Vorig bericht

Home

Volgend bericht


GL: Belten saneren

Wijdemeren, 21 augustus 2001. Groen Links heeft een persbericht uitgestuurd waarin de partij aandacht schenkt aan de vuilstorten in Kortenhoef.

Rond de oude vuilnisbelten is al eerder veel commotie geweest die altijd na enige tijd weg ebde. De grootste belt, die in Groenewoud nabij de nieuwbouw aan de Zuidsingel, werd begin zeventiger jaren gesloten. Daarvoor werd er op ruime schaal door tal van industrieŽn chemisch afval gestort. Eind jaren zeventig, in de periode waarin de vervuilde grond onder woningen in Lekkerkerk de ogen van de natie openden, kwam de discussie over deze belt op gang. Bewoners eisten onderzoek. De krant stond toen vol over transportbedrijven die er gestort hadden en chauffeurs die moesten zwijgen. Ook stukken over vissers die vis vingen met gezwellen en rozenkwekers wier rozen doodgingen na besproeiing met water van de belt. De geruchtenmachine in het dorp kwam op gang met de wildste geruchten. Er waren bewoners die de grond onder hun huis zelf lieten onderzoeken en die vanwege de belt verhuisden.

Ook toen werd sanering van deze belt geŽist door velen. Omdat de bewustwording rond belten was ontstaan bleek dat er over het hele land belten met rommel lagen. Ook in Gouderak moest een woonwijk het veld ruimen, evenals in Dordrecht. Het geld ontbrak om de belten in Kortenhoef aan te pakken. De belt Groenewoud kreeg het predikaat A, ofwel van de ergste soort. En dat was dat. Tot op de dag van vandaag. In de verkiezingsprogramma's van sommige partijen werd, ook bij de vorige verkiezingen, aangedrongen op sanering. In de praktijk bleek echter dat sanering zodanig duur was en de bijdrage van de gemeente 's-Graveland daarin zodanig hoog dat het er nooit van kwam.

Een tweede golf van commotie ontstond midden jaren tachtig toen het zuiveringsschap een persleiding van de rioolwaterzuivering in Hilversum naar die in de Horstermeer wilde aanleggen. Daarbij zou dwars door de belt gegraven worden. De vrees bestond bij de bewoners dat daarmee gif vrij zou komen en zelfs dat er kans op ontploffingen of brand bestond. (Rond 1970 was de belt ook enkele malen spontaan gaan branden.) Hoorzittingen met volle zalen waren het gevolg. Uiteindelijk werd de persleiding aangelegd en werd er bijna nooit meer iets van vernomen.

Op dit moment worden er plannen door de gemeente 's-Graveland samen met de ING Bank ontwikkeld om op de belt Groenewoud een "Heerlijkheid", een modern buiten, te bouwen, waarbij de belt van de omgeving geÔsoleerd zal worden om uitlekken van gif uit de belt in de toekomst te voorkomen.

In totaal zijn er in Kortenhoef zeventien voormalige belten bekend. Sommige daarvan al heel erg oud. In de jaren zeventig werd een gifatlas door Vrij Nederland uitgegeven waarop enkele van deze belten ook stonden aangegeven.

Groen Links zet de belten in onderstaand persbericht weer op de politieke agenda.

GroenLinks wil vervuiling
landschap en bodem in
Wijdemeren saneren

Wijdemeren - GroenLinks heeft met een zogeheten 'fietsschouw' opnieuw een
aantal plekken en situaties bekeken in 's-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg waar de nieuwe gemeenteraad van Wijdemeren volgend jaar besluiten over moet nemen. Een tiental bestuursleden, fraktieleden en medewerkers wil met dergelijke inspectietochten de theorie van het verkiezingsprogramma toetsen aan de praktijk-ter-plekke. Nadat eerder al
Nederhorst den Berg, Ankeveen en de Horstermeer waren bezocht, is nu vooral
het landschap rondom 's-Graveland kritisch onder de loep genomen.

In het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks wordt onder andere erg veel aandacht besteed aan het 'open karakter' van het landschap, en de 'vervuiling' door allerlei illegale en ongewenste bebouwing en activiteiten.
De GroenLinksers lieten zich uitvoerig informeren over de mogelijkheden die een gemeentebestuur weliswaar heeft om op te treden tegen illegale activiteiten, maar waar in het verleden niet stringent de hand aan werd gehouden. Daardoor zijn jarenlang situaties 'gedoogd' die nu niet meer terug
te draaien zijn. Het gaat daarbij niet alleen om landschapsverstorende stallingen van caravans in het groene buitengebied, maar ook bijvoorbeeld om bouwsels en materiaalopslag in volkstuintjes en op achtererven.

Volgens afdelingsvoorzitter Harm Piek ontbreekt het gemeenten in sommige
gevallen aan juridische mogelijkheden om iets te verbieden. "In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor extra juridische mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen te kunnen tegenhouden. Denk daarbij aan nieuwe bepalingen in bestemmingsplannen. Veel mensen vinden knal-oranje dakpannen in een groen polderlandschap een vloek. Als een vroegere boerderij een woonfunctie kan behouden door er een villa van te maken, kan dat best. Maar moet dat dan meteen met zo'n opvallende, schreeuwende kleur? Wij noemen dat de 'witte pest', aldus Piek.

De GroenLinksers van Wijdemeren hebben ook een aantal plekken bekeken waar in de toekomst woningen kunnen worden gebouwd, of waar een industrieterreintje kan worden aangelegd. Volgens campagneleider Iede de
Vries wordt dat voor Wijdemeren een moeilijke keuze.'GroenLinks vindt dat
vooral 'ingebreid' moet worden; woningbouw in bestaand bebouwd gebied.
Daarnaast willen we functie-omzetting van loodsen, winkels en andere gebouwen. Bovendien pleit GroenLinks voor het overdragen van alle natuurgebieden aan natuurorganisaties. Er is dus bijna geen ruimte of plekje waar veel gebouwd kan worden. Dus zal Wijdemeren zich vooral moeten richten of herinrichting van bestaande bebouwing, sanering, en slimmer gebruik van de beperkte ruimte', aldus De Vries. Als ťťn van de mogelijke bouwlocaties denkt GroenLinks aan het kassengebied ten westen van de huidige bebouwing van Kortenhoef.

Ook de bodemvervuiling in Kortenhoef is door de GroenLinksers uitvoerig in kaart gebracht. Terwijl in de rest van Nederland in de jaren zeventig overal vuilnisbelten werden gesloten, werd de vuilstort in Kortenhoef nog jarenlang toegestaan. Gevolg daarvan is geweest dat vuil op heel Nederland op open belten in Kortenhoef terecht is gekomen. Vaak is daarbij ook 'gevaarlijk' en 'vervuild' afval gestort, waardoor nu de bodem ernstig vervuild wordt.
Vooral het bodemwater, dat ondergronds naar de plassen trekt, wordt door die belten ernstig bedreigd. GroenLinks vindt dat die plekken met behulp van de rijksoverheid moeten worden gesaneerd. "Wijdemeren moet de komende jaren bij Den Haag de deur platlopen. Sanering van die belten gaat tientallen of honderden miljoenen kosten. Het gaat om de gezondheid en de toekomst van komende generaties. Dat kunnen wij niet alleen betalen. Den Haag moet er van
doordrongen worden dat er hier sprake is van een milieuprobleem dat Wijdemeren niet kan accepteren. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, dat het toenmalige gemeentebestuur die vuilstortplaatsen destijds veel eerder had moeten sluiten, en veel eerder tegen illegale stortingen had
moeten optreden, maar feit is dat we nu met de rotzooi en de gevaren zitten. Wijdemeren en Den Haag kunnen dat niet voor zich uit blijven schuiven", aldus afdelingsvoorzitter Harm Piek.

Zaterdag 8 september wordt door GroenLinks opnieuw een fietsschouw gehouden.
Dan wordt vooral Loosdrecht en omgeving bezocht. Medio september wordt vervolgens op een ledenvergadering het verkiezingsprogramma besproken en vastgesteld. Dan wordt ook de kandidatenlijst voor de gemeenteraads- verkiezingen vastgesteld.

(letterlijke tekst)


Het Wijdemeerse weer: warm zomerweer, 25 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...