WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Kindermishandeling in G en V
Regio GV, di 21 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vier persberichten van de regio inzake de aanpak van kindermishandeling in de Regio Gooi en Vechtstreek in de week tegen Kindermishandeling.

persbericht

Samen tegen kindermishandeling in Gooi en Vechtstreek

Oprichting van een Regionale Taskforce; Pop-up spreekuren van Veilig Thuis in verschillende bibliotheken. En een werkconferentie over wat scholen bij complexe scheidingen voor een leerling kunnen doen. In de Week tegen Kindermishandeling - van 20 t/m 26 november - onderstreept Regio Gooi en Vechtstreek dat het menens is bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bij het bestrijden van kindermishandeling, maar ook bij andere vormen van huiselijk geweld, geldt dat iedereen een bijdrage kan leveren. “Elk kind in nood moet kunnen rekenen op hulp uit de omgeving. Door zoveel mogelijk inwoners en professionals in te schakelen, kunnen we met elkaar een belangrijk maatschappelijk probleem aanpakken”, licht Marianne Verhage toe die binnen Regio Gooi en Vechtstreek het thema bestuurlijk trekt.

Meldingen via Veilig Thuis

In onze regio komen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling terecht bij Veilig Thuis, dit is het regionaal Advies en Meldpunt voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Zowel inwoners als professionals kunnen hier terecht om hun zorg te uiten of een advies te vragen.

Uit de registratie van 2016 blijkt dat er in vrijwel de helft van de ongeveer 980 adviezen die zijn verstrekt een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Hierbij geldt voor zeker een kwart van de zaken die geregistreerd zijn, dat er sprake is van een complexe scheiding. Daarnaast zijn er ruim 1.000 meldingen binnengekomen via school, familie of buren. De tendens voor 2017 is overigens vergelijkbaar met die van vorig jaar.


Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling

Op vrijdag 24 november a.s. vindt op het Regiokantoor in Bussum de kickoff-bijeenkomst plaats van de Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling. Deelnemers – van huisartsen tot de Raad van de Kinderbescherming - vinden elkaar in een gezamenlijk doel: effectief samenwerken gericht op preventie, en tijdig signaleren en optreden als er vermoedens zijn van kindermishandeling.

De taskforce richt zich op huiselijk geweld én kindermishandeling, omdat er in de praktijk vaak sprake is van een nauwe samenhang. “Politie, huisarts, ggz, maar ook scholen en zorgaanbieders; het is belangrijk dat organisaties met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Maar hoe doe je dat effectief? Daar zet de taskforce op in”, vertelt voorzitter Marianne Verhage. Zij maakte eerder deel uit van de landelijke Taskforce die over dit thema een advies opstelde.

Commitment voor concrete afspraken

Jeugd en Gezin, vertegenwoordigers van gemeenten, diverse aanbieders van jeugdzorg, maar ook politie en Raad van de Kinderbescherming. Ze vinden elkaar in een gezamenlijk commitment om kinderen veilig te laten opgroeien. Met verschillende andere organisaties is de taskforce nog in gesprek. De deelnemers stellen een lijst van activiteiten op, en verbinden daar concrete afspraken aan. Verhage “Het gaat om een mindset. Niemand mag wegkijken bij deze problematiek. Je hebt elkaar nodig om dat aan te scherpen. In een jaar tijd hopen we met elkaar een flinke impuls te geven aan een veilige thuissituatie.”
Uit de voorbereidende gesprekken blijkt bijvoorbeeld hoe moeilijk het is om een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar te maken. Dat geldt voor buren, vrienden of familie, maar ook voor professionals. Al was het maar omdat een melding doen, soms knelt met de vertrouwensrelatie. Dat is een voorbeeld van een onderwerp waar de Taskforce zich mee bezig houdt.


Werkconferentie voor scholen over complexe scheidingen

Als een conflict tussen ouders hoog oploopt, raakt dit ook de kinderen. Juist de scholen maken mee wat dit met leerlingen doet. Voor Jeugd en Gezin reden om donderdag 23 november a.s. van 16.30-20.30u een werkconferentie te organiseren over hoe professionals in het onderwijs met complexe scheidingen kunnen omgaan.

Van alle scholen uit het basis en voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigers uitgenodigd om op het Regiokantoor in Bussum deel te nemen aan de werkconferentie Complexe echtscheidingen en school; waar moet ik alert op zijn? Het is een initiatief van Jeugd en Gezin, samen met het Regionaal Leerhuis. Naast informatie zijn er workshops van hulpaanbieders en worden good practices van scholen gedeeld.

Kind tussen strijdende ouders

Aanleiding voor de conferentie is dat meerdere scholen hebben aangegeven dat zij worstelen met de problematiek van complexe scheidingen. Want hoe begeleid je een leerling die gebukt gaat onder de situatie thuis? En wat kan een school met signalen van geweld? Komt een kind bijvoorbeeld in te staan tussen de ouders die strijd voeren, dan wordt dit als kindermishandeling beschouwd. Dit geldt ook als kinderen getuige zijn van huiselijk geweld, en dat betreft zowel fysiek als verbaal geweld. Omdat ook scholen dit als een probleem herkennen en het bovendien een moeilijk onderwerp vinden, heeft Jeugd en Gezin dit opgepakt voor een gezamenlijke werkconferentie. De bijeenkomst is speciaal voor Intern Begeleiders (IB’ers), mentoren, aandachtsfunctionarissen en directeuren van primair en voortgezet onderwijs. Aanmelden kan via regionaalleerhuis@regiogv.nl


Pop up spreekuren kindermishandeling

Steun voor professionals en het organiseren van samenwerking is belangrijk. Hetzelfde geldt voor goede informatie aan inwoners. Ook zij kunnen eraan bijdragen om geweld in gezinnen tegen te gaan. Veilig Thuis organiseert vijf pop-up spreekuren waar iedereen vragen kan stellen.

Inwoners met vragen over kindermishandeling, of met behoefte aan een gericht advies kunnen terecht bij de pop-up spreekuren die komende week plaatsvinden. In vijf bibliotheken van Gooi en Meer staan medewerkers van Veilig Thuis u graag te woord.
De data, tijden en locaties voor het pop-up spreekuur:

Loosdrecht: maandag 20 november 16.00 tot 17.00 uur

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief