Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Verslag Dorpsraden

Nederhorst den Berg, 21 maart 2001. Vanavond werd in het Spiegelhuys in Nederhorst den Berg de door GroenLinks georganiseerde bijeenkomst over Dorpsraden gehouden. Er waren circa veertig aanwezigen, waaronder de burgemeesters en een aantal raadsleden uit de drie gemeenten.


Wim Kozijn, Nelleke Schenkkan en Harm Piek

De avond werd voorgezeten door Wim Kozijn, burgemeester van 's-Graveland. De andere sprekers waren Peter Leeuwen van het Participatie Instituut van de Provincie NoordHolland, de heer Snoek die vier jaar ambtelijk secretaris was van de dorpsraad van Nes aan de Amstel, Piet Goossen, wethouder in Nederhorst den Berg en Nelleke Schenkkan, raadslid voor Algemeen Belang in de raad van 's-Graveland.

Het grootste nieuws van de avond kwam van Wim Kozijn. Hij vertelde de zaal dat Dorpsbelangen Loosdrecht een brief aan de Eerste Kamer gestuurd heeft, waarin deze partij de kamer vraagt om de herindeling te stoppen en om Loosdrecht samen te voegen met Hilversum. Dit wekte grote verbazing in de zaal.

In zijn inleiding gaf Kozijn het belang van de identiteit van kleine kernen aan en de zorg die daar door een gemeentebestuur aan gegeven moet worden. Hij haalde daarbij de kernen in 's-Graveland als voorbeeld aan, die binnen het grotere geheel toch de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Nelleke Schenkkan hield daarna een hartstochtelijk pleidooi voor de instelling van Dorpsraden. Zij wees op het feit dat in de nieuwe gemeente Wijdemeren tien voormalige dorpskernen zullen bestaan. De instelling van Dorpsraden zorgt ervoor dat partijen in de gemeenteraad minder hoeven te kijken naar een afspiegeling van de dorpen, maar hun beste kandidaten op de lijst kunnen zetten, aldus Schenkkan. Enkele jaren geleden heeft haar partij, Algemeen Belang , al voorstellen gedaan om te komen tot de instelling van Dorpsraden, maar vanwege de toenmalige bestuurscrisis en de reorganisatie van het ambtelijk apparaat op dat moment is daar toen niets van gekomen.

Peter van Leeuwe van het Participatie Instituut begeleidt in totaal 56 Dorpsraden. Daarbij ondersteunt hij ze bij het maken van beleidsplannen. Hij legde een direct verband tussen een open planprocedure en een Dorpsraad. In die zin dat in een open planprocedure plannen ontwikkeld worden met en door de bevolking (vertegenwoordigd door een Dorpsraad), waarbij de uitkomst vooraf onbekend is. Kozijn verwees in dit verband naar de Kijk op de Wijk procedure die ook een dergelijk karakter had. Van Leeuwen stelde dat hiermee een beter draagvlak in de bevolking bewerkstelligd wordt voor de plannen.


Peter van Leeuwen

Hij zei dat ook vaak andere organisaties de rol van een Dorpsraad spelen, zoals Oranjeverenigingen of Buurtverenigingen. Van Leeuwen stelde dat een Dorpsraad alleen levensvatbaar is als er sprake is van een maatschappelijk probleem waarvoor de burgers warm lopen. Het opleggen van een Dorpsraad aan een gemeenschap door het gemeentebestuur werkt nooit. "Stel nooit voorwaarden vooraf aan een Dorpsraad." :zei hij.

De heer Snoek is enige jaren ambtelijk secretaris van de dorpsraad van Nes aan de Amstel, een dorp van 750 zielen op 7 km van Amstelveen, geweest. Die dorpsraad heeft een formele status binnen het Amstelveense gemeentebestuur en bestaat sedert 1979. Iedere vier jaar worden de leden gekozen. De dorpsraad mag het gemeentebestuur van Amstelveen over alles adviseren, maar meestal gaat het over onderwerpen als woonomgeving, veiligheid, etc. Met verve vertelde hij dat de dorpsraad vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Amstelveen rondleiden door Nes om de dag af te sluiten met een smakelijke maaltijd teneinde de stemming positief te beinvloeden.


Rechts de heer Snoek

Uit zijn toelichting bleek dat de situatie van Nes (750 inwoners) in een gemeente van de omvang als Amstelveen (80.000 inwoners) niet erg goed vergelijkbaar is met de situatie in Wijdemeren na 1 januari 2002.

Piet Goossen, wethouder van Nederhorst den Berg (PvdA), vertelde over de resultaten van burgerinitiatieven en de rapportage daarover door het Hilda Verweij Jonkers Instituut. Daaruit bleek dat dorpsraden en open planprocedures kunnen lukken, maar dat er ook veel mis gaat. Veel mensen blijven na verloop weg als er niet snel genoeg resultaat wordt geboekt. Hij gaf duidelijk aan dat de rol van een dorpsraad ook en vaak beter gespeeld kan worden door anderen en/of actiegroepen, omdat deze belang hebben bij een bepaald onderwerp. Vaak werken dergelijke groepen ook weer zonder echt contact met de burger of een achterban.


Piet Goossen

Er zijn pogingen gedaan om dorpsraden op te richten, maar vaak bleek dat er geen continuiteit bereikt kon worden omdat mensen toch afhaakten. Een dorpsraad moet zeker geen extra bestuurslaagje worden zo betoogde hij. Als er een dorpsraad komt moet hiervoor ruime ambtelijke capaciteit voor vrijgemaakt worden (1 ambtenaar voor heel Wijdemeren).

Wim Kozijn wees er voor de pauze op dat open planprocedures, waarbij het resultaat niet voorspeld kan worden, in tegenspraak zijn met de representatieve democratie zoals wij die kennen met partijen, verkiezingsprogramma's en verkiezingen.


Iede de Vries (GL Hilversum) stelt een vraag.

Na de pauze werden er een flink aantal vragen gesteld. Een lid van de bewonersvereniging Horstermeer wees erop dat de belangen van de leden van zo'n "dorpsraad" wel eens zodanig uit elkaar kunnen lopen dat het niet mogelijk blijkt om tot overeenstemming te komen.

Douwe van Essen, fractievoorzitter CDA 's-Graveland, benadrukte dat de raadsleden in 's-Graveland zeer goed weten wat er in de kernen speelt. Hij verwacht dat dat in Wijdemeren niet anders zal zijn. Hij twijfelde daarmee aan de noodzaak om dorpsraden in te stellen. Burgemeester Kozijn viel hem aarzelend bij.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...