WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Onwennige Raad, Bakken Exit
Wijdemeren, vr 25 april 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De gemeenteraad van gisteravond had een compleet ander karakter dan de vergaderingen van de vorige raad. Af en toe vlogen er kribbige grote woorden door de zaal.

De spelers zijn nog niet op elkaar ingespeeld, voor sommigen is het politieke spel nieuw en elk moet zijn rol en plek in de nieuwe constellatie vinden. Dat was goed te merken gisteren. De fractie van DB was bovendien gehalveerd, want Gert Zagt is nog ziek en Alette Zandbergen moest verstek laten gaan, waardoor René Voigt en Ria Hennis samen de fractie DB vormden.


De laatste poging...

Voorafgaand aan de vergadering bood Joop Onderstal namens WADW 221 handtekeningen aan om voor het laatst nog een keer te pleiten voor het behoud en de uitbreiding van de proef met de bloembakken. Tevergeefs, zoals later op de avond zou blijken na de stemming over de bloembakken.


De nieuwe raadsleden.
V.l.n.r. Herman Veldhuisen (CDA), Dik van Enk (CDA), Martin Vuyk (VVD) en Ram Lachman (PvdA/GL).

De vergadering werd geopend met de beëdiging van vier nieuwe raadsleden die de plaats van de wethouders innemen. Ook werden er  zeven fractieassistenten beëdigd.

 
De fractieassistenten.
V.l.n.r. Dirk Vroegindeweij (PvdA/GL), Maria van Schaik (PvdA/GL), Judith Bakkers (DB), Mario Wouters (D66), Jacqueline Thijssen (D66), Robby Israel (VVD) en Kees Hardam (PvdA/GL).

Mededelingen

Bij de mededelingen liet burgemeester Martijn Smit weten dat hij bij nader inzien afziet van de portefeuille financiën. Als reden gaf hij op dat de weerstand van de fracties Dorpsbelangen en D66 voor hem aanleiding was om deze stap te nemen. Hij wil als burgemeester voorkomen dat hij speelbal wordt van een politiek steekspel en hij wil boven de partijen blijven staan. De portefeuille financiën zal nu worden overgenomen door VVD wethouder Joep  Frijdal. Tevreden stelde Martijn Smit vast dat hij de financiënwethouder van Wijdemeren is die het record weinig uitgeven heeft gevestigd in de week die hij verantwoordelijk was voor de portefeuille.
In een tweede mededeling vroeg de burgemeester aandacht voor het rapport dat Noord-Holland liet maken over de bestuurlijke inrichting van de Gooi en Vechtstreek. In dat rapport staat de aanbeveling dat Wijdemeren samen gaat met Hilversum en Weesp en de samenwerking met Stichtse Vecht beëindigt. Hij wil graag op korte termijn met de raad overleggen om te reageren naar de provincie.


V.l.n.r. René Voigt en Ria Hennis (DB). Ram Lacnman en Stan Poels (PvdA/GL) en
Martin Vuyk, Sieta Vermeulen en Tim Emmelot (VVD)

Bloembakkenproef

Na deze inleidende onderdelen en nadat de ingekomen brieven waren behandeld  kwam het belangrijkste onderdeel van de agenda aan de orde. Het voorstel om de bloembakkenproef te beëindigen, de bloembakken te verwijderen en plannen te maken voor een nieuwe definitieve inrichting van de Vaartwegen. Daarbij wordt uitgegaan van een 30 km regime op de EKC-wegen met straatjuwelen. Op het Noorder- en het Zuidereinde komt een 50 km regime met daarbinnen vakken met een 30 km regime, belijning en inrichting. Het eerste deel van het Noordereinde tussen de Loodijk, dat nu een adviessnelheid van 30 km/u heeft, krijgt een 30 km regime.


Het CDA. V.l.n.r. Jan Verbruggen, Eric Torsing, Rosalie van Rijn, Jan Willem Nienhuis,
Cees Gieskens, Dik van Enk en Herman Veldhuisen.

Na de behandeling in de commissie van vorige week was voorspelbaar hoe de hazen zouden lopen. Jan Verbruggen (CDA) sprak zijn blijdschap uit over het feit dat de bloembakkenproef wordt beëindigd. Hij stelde een aantal vragen waarop nog geen definitief antwoord is te geven door wethouder Theo Reijn, omdat veel nog uitgewerkt en uitgezocht moet worden.
Stan Poels (PvdA/GL)  zei dat bloembakken het meest gebruikte woord tijdens de campagne was. Hij wees op de negatieve uitstraling in de regio en zelfs landelijk van het bestuurlijke gedoe over de bloembakken.  Hij constateerde dat er geen draagvlak is voor de bakken en vindt daarom dat ze verwijderd moeten worden. Ook hij stelde vragen over de inrichting van de EKC wegen en over de 30 km vakken op de Einden.

