WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Voetzoeker van 50.000 Euro
's-Graveland, vr 27 september 2013

De proef met de bloembakken gaat door. Fase 2, Zuidereinde-Emmaweg is twijfelachtig. Wethouder Abrahamse liet een voetzoeker van 50.000 Euro ontploffen.

De raad duurde gisteren van acht tot elf uur. De meeste tijd werd opgeslokt door de motie van het CDA en het debat daarover. Bij de ingekomen stukken werd vrij lang stilgestaan bij het feit dat het CDA eind juni aan het college vroeg om de communicatie met de omwonenden van Eikenrode op gang te brengen. Met die motie is tot op heden nog niets gebeurd, evenmin als met de brief van de bewoners van 18 juli. Voor de zoveelste keer zegde wethouder Gerard Abrahamse gisteren toe om een afspraak met de Vrienden van het Bos van Hacke te maken.


De CDA fractie: v.l.n.r. Kees Haverkamp, Theo Reijn en Jan Verbruggen.
Op de achtergrond de overvolle publieke tribune met zelfs mensen op de gang.

Ook een amendement van het CDA om volgend jaar de subsidie aan de peuterspeelzalen in stand te houden nam enige tijd. Het voorstel werd aangenomen. Tenslotte kwam de VVD nog met een motie uit de hoge hoed om op drie zondagen in december de winkels de mogelijkheid te bieden om open te gaan. De motie kwam uit de hoge hoed omdat volgende week de motie van VVD en D66 over het beleid t.a.v. openstelling te bespreken. Deze motie liep te ver voor de muziek uit en stierf dan ook in schoonheid. Hij werd verworpen.

Handtekeningen Bloembakken


Dennis Fine overhandigt 931 handtekeningen.
Stop de Proef.

Joop Onderstal overhandigt 174 steunbetuigingen.
Doorgaan met de Proef.

De publieke tribune was tot de laatste stoel bezet. Er stonden zelfs mensen op de gang, iets wat nooit gebeurt. De meesten van hen hadden gehoor gegeven aan de oproep van WegmetdieBB, de Facebookcommunity die zich teweer stelt tegen de bloembakken op de Vaartwegen. Zowel voor- als tegenstanders leverden voorafgaand aan de vergadering de door hen verzamelde handtekening in. Dennis Fine (WegmetdieBB) gaf er 931 aan burgemeester Martijn Smit. Joop Onderstal (bestuurslid WADW) overhandigde 174 steunbetuigingen voor een proef op alle Vaartwegen, dus ook Zuidereinde en Emmaweg.

CDA Motie

De raad besloot om de behandeling van de CDA motie aan het begin van de vergadering te doen, om de toehoorders niet te lang op de proef te stellen. Theo Reijn (CDA) kreeg het woord om de CDA motie toe te lichten. Hij bleek er, samen met zijn fractie, zeer veel werk van gemaakt te hebben. Alle mails en andere stukken, van voor- en tegenstanders van de bloembakken werden bestudeerd. Reijn tilde discussie over wel of geen bakken op naar het niveau waar het debat over hoort te gaan. Welke maatregelen kunnen eventueel genomen worden en wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden op de verschillende wegen. Zo wees hij er op dat de Koninginneweg voor fietsers met de straatjuwelen veiliger was dan met de bakken nu. Ook wees hij op de toename van geluid en stank, maar ook op de afname van trillingen, omdat de auto's in het midden van de weg rijden, verder van de huizen af. Het was hem opgevallen dat ook de politie 50 km/u rijdt op het Noordereinde tussen de bakken. De start van het project in mei was een valse start met veel vandalisme, lelijke bakken en bakken op de verkeerde plekken, afwijkend van het verkeersbesluit.


Overzicht van de raadszaal.
Middenonder luistert Wethouder Abrahamse ontspannen naar de gewisselde argumenten.

Geen geld begroot

Theo Reijn riep in herinnering dat het om een proef gaat. Hij betoogde dat er nu geld voor de proef wordt uitgegeven zondar dat er dekking voor invoering na afloop is. (Voor de beide DB wethouders was dat in december vorig jaar reden om het voorstel voor de proef niet te steunen.) Ook tijdens de commissievergadering van 4 september wees Reijn erop dat de proef veel duurder wordt dan vooraf gedacht. Hij rekende toen voor dat de proef geen 40.000 euro zou gaan kosten, maar 150.000 euro. Wethouder Abrahamse verweet Reijn toen stemmingmakerij. (Theo Reijn wist gisteren op dat moment nog niet hoe gelijk hij zou krijgen later op de avond.) Tijdens de commissievergadering van 4 september bespeurde Theo Reijn bij alle andere partijen enige nuance over de proef, behalve bij Mario Wouters van D66 die pal achter de proef stond.

Afsluitend riep Theo Reijn op om nu te stoppen met de bloembakkenproef, de straatjuwelen terug te plaatsen op de Koninginneweg en de politie te vragen om te controleren en in overleg te gaan met het Openbaar Ministerie om flitspalen te plaatsen. Ten aanzien van die twee laatste punten haastte burgemeester Smit zich om aan te geven dat het verzoek om controles en flitspalen aan dovemansoren gericht zou zijn. Na afloop van het doorwrochte en genuanceerde betoog van Theo Reijn klonk er applaus van de publieke tribune.

Doorgaan met de proef

Het was de beurt aan de andere partijen. Felix Flameling (GL) sprak waardering uit voor het vele werk dat het CDA in de motie had gestoken, maar hield toch vast aan de proef, evenals Jan Hermans (PvdA). Liesbeth Siderius (Siderius) steunde de motie. Martin Vuyk (VVD) verklaarde dat zijn partij de motie niet zou steunen. René Voigt (DB) sprak namens zijn fractie, met uitzondering van Co en Henk de Kloet, die mordicus tegen de bloembakkenproef zijn. Voigt wilde dat de proef door gaat, maar voor fase 2 (Z.einde en Emmaweg) begint, wil hij duidelijkheid over de financiële consequenties. "Als dan blijkt dat u meer geld nodig heeft, dan krijgt u dat." :aldus Voigt. Nanne Roosenschoon (D66) sloot zich aan bij Voigt.

Voetzoeker van 50.000 Euro


Wethouder Gerard Abrahamse (VVD) meldt de overschrijding.

Het was de beurt aan wethouder Gerard Abrahamse. Hij stelde vast dat de proef in rustiger vaarwater is gekomen, omdat zijn mailbox nu minder vol is dan eerder. Omdat Theo Reijn wederom zwaar op de kosten had gedrukt en René Voigt hem daarin was bijgevallen gaf Abrahamse de rekensom. Hij rekende de kosten voor van de huidige proef samen met de verwachte kosten van fase 2. Er was € 40.000 voor de totale proef uitgetrokken. Toen dat onvoldoende bleek is er nog een bedrag van € 35.000 aan toegevoegd. De wethouder werd verrast door het massale verzet en de schade die dat tot gevolg had. Die extra schade bedroeg € 50.000. Het totale bedrag voor de gehele proef staat nu op € 125.000, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er bij fase 2 geen extra kosten ontstaan.

Alarmbellen

De mededeling over de overschrijding met nog eens € 50.000 deed flink wat alarmbellen rinkelen in college en raad. Kennelijk had wethouder Abrahamse de informatie over de aanvullende overschrijding van € 50.000 niet gedeeld. Het gevolg was een acute schorsing om achter de schermen bij te komen van de schrik en te besluiten wat er nu moest gebeuren.
Na de schorsing kwam de mededeling dat het college zich dinsdag zal buigen over de ontstane situatie en dat aanstaande woensdag in de commissievergadering de uitslag van het collegeberaad meegedeeld zal worden. Daar moet dan ook duidelijk worden of men wel of niet door zal gaan met fase 2 en wanneer.


Theo Reijn houdt Radio Noord Holland op de hoogte.

Conclusie

De CDA motie werd verworpen met zes voor en dertien tegen. Dat was niet zo verrassend. Veel verrassender was de onverwachte actie van VVD-wethouder Abrahamse om op dit moment met een extra kostenpost van € 50.000 te komen, waarmee fase 2 van de proef aan een zijden draadje komt te hangen. Ook zal het college intern zeer onaangenaam verrast zijn geweest door de mededeling van wethouder Abrahamse.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief