WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wedde: Het Zwaarste Debat
Wijdemeren, vr 9 september 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond debatteerde de commissie 2,5 uur lang over de gang van zaken rond de wedde en het wachtgeld van ex-wethouder Gert Zagt. Het zwaarste debat van deze raad tot nu toe.

De commissie Bestuur en Middelen had op de agenda staan de vragen die de VVD indertijd stelde over het wachtgeld van Gert Zagt, ex-wethouder van Financiën in de vorige raadsperiode. De vragen werden gesteld door het raadslid Martin Vuijk (VVD), die gisteravond ontbrak in de commissie. Die vragen waren erop gericht om zekerheid te krijgen over het feit of de uitkering van dat wachtgeld volgens de regels was gebeurd.

Krantenkoppen

Als gevolg van die vragen kwam een discussie op gang in de Gooi en Eemlander, het Weekblad Wijdemeren en de Wijdemeerse Webkrant waar ook Gert Zagt aan deelnam. In die discussie kwam naar boven dat de ex-wethouder in september 2011 aan het college gevraagd heeft om zijn voltijdswethouderschap om te zetten in 95% van zijn tijdsbesteding. Hetgeen gebeurde. Het gevolg van die omzetting was dat Gert Zagt geen inkomsten hoefde te verrekenen met zijn wedde als wethouder. De wet zegt namelijk dat een part-time wethouder zijn neveninkomsten voor 100% mag behouden naast zijn part-time wedde. De wet zegt niet wat part-time is, waarmee 5%, maar ook zelfs 99% als part-time wordt aangemerkt.

Het debat in de commissie ging eigenlijk niet meer over het wachtgeld van Gert Zagt, zeker niet nadat burgemeester Martijn Smit had aangegeven dat er een controle had plaatsgevonden, waarbij bleek dat alles in orde was en er geen verrekening met andere inkomsten nodig was.

Het debat in de commissie ging ook niet over de vraag of de omzetting van 100% naar 95% wettelijk geoorloofd is met alle gevolgen van dien. Het is een wettelijke regeling die nog niet zo lang bestaat en waarvan de minister op kamervragen antwoordde dat de intentie van de wet gaat over echte deeltijd, maar dat er geen definitie van deeltijd in de wet staat en iedere gemeenteraad dus maar moet besluiten of een beperking tot 99%, 95%, 90% of bijv. 50% in de gegeven omstandigheden toepasselijk is. Wel zegt de minister dat het de raad is die beslist en dat er dus een raadsbesluit genomen moet worden.

Juiste procedure?

Het debat ging wel over de totstandkoming van de regeling voor Gert Zagt en de rol die de burgemeester, het college, de ex-wethouder en de raad daarin speelden. Was er wel of niet gecommuniceerd? Wat werd er indertijd gecommuniceerd? Aan wie? Was er wel of niet een raadsbesluit genomen? Was dat indertijd nodig of niet? Was het juridisch in orde? Was het moreel in orde? Als er vergissingen, nalatigheden of fouten waren, wie was daarvoor verantwoordelijk?


Robby Israel (VVD)

Gert Zagt (DLP)

Burgemeester Martijn Smit

VVD Robby Israel

Er waren drie partijen/personen in dit debat, die op het scherpst van de snede debatteerden met elkaar en het grondig oneens bleken. Daar was allereerst Robby Israel (VVD) die de gang van zaken in 2011 hekelde. Hij wees erop dat er geen formeel raadsbesluit werd voorgelegd aan de raad, waardoor hij zich afvroeg of de regeling rechtsgeldig was. Het college had weliswaar op 26 oktober 2011 een kort briefje aan de raad gestuurd waarin de tijdreductie van Gert Zagt werd aangekondigd, maar waaruit niet kon worden afgeleid dat dat gevolgen zou hebben voor diens financiële positie en die van de gemeente. De VVD oordeelde snoeihard over deze gang van zaken, temeer omdat uit de notulen van de collegevergadering van 27 september 2011 bleek dat er daar wel over gesproken was.

DLP Gert Zagt

Ex-wethouder Gert Zagt (toen DB, nu DLP) was blij dat hij eindelijk in het openbaar kon uitleggen wat er gebeurd was en hoe de vork in de steel zat. Hij begon met zijn beklag te doen over de wijze waarop op de sociale media over hem bericht was en wie er op Facebook dat soort berichten “geliked” hadden. Hij vroeg burgemeester Smit om hierover een oordeel uit te spreken. De vragenlijst die DLP had voorbereid werd punt voor punt afgelopen. Gert Zagt legde uit dat noch hij noch de gemeente bij zijn aantreden op de hoogte waren van de part-time regeling om daarmee de verrekening van neveninkomsten te vermijden. Hij begon dan ook als voltijd-wethouder, tot hij in een vakblad een artikel over de part-time regeling vond. Dat legde hij aan het college voor, waarna dat besloot dat hij 5% van zijn taken over zou dragen aan wethouder Jaap van Waveren. Over de eerste 100% periode werden zijn neveninkomsten verrekend met zijn wedde, daarna niet meer. Over hoeveel geld het daarbij ging kwam terecht niet ter sprake vanwege de privacy.

Burgemeester Martijn Smit

Burgemeester Martijn Smit was de derde in de rij. Hij bevestigde de lezing van Gert Zagt over de onwetendheid van Wijdemeren over de part-time wethouders regeling. Hij verklaarde dat Zagt in 2011 op zeker moment met een artikel aan kwam zetten, waarna de gemeente er in dook en vond dat de wettelijke regeling inderdaad bestond en qua part-time percentage volledig vrij was. Om de eerste periode, waarin Zagt verrekend had met zijn neveninkomsten te vereffenen, koos het college voor de 100% naar 95% vermindering. De burgemeester gaf aan dat hij tussen twee vuren zat. Enerzijds kon hij vanwege de privacy van Gert Zagt geen openheid over de cijfers geven, sterker nog die kende hij op dat moment nog niet. Hij was dan ook op dat vlak erg terughoudend, mede door een rechterlijke uitspraak over de privacy van wethouders op Tholen. Anderzijds voelde hij ook de noodzaak om de raad in te lichten, maar wilde hij een compleet raadsdebat, mede vanwege de privacy, vermijden. Hij koos voor wat hij noemde “een juridisch construct”. Een oplossing om de kool en de geit te sparen en de situatie toch goed op te lossen. Hij lichtte de fractievoorzitters in over het genomen collegebesluit in de verwachting dat die hun fracties zouden inlichten. En hij schreef een kort briefje aan de raad ter kennisname waarin hij meedeelde dat de werkzaamheden van wethouder Zagt teruggebracht zouden worden naar 95%. De burgemeester oordeelde dat hij met het inlichten van de fractievoorzitters in combinatie met het briefje aan de raad aan zijn verplichtingen had voldaan. Martijn Smit gaf aan dat hij verantwoordelijk is voor het feit of zaken binnen de wettelijke kaders afgehandeld en besloten worden, wat hier volgens hem het geval was. Of de ex-wethouder wel of niet gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden is een afweging die de bestuurder en alleen de bestuurder zelf moet maken.


Dick van Enk (CDA)

Stan Poels (PvdA/GL)

Joost Boermans (D66)

D66 Joost Boermans

D66 fractievoorzitter Joost Boermans steunde DLP, maar vooral omdat D66 van mening was dat de vragen van de VVD en de commotie die daarna in de media ontstond het aanzien van Wijdemeren en van de Wijdemeerse politiek schaden. “U schaadt de gemeente, de persoon in kwestie en de politiek in zijn totaliteit.” (Interruptie van Robby Israel: "Had u de kwestie dan in een achterkamertje onder het tapijt willen schuiven?" Reactie Joost Boermans: "Nee, maar u had gewoon 1 op 1 moeten overleggen.") D66 gaf wel toe dat het achteraf gezien beter was geweest een raadsvoorstel te formuleren. “Maar dan weet u ook dat iedereen voor had gestemd.”

CDA, PvdA/GL en DB

Ria Hennis (DB) vond dat er indertijd een raadsbesluit had moeten komen om de raad helderheid te verschaffen. Het CDA was voor de grootste fractie in de raad buitengewoon stil in dit zware debat. Dick van Enk stelde een enkele vraag aan Gert Zagt over de hoogte van de wedde en van de wachtgeldregeling. Hij opperde om een onderzoek in te laten stellen. Stan Poels kwam pas in derde termijn in de lucht, toen hij vroeg hoe Gert Zagt terugkijkt op zijn beslissing en daaraan gekoppeld de vraag of hij vond dat hij juist gehandeld had. Zagt moest lang nadenken over het antwoord op die vraag, waarna er een aarzelende bevestiging kwam dat hij toch echt goed gehandeld had ook in het belang van zijn familiebedrijf.

De kern van het debat:

  • Is de besluitvorming zonder raadsbesluit juist verlopen? De VVD en DB vinden van niet. De burgemeester, D66 en DLP vinden van wel.
  • Wisten alle raadsleden indertijd de achtergrond van het briefje dat zij ter kennisname op de agenda van de raad aantroffen? De burgemeester, DLP en D66 denken van wel. De VVD denkt van niet.
  • Is het moreel correct dat ex-wethouder Gert Zagt gebruik maakte van de part-time regeling voor 95%? De VVD vindt van niet, DLP en D66 vinden van wel, de burgemeester gaat er niet over.

Conclusie

De VVD was het op vrijwel alle punten oneens met burgemeester Martijn Smit, die opriep om de discussie te sluiten. Voorzitter Herman Veldhuisen sloot het debat af met de conclusie, die hij deelde met burgemeester Martijn Smit, dat de commissieleden het niet eens waren en zijn. De burgemeester zei te verwachten dat er nog wel wat discussie zal volgen, maar te hopen dat de rijen gesloten kunnen worden en dat men in de raad wat aardiger voor elkaar wordt en af te zien het de wereld inzenden van ongenuanceerde tweets met vervelende kwalificaties. "Integriteit is gedeelde mores." :zo verklaarde Martijn Smit.

Lees ook:

07072016 Wachtgeldregeling Zagt
15072016 Raadsbesluit Puzzelstuk
16072016 Gert Zagt Reageert
01092016 Putter over Gert Zagt
05092016 Siderius: Wat wist DB?
08092016 Vragen VVD en DLP over Wedde

Documentatie

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief