Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

College over De Valk

Loosdrecht, 1 oktober 2006

Het college geeft antwoord op de schriftelijke vragen die DBL stelde over de afhandeling ven het contract met De Valk uit 1993.

"Bij wijze van uitzondering stuur ik u enkele stukken na" :schrijft raadsgriffier Baerte de Brey aan de raadsleden in de begeleidende brief, die bij een pakje brieven en het contract met De Valk uit 1993 zit. Dit ter voorbereiding op het debat in de commissie van Ruimte & Economie aanstaande woensdag, waar de vragen van DBL behandeld zullen worden.

Citaat antwoorden van college van B&W

Vragen DBL en Antwoorden B&W

Vraag: Is het college van mening dat contracten, door voorgaande colleges afgesloten, bindend zijn voor de gemeente en loyaal dienen te worden nageleefd en gehandhaafd zoals de burgemeester stelde n.a.v. het Situscontract.

Antwoord: Ja, het college is van oordeel dat de door één van de voormalige gemeenten gesloten overeenkomst in beginsel loyaal dient te worden uitgevoerd.

Vraag: Is het college van mening dat zij de gemeente niet kwetsbaar mogen maken voor mogelijke juridische procedures.

Antwoord: Het college gaat er in beginsel vanuit dat de door één van de voormalige gemeenten gesloten overeenkomsten niet zodanig zijn opgesteld dat zij de gemeente kwetsbaar maken in mogelijke juridische procedures. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal het college zich aan de hand van de concrete situatie nader beraden.

Vraag: Heeft het college juridisch advies ingewonnen alvorens de brief van 25 april 2006 aan "De Valk Onroerend Goed BV" te sturen. Zo ja, is dit advies, zonodig vertrouwelijk, in te zien.

Antwoord: Neen. Het college heeft een besluit genomen op basis van interne, juridische advisering.

Vraag: Hoe heeft de controle van de naleving van het contract met "De Valk Onroerend Goed BV" plaatsgevonden, door wie en welke bepalingen zijn gecontroleerd.

Antwoord: Er heeft een ambtelijke controle plaatsgevonden. Daarbij is beoordeeld of voldaan is aan de bepalingen uit het met De Valk gesloten contract.

Vraag: Is het college van mening dat de tekening van de aanwezige bebouwing, welke als bijlage behoort bij het contract, opgesteld door de gemeente, de toentertijd actuele situatie weergeeft.

Antwoord: Er is het college niet gebleken dat de tekening behorende bij het contract van 30 september 1993 de toendertijd actuele situatie niet weergeeft. Er bestaat ook geen aanleiding voor de veronderstelling dat er destijds een onjuiste tekening bij de overeenkomst is gevoegd.

Vraag: Is het college van mening dat ingevolge artikel 3a van de overeenkomst alle genoemde woningen waren verwijderd alvorens werd overgegaan tot de aanleg van de landtong.

Antwoord: Voor zover bekend wel. Zie ook onze brief van 25 april 2006.

Vraag: Op welke wijze heeft het college gecontroleerd hoe met de verwijderde grond van de oude jachthaven is omgegaan.

Antwoord: Voorzover is na te gaan is destijds (een deel van) de grond in de plas gespoten. Op grond van het bestemmingsplan was hiervoor geen nadere toestemming nodig, zodat optreden niet tot de mogelijkheden behoorde. De waterkwaliteitsbeheerder (Hoogheemraadschap) heeft vervolgens als bevoegd gezag deze kwestie ter hand genomen en afgehandeld.

Vraag: Is het college van mening dat ondanks de onderhavige brief, de 5 woningen gerealiseerd dienen te worden.

Antwoord: Er is een bouwvergunning verleend voor één woning en een bouwvergunning voor vier woningen. De bouwvergunning voor de enkele woning is gerealiseerd. Van de vergunde vier woningen is inmiddels één woning gerealiseerd. Uit het aanvragen en ontvangen van een bouwvergunning ontstaat geen bouwplicht. Wij zijn overigens van mening dat het aanbeveling verdient dat de overige drie woningen eveneens worden gerealiseerd ter afscherming van de geplaatste loods.


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolkt Matige wind 18º Naar volgende bericht