunten van het actiecomité.


De heer Duurland (VAC).

Mevr. Diwis (Hollands End).

De heer Duurland, voorzitter van de Adviescommissie Verkeer zei blij te zijn met het wegcategoriseringsplan (wegcatplan) en deed een emotionele oproep aan de commissie om in te stemmen met het plan.
Tenslotte kreeg Mevrouw Diwis van het Hollands End het woord. Zij werd verrast door in de WWW te lezen dat de weg langs haar huis van 30 km omgezet zal worden in een 50 km zone omdat er geen zijwegen op uit komen. Zij maakte bezwaar tegen dit besluit. Co de Kloet (DB) hield haar voor dat het niet uit maakt onder welk regime het Hollands End valt omdat er even hard gereden zal worden als nu.

Heel blij


Op de voorgrond burgemeester Martijn Smit, daarachter griffier Joop van Ditmarsch en voorzitter Ria Hennis. Rechts de wethouders Gerard Abrahamse (VVD) en Jaap van Waveren (DB). Op de achtergrond de ambtelijke ondersteuning.

Iedereen leek heel blij te zijn met het wegcatplan op enkele puntjes hier en daar na. Emile Bakker (DB) en Nanne Roosenschoon (D66) zetten vraagtekens bij het collegebesluit om een deel van de Kortenhoefsedijk 30 km te maken en een ander deel 50 km. Emile Bakker (DB) hield de commissie voor dat maatregelen op het Noorder- en Zuidereinde geen invloed zullen hebben op de hoeveelheid verkeer op de Kerklaan en de Kortenhoefsedijk. Ook vroeg hij aandacht voor De Kwakel.


De publieke tribune. Op de achterste rij, tweede van links, zit Wim Steman wiens enquête over het verkeer door het college werd afgebrand.

Jan Verbruggen (CDA) vond dat het college over de Kortenhoefsedijk te laconiek en te weinig serieus sprak in het wegcatplan. Ook de uitspraken en constateringen van het college over de enquête van Wim Steman, dat die niet nuttig en niet noodzakelijk was, begreep hij niet. Ook vond hij dat het college wel erg gemakkelijk over eventuele problemen met openbaar vervoer en hulpdiensten heen stapt. Hij wees op de paragraaf waarin burgemeester Smit in het wegcatplan stelt dat hij de zorgen van de hulpdiensten deelt.


De ambtelijke ondersteuning.

Aanrijrijden

Commissievoorzitter Ria Hennis gaf het woord aan burgemeester Martijn Smit om zijn zorgen toe te lichten. Smit opende met de mededeling dat hij helaas het feestje enigszins moest verstoren, sprekend vanuit zijn verantwoordelijkheid als burgemeester voor orde en veiligheid. "Het wegcatplan is een beleidsplan. Er staan nog geen maatregelen in genoemd om de 30 km zones af te dwingen volgens de CROW richtlijnen. Als u dit plan aanneemt, dan bent u geneigd om te redeneren 'wie A zegt moet B zeggen' en dus in ieder geval door te gaan met de 30 km maatregelen. U dient zich echter te realiseren dat er dan een moment kan komen dat de hulpdiensten met die genomen maatregelen niet meer kunnen voldoen aan de aan hen gestelde en onlangs verscherpte eisen m.b.t. aanrijtijden. Dan hebben we het niet over minuten, maar over seconden. Dat kan ook veroorzaakt worden door het feit dat vrijwilligers met 30 km naar de brandweerkazerne moeten rijden. Ik benoem hier de lastige punten, opdat u niet later kunt zeggen dat ze niet genoemd zijn. Ook ik vind dat Wijdemeren een besluit moet nemen, maar er kunnen consequenties aan zitten die we nu nog niet kunnen overzien.

Geen gefröbel

Het was duidelijk dat de commissie zich plotseling realiseerde dat dit aspect van het wegcatplan tot nu toe onderbelicht was, omdat de maatregelen (bloembakken, chicanes, drempels) nog onbekend zijn. Er ontstond een kleine maar zinloze discussie over aanrijtijden van vrijwilligers en hoe ver die van de brandweerkazerne wonen. Volgens de heer Duurland was dit een hypothetische discussie. Wel waren burgemeester Smit en hij het erover eens dat nieuw aan te wijzen 30 km wegen ook echt als zodanig volgens de CROW richtlijnen ingericht moeten worden. "Geen eigen Wijdemeers gefröbel." :aldus burgemeester Smit.

Hamerstuk

Jan Verbruggen wees erop dat op een 30 km weg de fietsers op de rijweg mogen rijden, hetgeen tot verbazing bij Co de Kloet (DB) leidde. Uit contacten met de DB fractie bleek dat een deel van die fractie grote reserves heeft ten aanzien van het wegcatplan.
Martin Vuyk (VVD) was van alle fracties het snelst klaar. Omdat het wegcatplan volgens hem alleen een beleidsstuk is waarin staat waar maatregelen genomen gaan worden, maar niet welke die maatregelen zijn, was het volgens hem simpel. Het raadsstuk kon wat hem betreft als hamerstuk naar de raad.

Zover kwam het niet. De raad zal het wegcatplan op de raadsvergadering van 27 september behandelen.

Dossier Verkeer

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief