WIJDEMEERSE WEBKRANT
Steigers aan de Vaart?
's-Graveland, wo 27 juni 2012

De ILG commissie Amstel Gooi en Vechtstreek vindt dat financiën niet de doorslag moeten geven bij de keuze voor Vaart in de Vaart.

Aanlegsteigers

De ILG commissie (een adviescommissie van de provincie), onder voorzitterschap van oud-directeur Evers van Natuurmonumenten, pleit ervoor om te investeren in vaarrecreatie in de 's-Gravelandse Vaart en niet alleen naar het geld te kijken. De commissie wil ook nader onderzoek naar de gevolgen voor de aanwonenden van de Vaart. Ook pleit de commissie ervoor om aanlegsteigers voor aanwonenden mogelijk te maken als dat kan. Daarmee stelt de commissie een zekere mate van compensatie voor de aanwonenden voor.

Discussie begon in 2010

Onderstaand bericht, op de website van de gemeente (geen persbericht!), maakt aan het eind melding van een langlopende discussie over de vaarwegen. Er werd in het verleden wel eens over gesproken en gedagdroomd, maar meer niet. Pas in februari 2010 kreeg de openbare discussie enige omvang toen watersportorganisaties pleiten voor het openstellen van de 's-Gravelandse Vaart.

De begeleidende brief bij het advies.

Dossier Vaart in de Vaart

bron: website Wijdemeren

Advies ILG-commissie

ILG-commissie AGV: Verder onderzoek naar vaarrecreatie alleen zinvol als overheden willen investeren.

De ILG commissie Amstel, Gooi en Vecht heeft advies uitgebracht over een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor meer vaarrecreatie in de ‘s Gravelandse Vaart en de Karnemelksloot. Watersportorganisaties zien deze vaarten als belangrijke schakels in het netwerk voor de kleine recreatievaart. De ILG-commissie ziet mogelijkheden om het netwerk voor kleinschalige vaarrecreatie te verbeteren.

De ILG-commissies zijn door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ingesteld om haar te adviseren over de projecten en programma’s in het landelijk gebied van Noord-Holland. De commissie benadrukt in haar advies dat verder onderzoek alleen zinvol is als de betrokken overheden bereid zijn te investeren in voorzieningen voor vaarrecreatie. Een afweging op louter financiële kosten en baten vindt zij te beperkt. Ook maatwerk en mogelijkheden voor tussentijdse bijstelling zijn onderdeel van het advies.

Ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Wijdemeren. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat zowel de kosten van de voorzieningen voor vaarrecreatie als de gevolgen voor natuur en waterkwaliteit omvangrijker zijn dan verwacht.

Adviezen

Voorop staat voor de commissie dat verder onderzoek alleen zin heeft als overheden willen investeren in vaarrecreatie. Zij vindt dat de drie overheden verder moeten kijken dan alleen louter financiële kosten en baten. De commissie adviseert ook te onderzoeken wat mogelijk is aan vaarrecreatie, rekening houdend met waterkwaliteit en natuur in de Karnemelksloot en de ’s-Gravelandse Vaart Noord. Zij schat in dat maatwerk daar mogelijk is. Zij beveelt aan ook naar mogelijkheden voor compensatie van de milieugevolgen te zoeken. Verder vraagt de commissie aandacht voor de gevolgen voor de aanwonenden langs de ’s-Gravelandse Vaart Midden. Zij beveelt aan in elk geval uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor eigen aanlegsteigers voor bewoners en wat dit betekent voor het overige vaarverkeer.

De resultaten van deze onderzoeken kunnen bijdragen aan een gefaseerde vergroting van de doorvaarbaarheid bij de Noordersluis en fort Uitermeer. Ook verbetert de doorvaarbaarheid in Naarden, naar de Naardertrekvaart, door één brug op te hogen.

De ILG-commissie verwacht dat met deze maatregelen het netwerk dan voor kleinschalige vaarrecreatie (met een bootdiepte van maximaal 60 cm) tegen overzienbare en aanvaardbare kosten toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Vervolg

De ILG-commissie biedt haar advies aan aan de drie opdrachtgevers en aan de gemeenten Hilversum, Naarden en Weesp omdat maatregelen ook op hun grondgebied spelen. De provincie Noord-Holland, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Wijdemeren beraden zich op het ILG advies en betrekken hierbij ook de andere gemeenten.

Aanleiding

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door bureau Witteveen en Bos in opdracht van de provincie Noord-Holland. De provincie deed dat in samenwerking met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Wijdemeren. Aanleiding was een al lang lopende discussie over de functie van de vaarwegen.

Het advies en het haalbaarheidsonderzoek vindt u hier op de website van Noord-Holland..

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Wdm/WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief