Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Algemene Beschouwingen deel 2

Wijdemeren, 19 november 2002. De OZB stijgt slechts met 3% in 2003. Dat is het belangrijkste resultaat van de begrotingsbehandeling die vanavond om 23.00 uur eindigde na anderhalve dag vergaderen.

Tijdens algemene beschouwingen komen veel onderwerpen aan de orde. Aan het eind, tegen de tijd dat er gestemd moet worden over de begroting, vallen er steeds meer onderwerpen af.

Na uren discussiëren bleven de OZB, de subsidiëring van de peuterspeelzalen in Nederhorst den Berg, de begroting voor kunst en het rioolrecht over als strijdpunten uitmondend in een aantal moties.

Vanmiddag om drie uur begon het college van B&W met de beantwoording van de vragen die de partijen gesteld hadden. Die ronde verliep af en toe wat verwarrend omdat de vijf wethouders per partij de vragen om de beurt beantwoorden. Dat leidde er soms toe dat een wethouder te lang door ging en per ongeluk vragen van de volgende partij beantwoord bleek te hebben. Omdat er veel vragen door meerdere partijen gesteld waren werd de spoeling voor de laatste partijen erg dun. Het antwoord was immers al gegeven.


Co de Kloet (DB)

In eerste instantie hielden met name Co de Kloet (financiën) en Yvonne Siemons (kunst) de poot stijf rond de OZB verhoging van 14%, resp. de reservering van € 100.000 voor kunst.Ties Hagen hield een vlammend pleidooi voor zowel tijdelijke, als permanente centrale huisvesting. De VVD en D66 hadden zich met name tegen de tijdelijke huisvesting gekeerd vanwege de kosten.

Bij de beantwoording van de vragen van de VVD veegde Co de Kloet de vloer aan met de inbreng van deze partij. Hij zei: "Met de VVD heb ik maar één appeltje te schillen. Van het betoog van de VVD van vorig jaar begreep ik geen bal. Aan het verhaal van gisteren kan ik weer geen touw vastknopen. Ik heb hier het ambtelijke antwoord, maar ook die specialisten snappen er niets van. In ieder geval heeft de bijdrage van de VVD een hoog stemmingmakerijgehalte."


"Pietje" van den Broek (VVD)

Op de vraag van GroenLinks aan burgemeester Bijl om de hamer te gebruiken antwoordde hij dat hij verbaasd was dat een partij die voortgekomen is uit de PSP vroeg om gebruik van de hamer. Andere raadsleden droegen de verklaring aan. GL komt ook voort uit de CPN die voorzien was van sikkel en hamer. "Nu de sikkel nog!": werd er geroepen.

Bij de tweede termijn van de raad ontvouwde zich de rode lijn in het debat. Vrijwel alle partijen waren in meerdere of mindere mate tegen de verhoging van de OZB met 11 van de 14 procent voor investeringen in de brandweer. Eveneens klonk overal ten aanzien van het geld voor kunst dat men eerst een beleid wenst te zien en dan pas het bijbehorende geld ter beschikking wil stellen. Met andere woorden de 100.000 euro in de begroting voor kunst stond onder zware druk. Het feit dat de peuterspeelzalen in Nederhorst den Berg geen subsidie krijgen en dezelfde organisaties in de andere kernen wel kwam ook steeds terug als onterechte ongelijkheid.


Yvonne Siemons (DB)

Het CDA stelde namens de coalitie voor om niet € 100.000 voor kunst uit te trekken, maar per jaar € 15.000 in de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006. Geconfronteerd met deze overmacht zag wethouder Yvonne Siemons zich genoodzaakt om dat voorstel over te nemen.

René Voigt (DB) liet namens de coalitie het doek vallen over de voorgestelde 14% OZB verhoging. Hij stelde voor om er 3% van te maken en € 155.000 voor de brandweer tijdelijk uit de algemene reserve te halen.


Lia Moote (PvdA)

Lia Moote (PvdA) probeerde ook namens de coalitie om een besluit over het tarief voor het rioolrecht aan te houden. Omdat er gestemd moest worden lukte die opzet niet. Uiteindelijk kwam men overeen om nu de begroting vast te stellen en er later nog eens naar te kijken.

Co de Kloet (wethouder financiën) deed nog een manmoedige poging om de OZB verhoging enigszins in stand te houden. Een eerder voorgesteld compromis van het college (6,5% verhoging) werd door hem als hele behoorlijke concessie van het college bestempeld. Het mocht niet baten.


Coalitieoverleg over de finale OZB motie.
V.l.n.r. Esther Luyer (CDA), Ger Zagt (DB), Henk de Kloet (DB), Betske van Henten (CDA), René Voigt (DB), Kees Bosdijk (PvdA), Lia Moote (PvdA), Freek Visser (CDA)

De avond werd besloten met vier moties. Bij elk van de moties was de scheiding coalitie (DB-CDA-PvdA) en oppositie (VVD-GL-D66) in de stemming terug te vinden. Twee keer stemden GL en D66 verschillend, waardoor de uitslag steeds 13-6 of 14-5 werd.

De OZB werd verlaagd tot 3%, de kunst gekortwiekt, de peuterspeelzalen geholpen en de begroting aangenomen.

Voor de zekerheid vroeg Els van Hall (VVD) of wethouder Co de Kloet wel bereid was de motie uit te voeren. Na een lange aarzeling zei hij dat te zullen doen.

Voor de begroting stemden CDA, DB, PvdA en GL.
Tegen stemden VVD en D66.

Voor de meerjarenbegroting stemden CDA, DB en PvdA.
Tegen stemden VVD, GL en D66.

Van den Broe(c)k

Gerrit van den Broek (VVD) is de Pietje Raven van 2002.

Hij stemde vanavond dubbel, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg en de burgemeester ontstemde.

In 's-Graveland wierp Pietje Raven ooit vanaf de publieke tribune een extra stembriefje in de bus, waardoor er uiteindelijk 14 stemmen waren van 13 raadsleden.

Toen burgemeester Don Bijl tijdens de stemming voor de tweede keer "van den Broeck" riep (Jan werd bedoeld) zag Gerrit zijn kans schoon en riep luid voor de tweede keer "tegen", waardoor er weer een stem teveel was.


Domeinnaam

In zijn antwoord aan Dorpsbelangen gaf wethouder Ties Hagen aan dat er vanuit diverse fracties druk op hem was uitgeoefend om te komen tot een gemeentelijke website onder de domeinnaam wijdemeren.nl. Er waren goede gesprekken gevoerd met de eigenaren van de domeinnaam die leidden tot een akkoord op 7 november. "Het is een goede deal, temeer omdat de gemeente de domeinen loosdrecht.nl, s-graveland.nl en nederhorstdenberg.nl ook in eigendom houdt, waarmee een toegangspoort gecreëerd wordt naar wijdemeren.nl.". Het college heeft ingestemd met de overname en er is dekking beschikbaar in de huidige begroting, waardoor goedkeuring van het college voldoende is.

Betske van Henten van het CDA sprak haar blijdschap uit over het feit dat de gemeente en Plassennet overeenstemming over overdracht van de domeinnaam wijdemeren.nl hadden bereikt.

Miep van Hattem (DB) daarentegen zorgde voor een merkwaardige uitbarsting over de voorgenomen aankoop van de domeinnaam wijdemeren.nl. "Wij zijn stomverbaasd!. Daar wisten wij niets van! Het was een donderslag bij heldere hemel dat u hier mee bezig bent! Het bedrag van € 15.000 voor de domeinnaam is veel te hoog. Heineken kocht desperados.nl voor slechts € 2.000. We hebben toch het domein gemeente wijdemeren.nl! Het is doodzonde! U moet de koop terugdraaien, het geld moet terugkomen!"

Ties Hagen, de wethouder,  gaf in tweede termijn aan dat de prijs voor de domeinnaam eigenlijk te laag is. Over-Betuwe heeft fl. 50.000 betaald om de beschikking te krijgen over de domeinnaam. Er komt een notitie naar de commissie. Het college heeft de overeenkomst echter gesanctioneerd en de overdracht is in goede harmonie beklonken. Eventuele juridische kosten zijn daarmee ook voorkomen. De achterban van Dorpsbelangen heeft trouwens ook aangegeven een gemeentelijke website te willen.


Miep van Hattem (DB)

Miep van Hattem (DB) moest daarop nog even over het hoofd van de wethouder aan het adres van Plassennet kwijt: "En u moet er zeker voor zorgen dat dat Plassennet niet twee maal aan de gemeente verdient!"

(Wat zij hiermee bedoelde  is ons onduidelijk. Wij dachten plezierige constructieve gesprekken gehad te hebben met de gemeente. Of zien wij extra inkomsten over het hoofd? Wij weten het niet. red. Plassennet)


Spin

Tijdens een betoog van René Voigt riep hij op zeker moment verrast: "Hé, een spin!"

Die spin hing eerder boven de plaats van René aan het plafond tijdens de schorsing waarin iedereen ging eten.

Uw redacteur liep daar langs en zag de spin hangen. Om het diertje te redden pakte hij de draad en liet het zachtjes bungelen aan de microfoon van René. Dit in de verwachting dat het zich wel uit de voeten zou maken.

De kreet van René bewees dat het diertje enkele uren geen van de acht poten meer verzet had.

Misschien was het ook geschrokken, net als wij...


Co: sarcasme

Co de Kloet wil nog wel eens enig sarcasme tentoon- spreiden. Vanavond had hij het meermalen op de VVD voorzien. In tweede termijn kon uit zijn mond over de bijdrage van de VVD opgetekend worden:

"Uw berekeningen zijn fantastisch, overigens zonder dat ik ze begrijp. U kunt misschien nog eens na afloop met de afdeling financiën gaan praten en uitleggen wat u bedoelt. Misschien hebben we dan nog eens iets aan u."

Wilt u de originele Algemene Beschouwingen van VVD, DB, D66, GL en PvdA zelf lezen? (downloaden) Klik hier. (Het CDA heeft ze niet opgestuurd.)
Zie ook:

Deel 1 (19/11) Raad op ramkoers (17/11) OCW: Hoge lasten (15/11)
Subsidies (6/11) OZB +14% (25/10) Begrotingsbehandeling (17/9)

Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: Plassennet Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...