WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Volle zaal Groenewoud
Kortenhoef, wo 31 oktober 2012

Gisteravond werd de tweede informatieavond gehouden over de plannen met de belt Groenewoud in Kortenhoef. De zaal was mudvol.

De drukte bleek al bij het zoeken naar een parkeerplaats op het ruime parkeerterrein van De Drie Dorpen in Ankeveen. Er was nog een enkel gaatje op het compleet bezette terrein. In de zaal waren honderd tot honderdvijftig toehoorders neergestreken op de stoelen, tot ook die op waren en enkelen de bijeenkomst staand bijwoonden. Er was belangstelling vanuit de politiek, al waren niet alle partijen vertegenwoordigd. Het college werd vertegenwoordigd door de wethouders Gerard Abrahamse en Jaap van Waveren. De avond werd geleid door Frank Ratelband, die dat met straffe, maar vriendelijke hand deed. Soms moest hij fors ingrijpen als iemand (zoals bijv. ex-wethouder Carla Folkers) begon te roepen, of als een inleider verdwaalde in de eigen plannen en langzaam al pratend over de mooie toekomst met zijn eigen plannen veel te ver wegdroomde.

Het is interessant om de uitzending van Zembla van afgelopen vrijdag te bekijken. Die uitzending, "Gifgrond", gaat over de afgedekte Coupépolder (een golfterrein op een belt) in Alphen aan den Rijn. De problematiek daar is vergelijkbaar met die van de belt Groenewoud. Verbijsterend in die uitzending is dat de Alphense wethouder geen flauw idee heeft wat er indertijd werkelijk gestort is.


Frank Ratelband leidt de avond met strakke hand.
"Stop! Nee mevrouw, stop! En u ook, stop! We houden het centraal. Niet roepen!"

De toon werd direct gezet, toen Ratelband aankondigde dat het eerste deel van de avond zou gaan over algemene onderwerpen, terwijl individuele vragen en opmerkingen later op de avond onder vier ogen behandeld konden worden. "Dat gaan we dus niet doen!": schalde het vanuit de zaal.

Er werd gepresenteerd door wethouder Gerard Abrahamse, Jacques Ninaber van Afvalzorg (AZ), Marcel Rozing van AZ en Rob Aben landschapsarchitect (DLG). Ook was er een verkeersdeskundige aanwezig. De avond was georganiseerd door AZ. AZ werkt in het project samen met de gemeente Wijdemeren en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van de provincie Noord-Holland.


Het complete plangebied.
In donkerrood de belt Groenewoud (30 ha).

Natuurmonumenten (NM) haakte af, omdat men een gebrek aan draagvlak constateerde. Niettemin is NM een belangrijke grondeigenaar in het plangebied. De complete presentatie van gisteravond is te vinden in een PDF document dat staat op een door AZ geopende website, www.projectgroenewoud.nl.


Jacques Ninaber Afvalzorg

Valse start

Wethouder Gerard Abrahamse was verrast door de zeer hoge opkomst. Zowel Gerard Abrahamse als Jacques Ninaber van AZ gaven toe dat de eerste informatieavond een valse start had, omdat niet iedereen uitgenodigd was en ook omdat verzuimd was de pachters op het terrein uit te nodigen. Nu werken de afdelingen communicatie van Wijdemeren en van AZ goed samen om de communicatie beter te laten lopen. Wel is duidelijk dat het een project is waarvan de regie bij AZ ligt. De komende tijd wordt er nog veel onderzoek verricht o.a. naar de geohydrologie (grondwaterstromen, Fugro), de natuur, het verkeer en de saneringsmaatregelen.

Kostenneutraal

Het project moet zichzelf bekostigen. Er is begroot dat de sanering (= afdekking) van de belt 4,2 miljoen euro gaat kosten en de aankoop van de gronden, de inrichting en het beheer ten behoeve van natuur en recreatie 7,8 miljoen euro. Samen 12 miljoen.
Er wordt gerekend met 39 kavels die verkocht worden voor 3 ton per stuk, samen ook bijna 12 miljoen euro. Op die 39 kavels komen 70 woningen in verschillende soorten (luxe, middel, sociaal). Het gaat om waterwoningen, niet om woonboten. Alle woningen worden ontworpen door één architect, waarbij er veel ruimte komt voor persoonlijke wensen.

