WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vaarnetwerk bepleit
Wijdemeren, do 4 februari 2010

Watersportorganisaties pleiten voor een goed bevaarbaar netwerk van vaarwegen ten oosten van de Vecht door heel Wijdemeren.

persbericht

Vaart in de Vaart

Onder deze titel hebben de watersportorganisaties de handen ineen gestoken om het netwerk van kleine vaarwegen ten oosten van de Vecht, tussen Loosdrecht en Naarden, te verbeteren.

De kern van dit netwerk wordt gevormd door de ‘s-Gravelandse Vaart. Deze route maakt deel uit van het landelijk toervaartnet (BRTN). Vanwege de zeer beperkte bediening van de sluizen, het plaatsen van een stuw en de aanwezigheid van te lage bruggen wordt de recreatievaart op deze vaarweg ernstig belemmerd. In het nu opgestarte project wordt beoogd de belemmeringen voor de recreatievaart - kleine motorboten en sloepen - op te heffen.

De ‘s-Gravelandse Vaart is een historische vaarweg. In het verleden werd turf en zand via deze vaarweg naar Amsterdam vervoerd. Stadsvuil werd vanuit Amsterdam teruggevaren. Langs de vaart werden in de Gouden Eeuw talrijke buitenplaatsen aangelegd. Mede hierdoor is de vaart een heel aantrekkelijke vaarweg.

Ook in breder verband is het opknappen van de ’s-Gravelandse Vaart van belang. Rijksbeleid is om de recreatievaart zoveel mogelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal te weren. Die schepen moeten veel meer gebruik gaan maken van de al druk bevaren Vecht. Voor de kleine recreatievaart wordt de ’s-Gravelandse Vaart dan een aantrekkelijk alternatief als noord-zuid-verbinding.
Het netwerk rondom de ’s-Gravelandse Vaart maakt het mogelijk lussen en rondjes te varen.

Samen met de Karnemelksloot worden de Loosdrechtse Plassen met Naarden Vesting  verbonden en via de Vecht bij fort Uitermeer met Weesp.  De vaarroute staat niet op zichzelf; zij geeft aansluiting op recreatieve routes en steunpunten voor wandelen en fietsen. De aantrekkelijkheid voor de waterrecreant zal hierdoor aanmerkelijk verbeteren.

Naast deze doorgaande route zijn in het netwerk opgenomen:

  • De verbinding met het Gooimeer bij Naarden (hiervoor zijn reeds gelden gereserveerd)
  • De verbinding van het kasteel Sypesteijn met de ’s-Gravelandse Vaart
  • De verbinding van het Wijde Blik met de Loosdrechtse Plassen via een kanaal door de Loenderveense Plas voor boten met staande mast. Het vaarareaal van de plassen wordt hiermee vergroot en daarmee ook de aantrekkelijkheid.
  • Het terugbrengen van water in de kern van Nederhorst den Berg (“Nieuwe Vecht”)
  • De Gooise Vaart naar Hilversum

De watersportorganisaties hebben met de commissie die GS adviseert over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) afgesproken, om op korte termijn een Wensbeeld uit te werken, waarin deze vaarten in samenhang zijn opgenomen. In de commissie zijn verschillende overheden en belangenorganisaties vertegenwoordigd.

In het Wensbeeld zal aandacht worden besteed aan de kosten, de procedures en de samenhang met natuur en cultuurhistorische aspecten.
De watersportorganisaties willen in maart een eerste versie van het Wensbeeld gereed hebben. Verder lopen er contacten met: het gewest Gooi en Vechtstreek, de gemeente Wijdemeren, ANWB, Plassenschap Loosdrecht, “Samen Sterk”, Waternet, Natuurmonumenten en de Hollandse Waterlinie. Ook de ILG commissie blijft nauw bij het proces betrokken. Alleen al uit deze respectabele lijst, die alleen nog maar langer wordt, moge blijken dat het om een complex proces gaat.

De voor dit project samenwerkende watersportorganisaties zijn: HISWA-vereniging, RECRON, Watersportverbond, Kanobonden (NKB en TKBN) en de Koninklijke Sportvisserij Nederland. Zij zijn de initiatiefnemers.

(Dit persbericht werd uitgegeven door de in de zin hierboven genoemde organisaties. red. WWK.)

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
5 gr.
windkr. 2