René Voigt (DB) liet een ander geluid horen. Hij stelde vast dat er minder verkeer is en dat er met lagere snelheden gereden wordt. Hij vond dat de proef tot nu toe geslaagd is en voortgezet moet worden op het Zuidereinde. Hij diende een amendement in waarin hij voorstelde om de bloembakken te laten staan tot er plannen zijn voor de definitieve inrichting van de wegen.
Martin Vuyk (VVD) wil dat de bakken verwijderd worden, maar dat de politie dan wel enkele keren per week op snelheid controleert. Hij wees op de VVD enquête waaruit de wens om flitspalen of trajectcontrole naar voren kwam. Hij vroeg aandacht voor het eventueel vrachtautoluw maken van de Einden.
Joost Boermans (D66) vond dat de proef geslaagd was. Hij had over het collegevoorstel een lange gedetailleerde vragenlijst voorbereid over de procedure, over het geld, over de begroting, over de inrichting, over de planning, over de inspraak, over externe advisering, etc., etc. te veel om op te noemen.  Boermans wilde weten of het collegevoorstel om de bloembakken te verwijderen unanieme steun binnen het college heeft. (Hij wilde dat weten, omdat wethouder Joep Frijdal (VVD) tot nu toe altijd een fervente voorstander was van de bloembakkenproef.)


Het college van B en W.
V.l.n.r. Joep Frijdal (VVD), Sandra van Rijkom (PvdA/GL), Ina Schutte (griffier),
Martijn Smit (burgemeester), Theo Reijn (CDA) en Betske van Henten (CDA).

College antwoordt

Wethouder Theo Reijn (CDA) wees er, in antwoord op Stan Poels, op dat de discussie niet moet gaan over bloembakken, maar weer moet gaan over de inrichting van de wegen. Het college steunt het voorliggende voorstel unaniem kon hij Joost Boermans antwoorden.  Reijn vroeg de tijd om de zaak goed uit te werken qua financiën en planning. Hij hoopt voor de vakantie met een nadere uitwerking te kunnen komen. Omdat de bloembakken in ieder geval voor de Jaarmarkt begin mei verwijderd moeten worden zou het onzinnig zijn om ze daarna weer terug te zetten gezien het voorliggende voorstel. Dat zal dan ook niet gebeuren. Wel zal zo snel mogelijk gewerkt worden aan belijning en zullen de straatjuwelen op de Koninginneweg zo snel als mogelijk teruggeplaatst worden. De wethouder heeft al een verzoek doen uitgaan naar de politie om regelmatige snelheidscontrole.

Onbehoorlijk bestuur

De tweede instantie van het debat kenmerkte zich door stekeligheden en grote woorden. Joost Boermans (D66) noemde de gang van zaken “onbehoorlijk bestuur”. Hij vond dat de meerderheid van de raad rond dit voorstel een “cordon sanitaire” had gelegd. Boermans pleitte voor inspraak over het stoppen met de proef. Van de kant van de coalitie werd gewezen op de verkiezingsuitkomst die niet wees op doorgaan met de bloembakkenproef.
Stan Poels (PvdA/GL) kreeg het met Joost Boermans aan de stok. Zij verweten elkaar dat ze niet goed geciteerd werden. René Voigt (DB) vond dat wethouder Theo Reijn zijn vragen niet serieus had genomen. De wethouder antwoordde geprikkeld dat hij dezelfde vragen vorige week ook al had beantwoord.
Er volgde nog een ordedebatje tussen burgemeester Martijn Smit en René Voigt of DB nu een motie, dan wel een amendement had ingediend. Omdat beiden het oneens waren en bleven sloot Martijn Smit de discussie af met de mededeling: “Ik bepaal hier de orde!”.


De stemming. midden voor de beide DB leden, aan de overzijde helemaal rechts de D66 fractie met de armen omlaag. De rest van de raad stemt met handopsteken voor het voorstel.

Na een schorsing, aangevraagd door D66, kwam het tot stemming. De coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA/GL stemden met 12 stemmen voor verwijdering van de bloembakken, het instellen van een 50 km regime en het werken aan een andere inrichting van de vaartwegen. DB en D66, 5 stemmen waren tegen. Aansluitend werd over de motie van DB gestemd. Daar was de stemverhouding precies omgekeerd.

Commissievoorzitters

Tenslotte werd er nog gestemd over de instelling van de commisiies en de commissievoorzitters. De commissies blijven heten zoals ze waren, Maatschappelijke en Sociale Zaken (M&SZ), Ruimte en Economie (R&E) en Bestuur en Middelen (B&M). DB en D66 wilden dat Ria Hennis (DB) weer voorzitter zou worden van de commissie R&E. De coalitiepartijen gingen voor die kandidatuur liggen. De coalitie koos Jan Willem Nienhuis (CDA) tot voorzitter van M&SZ, Sieta Vermeulen (VVD) tot voorzitter van R&E en Herman Veldhuisen (CDA) tot voorzitter van B&M. Een gemiste kans om de al te scherpe kantjes wat van de nieuwe verhoudingen in de raad af te halen.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief