WIJDEMEERSE WEBKRANT
Houtskoolschets v. Zorgvragers
WSVW, zo 2 september 2013

Ook Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren bereiden zich, net als het Gewest G en V, voor op de komende samenwerking in het sociaal domein met een 'houtskoolschets toegang'.

persbericht

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren bereiden zich samen voor op de veranderingen in het sociaal domein

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (WSVW) bereiden zich gezamenlijk voor op de veranderingen (transities) op het gebied van  jeugdzorg, werk & inkomen en zorg & begeleiding. De drie colleges van  B en W hebben een gezamenlijke visie geformuleerd en geschetst hoe de toegang tot ondersteuning en zorg eruit zou kunnen zien in de wijken, kernen en dorpen. Deze twee voorstellen bieden de colleges ter bespreking aan de gemeenteraden aan. Voor een eerste uitwerking van de visie en de schets volgt in het najaar een uitgebreid participatie- en consultatietraject met samenwerkingspartners en inwoners.

Nieuwe taken samen oppakken

Met ingang van 2015 krijgen alle gemeenten er nieuwe taken bij in het sociale domein. De rijksoverheid en de provincie dragen taken over op het gebied van de jeugdzorg, werk en inkomen en de verzorging en begeleiding van mensen die het op eigen kracht niet geheel redden, even of voor langere tijd. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg & begeleiding aan inwoners. Tegelijk krijgen alle gemeenten hiervoor minder financiële middelen, is er een noodzaak tot efficiency en zijn de kwalitatieve eisen aan gemeentelijke organisaties hoog. De ontwikkelingen vragen een nieuwe manier van werken, waarbij ook wordt uitgegaan van een actieve samenleving en betrokken en zelfredzame burgers. De gemeenteraden van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben in mei 2013 besloten de krachten te bundelen en deze opgave samen op te pakken.

De drie projectwethouders Jaap Verkroost (Stichste Vecht), Joost Boermans (Wijdemeren) en Christian Zweghuis-Zierleyn (Weesp): “Er worden heel belangrijke taken bij alle gemeenten neergelegd op het gebied van jeugdzorg, werk & inkomen en zorg & begeleiding. Wij kiezen voor intensieve samenwerking tussen onze gemeenten. Dat vergroot onze slagkracht, ook op het gebied van de transities. We willen zo de ondersteuning en zorg leveren aan diegene die dat ècht nodig hebben en dat – soms tijdelijk – niet kunnen opvangen in hun eigen netwerk. Voor ‘zorgvragers’ moet het makkelijker worden: dichtbij of lokaal georganiseerd en zonder onnodige rompslomp.”

Eén gezamenlijke visie: anders denken en doen

De drie gemeenten grijpen dit moment aan om de ondersteuning aan inwoners anders en beter te organiseren. In de visie beschrijven zij het gezamenlijk streven naar een nieuwe inrichting van het sociaal domein in 2015 waar inwoners straks ondersteuning krijgen die aansluit op hun vraag. Daarbij gaan de gemeenten uit van de eigen kracht van inwoners en hun omgeving. De vraag van de inwoner staat centraal, niet het systeem. Deze veranderingen vragen om een andere manier van denken en doen. Niet alleen van de gemeentelijke organisaties, maar ook van de samenwerkingspartners en inwoners. Daarom vragen de gemeenten aan de inwoners en samenwerkingspartners om mee te denken over hoe de veranderingen eruit moeten gaan zien.

Toegang: dichtbij en eenvoudig

Naast de gezamenlijke visie op de transities in het sociale domein, stelden de drie colleges van B en W een zogeheten ‘Houtskoolschets Toegang’ vast. Daarin wordt geschetst hoe toegang tot ondersteuning en zorg zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kan worden georganiseerd voor ‘zorgvragers’. Het kan dan gaan om eenvoudige vragen. Maar ook om situaties waarin de problemen zich inmiddels hebben opgestapeld. De gemeente gaat gebiedsgericht te werk: dichtbij en lokaal. Uitgangspunt is om de toegang voor inwoners zo dichtbij en zo eenvoudig mogelijk  te organiseren, waarbij zoveel mogelijk ook de omgeving van de ‘zorgvrager’ wordt ingeschakeld. Om te zorgen voor een goede afstemming tussen de hulpvraag en de hulpverlening (door vrijwilligers en professionals), voeren de gemeenten de regie. Dit onder het motto ‘één huishouden, één plan, één regisseur’.

Meedenken over toegang tot ondersteuning en zorg

De Houtskoolschets Toegang is een schets; deze moet dus nog dit jaar verder worden uitgewerkt. De drie gemeenten gaan dat samen met de samenwerkingspartners en inwoners op korte termijn doen. Ook de Wmo-raden en cliënten- en seniorenraden worden  geconsulteerd.

Het collegebesluit vormt de start van een uitgebreid en intensief participatietraject in de drie gemeenten. In de komende periode wordt er een brede gedachtewisseling georganiseerd over  de Visie en de Houtskoolschets, met vele betrokkenen op vele niveaus: met inwoners, met de (formele) advies- en cliëntenraden binnen de drie gemeenten, en met onze partnerorganisaties in het sociale domein. De resultaten van deze gedachtewisseling worden gebruikt om de eerste schets verder uit te werken. In oktober wordt de verder uitgewerkte schets met de drie gemeenteraden besproken in informatieve commissievergaderingen of werksessies.

Besluitvormingsproces gemeenteraden

De drie colleges bieden de Visie en de Houtskoolschets ter vaststelling aan aan de drie gemeenteraden. Over deze stukken zullen de drie gemeenteraden in november 2013 een definitief besluit nemen. 

Speerpunt van samenwerking gemeenten’

De drie gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren vormen samen een prachtig gebied met een toeristische, recreatieve en economische potentie. In 2013 besloten zij intensief met elkaar te gaan samenwerken op diverse terreinen. Eén van de speerpunten is de samenwerking op het gebied van de drie transities.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief