WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kliko nummer Vier!
RegioGV, vr 20 november 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De GAD wil de vierde kliko in uw tuin(tje) parkeren om het PMD afval in op te slaan. Het wagenpark bestaat dan uit grijs, groen, papier en pmd (plastic, melkpak en drankkarton).

Hebben gemeenteraad en college van Wijdemeren hier nog iets over te zeggen en van te vinden, of is het besluit al afgedaald tot diep in het onomkeerbare democratische gat (dat regio heet)?

persbericht

25 november inspraak dag voorgenomen besluit inzameling huishoudelijk afval

Op maandag 12 oktober maakte het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek bekend dat het voornemens is het beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval te wijzigen, om te komen tot meer inzameling van recyclebare grondstoffen en minder restafval. Tot 4 december aanstaande is er de mogelijkheid tot schriftelijke inspraak over het GAD uitvoeringsplan ‘Van Afval Naar Grondstof’. Bovendien bent u op 25 november tussen 16:00 uur en 20:00 uur welkom bij de GAD voor inspraak.

Het beleidsvoornemen heeft tot doel het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen. In het GAD uitvoeringsplan ‘Van afval Naar Grondstof’, staat deze regionale aanpak beschreven. In dit plan zijn de doelstellingen opgenomen om te komen tot een efficiëntere en betere inzameling van huishoudelijk afval. Vervolgens is ingegaan op de maatregelen om hiertoe te komen, rekening houdend met de wensen en de beschikbare middelen van de regio Gooi en Vechtstreek.

Inspraak

De inspraak betreft het algemene uitvoeringsplan zoals het momenteel ter besluitvorming ligt. Inspraak kan per e-mail verzonden naar inspraak@gad.nl of per post naar Postbus 251, 1400 AG Bussum, onder vermelding van ‘Inspraak beleidswijziging huishoudelijk afval’. Daarnaast organiseert de GAD dus een inspraak dag op woensdag 25 november van 16:00 uur tot 20:00 uur bij de GAD in Bussum. Het voorgenomen besluit is digitaal te raadplegen op www.gad.nl. Daarnaast zijn de stukken in te zien op uw gemeentehuis, het regiokantoor Gooi en Vechtsteek en op het hoofdkantoor van de GAD. Na de inspraakprocedure volgt een definitief besluit van het Algemeen bestuur. De GAD blijft alle inwoners over de relevante ontwikkelingen informeren op zowel regionaal niveau als per wijk.

De voorgenomen maatregelen houden in het kort het volgende in

  • De GAD blijft PMD (plastic verpakkingen, drankenkartons en metalen verpakkingen) aan huis ophalen. Hiervoor wil de GAD een extra minicontainer voor PMD uit gaan zetten in de wijken waar nu al met minicontainers gewerkt wordt. Deze vervangt dan de huidige inzameling via de plastic PMD zakken. Voor de huishoudens die geen gebruik maken van minicontainers, zal de GAD daar waar nodig extra ondergrondse PMD inzamelcontainers faciliteren;
  • In wijken waar geen ruimte is voor een extra container wordt deze ingewisseld voor de grijze container. Inwoners moeten dan zelf hun restafval wegbrengen naar een voorziening in de wijk;
  • De frequentie van aan huis inzamelen van groente, fruit- tuin- en keukenafval (gft) wordt verhoogd;
  • De frequentie van aan huis inzamelen van papier en karton (opk) wordt verhoogd.

Door de verhoogde service op grondstoffen kan de inzamelfrequentie voor restafval geleidelijk aan omlaag. De maatregelen hebben betrekking op alle huishoudens. In het nieuwe inzamelsysteem zal de grijze huisvuilzak op straat verdwijnen. Bovengenoemde maatregelen zullen gefaseerd ingevoerd worden. Vanaf 1 januari 2020 is het de bedoeling dat de hele regio werkt volgens het nieuwe inzamelbeleid.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief