WIJDEMEERSE WEBKRANT
Laatdunkend over Enquete
Wijdemeren, do 5 september 2012

In het wegcategoriseringsplan laat het college zich laatdunkend uit over het onderzoek dat Wim Steman deed naar de meningen over het verkeer.


Wethouder Gerard Abrahamse (VVD), die in het wegcatplan niets heel liet van de enquête van Wim Steman, bestuurslid van de plaatselijke VVD afdeling.
Een opmerkelijke ontwikkeling.

In het wegcategoriseringsplan staat de volgende tekst van het college van B&W:
(De vette markering is van Wim Steman.)


Over de enquete kunnen twee opmerkingen worden geplaatst.

1. De noodzaak. Als de gemeente een ieder in de gelegenheid stelt rechtstreeks bij haar zijn of haar mening te geven over het wegcategoriseringsplan, waarbij er vooraf geen restricties zijn, dat er zowel mondeling als schriftelijk gereageerd kan worden, is het nut van een dergelijke enquete nihil. De uitslag van de enquetevraag over de procedure wordt sterk beïnvloed door de late plaatsing van de enquete. Initiatiefnemers waren niet alert op de juiste datum van terinzagelegging. Daarnaast werd niet aangegeven wat onder procedure moet worden verstaan.

2. Verder kan het enqueteresultaat geen enkele rol spelen bij de besluitvorming omdat het onderzoek ‘biased’ is (wetenschappelijk onzuiver). Uit etenschappelijk oogpunt voldoet het niet aan een aantal criteria. In ieder geval moet er altijd de mogelijkheid ‘neutraal’ (geen mening) worden opgenomen bij vragen van het type als vraag 1 van de enquete. Dat is hier niet gebeurd en dat beïnvloedt de resultaten omdat de respondent gedwongen wordt een richting te kiezen, waar hij of zij niet mee eens kan zijn. Verder is het aantal respondenten (170) op een populatie van circa 18.000 inwoners boven de 20 jaar te gering. Een dergelijk kleine sample is niet genoeg om te kunnen spreken van de mening van de inwoners van Wijdemeren.

Een geschikt onderzoek moet altijd significantie aantonen, wat dit onderzoek niet doet met deze resultaten van een klein aantal ondervraagden. Daardoor is het niet generaliseerbaar. Ook zijn de manieren om ondervraagden te werven niet geoptimaliseerd en beperkt omdat de ingezette media een eenzijdige groep bereiken (dit zijn alleen inwoners die de regionale berichten daadwerkelijk volgen, waardoor een deel van de populatie niet bereikt wordt). Al met al kan met zekerheid gezegd worden dat de resultaten niet representatief zijn voor de populatie van Wijdemeren.

Wij concluderen dat het onderzoek geen enkele rol kan spelen in de beoordeling van het wegcategoriseringsplan.


Schoffering

Wim Steman, de initiatiefnemer van de enquête reageert als volgt op bovenstaande tekst uit het wegcategoriseringsplan:


De tekst van de gemeente spreekt eigenlijk al voor zich.

Deze tekst is een enorme schoffering voor alle mensen die gereageerd hebben op de enquete. Dat de gemeente er zo mee om zou gaan, kon waarschijnlijk niemand zich van te voren bedenken: "nut nihil", en "kan geen enkele rol spelen". Onbegrijpelijk dat het College de inwoners zo aan de kant zet.

Het is voor de gemeente "wetenschappelijk niet zuiver genoeg". Hoe makkelijk kun je inwoners aan de kant zetten? Aan welke eisen moeten we in deze gemeente voldoen om mee te tellen? De gemeente heeft naast het algemene enqueteresultaat ook alle gedepersonaliseerde inhoudelijke reacties gekregen. Ze konden de bezwaren en opmerkingen van al die mensen ook lezen en serieus nemen.

T.a.v. het media bereik: voor een enquete zijn 4 lokale kranten + WWK + RTV-NH nog niet voldoende? De gemeente kan voor ombouwen van bijna alle wegen in Wijdemeren wel volstaan met enkele regeltjes in de Wijdemeren Informeren pagina.

Met vriendelijke groeten,

Wim Steman op persoonlijke titel, waarschijnlijk namens een groot deel van de Wijdemeerse inwoners.

Nieuw Loosdrecht


De enquête van Wim Steman in de WWK:

04042012 Referendum Verkeer
07042012 100 Reacties Verkeersplan
08042012 Poll over Verkeersplan
09042012 Onleefbare Situatie....
10042012 Verkeer bij RTVNH
11042012 Bezwaar Stichting BLOK
13042012 Uitslag Steman Enquete
13042012 WIJ: Tegen Poll en Enquete
13042012 Laatste Poll
13042012 Verrast door Ophef WCP
15042012 Het Verkeersfront

Dossier Verkeer

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief