Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Raad 28/3

Wijdemeren, 29 maart 2002. Nog nooit werd zo vaak de term "met bloedend hart" gebezigd als gisteren in de gemeenteraad. Met name toen het ging over het voorstel om de openstelling van de loketten van burgerzaken te verlagen en in de discussie over de vaststelling van de OZB.


Wethouders: 1 tafel, 1 microfoon, zitten, twee stappen vooruit, spreken, twee stappen achteruit, zitten. Een soort stoelendans...

Deze raad was de eerste in het duale tijdperk. Dat was te zien. De wethouders zaten achteraf naast elkaar op een rijtje stoelen op enige afstand van de microfoon die zij moesten delen. Als zij het woord kregen, verhieven zij zich uit hun stoel, deden enige stappen voorwaarts, richten staand het woord tot de raad en gingen weer zitten.

Inspraak

De vergadering opende met zeven burger-insprekers. De heren Doets en Sybesma uit Loosdrecht over de grote OZB verhoging, De heren Lagerweij en Frije van de Zuidsingel in Kortenhoef protesteerden tegen de gang van zaken rond de nieuwbouw aan die straat. Opvallend was dat de heer Frije vertelde dat bij een gesprek tussen de bewoners en de gemeente ook een medewerker van de projectontwikkelaar bleek te zitten. De heren Stalenhoef en Hali protesteerden tegen het voornemen om de loketten meer te sluiten. De heer Fuik tenslotte vroeg aandacht voor de veiligheid van de Middenweg in de Horstermeer.

Installatie nieuwe leden

Vervolgens werden de nieuwe raadsleden geďnstalleerd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Jan Pieneman, kandidaat voor het CDA kwam in eerste instantie niet door de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt. Het blijkt dat hij bij de politie in Wijdemeren werkt. Er bestonden twijfels of die functie wel verenigbaar is met die van raadslid. De CDA fractie werd zeer overvallen door de mededeling van Lia Moote (PvdA), de voorzitter van de commissie. Maarten Haverkamp (CDA) vroeg schorsing. De kwestie wordt verder onderzocht.


Esther Luijer (CDA)

Kees Bosdijk (PvdA)

Miep van Hattem (Dorpsbelangen)


Henk de Kloet (DB)

Wel werden Kees Bosdijk (PvdA), Esther Luijer (CDA), Miep van Hattem (Dorpsbelangen) en Henk de Kloet (Dorpsbelangen) geďnstalleerd. Daarna onstond er discussie over de vraag of Henk de Kloet wel voorzitter moest worden van de commissie ruimte en economie, gezien de kwesties die in het verleden rond hem speelden. Dat leidde tot een hoofdelijke stemming waarin van de 16 aanwezige raadsleden 11 voor hem stemden, 1 tegen en 4 blanco.

KIjk voor een volledig overzicht over raad en college op www.wijdemeren.nl. Klik op politiek.

Zuidsingel fase 7

De plannen voor de nieuwbouw aan de Zuidsingel in Kortenhoef kwamen vrij soepel door de vergadering. Er moest besloten worden over het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Beldijk Beheer B.V., de projectontwikkelaar.

De VVD en D66 wilden dat er een planschadeovereenkomst zou worden toegevoegd. (Een regeling waarin geregeld wordt hoe burgers eventuele schade vanwege waardedaling van hun huis kunnen verhalen.) Wethouder Co de Kloet (DB) zei dat de projectontwikkelaar dit geweigerd had. Bovendien waren de onderhandelingen over de grond ook al een keer bijna afgebroken. Voor Els van Hall van de VVD was de weigering van de projectontwikkelaar juist een signaal dat hier een risico voor de gemeente ligt.

Kees Bosdijk (PvdA) vroeg waarom wethouder Neef (CDA) niet het woord voerde, omdat Wim Neef toch verantwoordelijk is voor grondzaken. De Kloet legde uit dat Neef rechtstreeks betrokken is omdat zijn bedrijf in het gebied ligt waar gebouwd zal worden en dat hij daarom het woord voerde.

Afsluitend vroeg Els van Hall (VVD) of er toch een toezegging voor een planschadeanalyse kon komen. "Ik zie er niks in, maar we zullen het doen." :antwoordde Co de Kloet.

Openingstijden

Vrijwel alle fracties zeiden dat ze, door de realiteit gedwongen, met bloedend hart hun verkiezingsbelofte moesten breken en nu toch voor verminderde openstelling zouden stemmen. Personeelsgebrek en financiën dwongen hen daartoe.

Een ander geluid kwam van Maarten Haverkamp (CDA) en Els van Hall (VVD). Beiden stemden tegen het voorstel. Maarten Haverkamp als enige van de CDA fractie. Hij trok de vergelijking met de oproep van Melkert aan de banken om in kleine kernen bankfilialen open te houden. Els van Hall riep het college op wat creatiever te zijn met de inzet van ambtenaren en onorthodoxe oplossingen te zoeken. Nelleke Schenkkan (GL) deed opnieuw het voorstel om een rijdend loket aan te schaffen en diende samen met D66 een motie met een deadline voor de reactie van het college in.

Tijdens het antwoord van wethouder Ties Hagen (PvdA) kwam het tot een botsing tussen hem en Els van Hall. Hij riep: "U begint me te vervelen! Ontkent u dat er te weinig ambtenaren zijn!?!" Hij zegde toe dat hij de motie wel wilde uitvoeren, alleen later. Voor Schenkkan was dat voldoende reden om hem in te trekken.

OZB

De fracties van de PvdA, D66 en GL en fractievoorzitter René Voigt van Dorpsbelangen hadden begrip voor de gevoelens in Loosdrecht over de verhoging van 35%, maar zeiden toch in te zullen stemmen.

Bij de discussie over dit onderdeel kwam Wim Lorjé (VVD) met een rekensom die moest aantonen dat de ondernemers onevenredig veel moeten betalen aan de OZB om een reserve te vullen. Wethouder Co de Kloet nodigde hem uit om op een later tijdstip toelichting te krijgen, maar ontkende de feiten die Lorjé inbracht.

André Spils van DB sprak harde taal over het voorstel. "We moeten ons schamen. Dit is niet netjes. Niemand informeerde vooraf de burger. Wij (Loosdrecht) hebben een bruidschat ingeleverd en nu worden we gepakt. Loosdrecht heeft zijn offer gebracht, nu zijn anderen aan de beurt." Hij stemde aan het eind echter toch voor het voorstel.

Ger Zagt ook van DB eiste een overgangsregeling waarin Loosdrecht nog tijdelijk minder OZB zou betalen dan de rest van de gemeente. "Een gemiddeld gezin boren we 1000 gulden door de neus. Ouderen met een klein inkomen en een oud groot huis kunnen het niet meer opbrengen. Bovendien is de taxatiewaarde in Loosdrecht hoger."

Wethouder Co de Kloet, ook van DB, legde hem uit dat het wettelijk niet kan om in delen van één gemeente verschillende OZB tarieven te hanteren. Bovendien hebben de oude raden besloten dat de opbrengst van de OZB gelijk moet blijven. Deel je dat door het aantal huizen en objecten, dan kom je op dit tarief. "U hebt daar zelf trouwens ook voor gestemd toen wij de begroting een maand geleden behandelden." Tegen de VVD zei hij: "De VVD is een meester in het vinden van andere rekenmethoden. Ik kan het nu niet overzien, maar ik denk dat uw berekening niet klopt. Waarom heeft u die berekening van u trouwens niet in de commissie aan de orde gesteld?"

Bij stemming werd het OZB tarief aangenomen, met de aantekening dat Miep van Hattem (DB) en Ger Zagt (DB) tegen gestemd hadden.

Treintaxi Ankeveen

De raad was unaniem voor het voorstel om de regeling drie maanden te verlengen. Nelleke Schenkkan (GL) wees erop dat over enige maanden ook Nederhorst en Breukelerveen problemen gaan krijgen met het openbaar vervoer vanwege het aflopen van contracten.

Wethouder Wim Neef (CDA) antwoordde dat het college gaat zoeken naar een structurele oplossing van deze problemen. Erg optimistisch was hij daarover niet.

Rondvraag

In de rondvraag feliciteerde Maarten Haverkamp burgemeester Otto van Diepen met het feit dat hij vandaag opa was geworden.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: zonnig, fris, 10 graden
Meer weer? Klik hier. 
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...