Afdekken en inpakken

Het hoofddoel van het project is om de belt af te dekken met een laag van 75 cm dik zand en klei, om zo uitspoelen en uitwatering te voorkomen. Ook worden de slootkanten afgedicht met grond en worden de bodems van de sloten uitgebaggerd. Een vergelijkbare aanpak werd toegepast in de beruchte Volgermeerpolder. De grond voor de afdeklaag wordt verkregen door de sloten en vaarten te verbreden.
Verwijderen van de belt is te duur (100 miljoen) en onmogelijk. De dikte van de belt is drie meter met op sommige plaatsen putten van zes tot negen meter diep. In de huidige te dunne afdeklaag van de belt zijn de bekende "Lekkerkerk" stoffen als benzeen, tolueen, naftaleen, bis(ethylhexy)ftalaat, barium en zink gevonden. Toch is er geen gevaar voor de gezondheid aldus Marcel Rozing van AZ.
Gezien de grondwaterstroom loopt het water van Hilversum, via 's-Graveland en Kortenhoef naar de Horstermeer, het laagste punt in de regio. Marcel Rozing (AZ) vertelde dat de belt op dit moment geen vervuiling veroorzaakt die de Horstermeer bereikt. Enigszins verwonderlijk voor een belt die 40 jaar geleden gesloten werd en waardoor later een persleiding werd aangelegd.

Genestelde woningen

De woningen zullen zodanig ingepast worden in het landschap (nestelen) dat zij niet of nauwelijks opvallen. De huidige lange zichtlijnen over het plangebied blijven behouden. De wegen in het gebied zullen een zeer landelijk karakter krijgen. Ook komen er voorzieningen voor fietsers en wandelaars.De woningen worden elders geprefabriceerd en dan ingevaren en ter plaatse gebouwd. Er zal dus geen bouwverkeer veroorzaakt worden. De ontsluiting ligt nog niet vast. Gedacht wordt aan twee ontsluitingen naar de Emmaweg en naar de Kortenhoefsedijk. Eventueel een derde over de oude beltweg naar de Bruinjoost.

Versnipperde eigendom

In het plangebied is de grondeigendom zeer versnipperd. Grotere grondposities worden ingenomen door de gemeente, NM en RABO Vastgoed. Dirk van den Broek gaat in overleg alle pachters en eigenaren af om hen te polsen over het project. Eventuele verkoop van grond blijft onder alle omstandigheden vrijwillig. In de presentatie van Jacques Ninaber kwam naar voren dat de huidige eigenaren verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de
verontreiniging.

AZ is en blijft verantwoordelijk

Na oplevering van het project blijft AZ de waterkwaliteit in het gebied controleren om in te kunnen grijpen als er ergens iets mis gaat. In de presentatie staat "Afvalzorg is en blijft verantwoordelijk voor sanering en nazorg."


Drukte in de verkeershoek bij de individuele vragen.

Vragen uit de zaal

Toen Frank Ratelband het woord gaf aan de zaal waaide er een krachtige windvlaag wantrouwen door de zaal. We herhalen enkele vragen:

 • Wat gebeurt er als het mis gaat en AZ failliet gaat?
  Antw: "AZ is een BV en is dochter van de provincies Noord-Holland en Flevoland. Wij zijn een commerciëel bedrijf en beginnen niet aan dit project als we er geen vertrouwen in hebben. Wij dragen ieder jaar dividend af aan de aandeelhouders /provincies."
 • De Kortenhoefsedijk is al gevaarlijk. Een aansluiting daar is levensgevaarlijk. Hoe gaat u dat doen? Met een rotonde?
  Antw: "Nee, geen rotonde, het wordt een in/uitrit van een kleine landelijke weg."
 • Wij krijgen een wijk erbij achter ons huis op grond van NM met extra verkeer. Wij zijn niet gerustgesteld door uw presentatie. Helemaal niet! U heeft een weg getekend door de tuin van onze buurman!
  Antw: "De tekening is nog globaal. We zullen die weg verleggen op de tekening.
 • Wij zien nu koeien op de weilanden en de belt lopen. Dat vinden wij natuur. NM heeft andere ideëen over natuur. Wat komt er?
  Antw: "Waar nu weilanden met koeien zijn zullen we die behouden."
 • U heeft het over klei uit de sloten. Er is hier geen klei.
  Antw: "Als dat zo is, dan voeren we die klei per schip aan."
 • U wilt later een klankbordgroep samenstellen. Waarom nu niet?
  Antw:"Dat kan nu ook, maar we moeten even met Wijdemeren overleggen hoe we die groep gaan samenstellen. Per straat, op een thema of nog anders."
 • Is er wel gezocht naar alternatieve financiering? Bijv. subsidie uit Brusssel in het kader van Natura 2000 waar dit gebied onder valt?
  Antw. "Nee dat is niet gedaan. Er is wel in Noord-Holland nog een pot van vijf ton. Als er subsidie wordt gevonden bouwen we minder woningen en wordt het gemakkelijker. Iedere drie ton is een kavel minder." (Of meer dividend voor de provincies lijkt ons. red. WWK)
 • De gezondheidsproblemen in Kortenhoef zijn volgens de huisartsen hoger dan gemiddeld vanwege de belt. Heeft u dat onderzocht?
  Antw: "Nee dat weten wij niet."
 • Hoeveel woningen moeten er verkocht zijn om met het project te kunnen beginnen?
  Antw: "70%, net als bij iedere projectontwikkelaar."
 • Zulen de banken wel hypotheek geven op zo'n waterwoning in dit gebied?
  Antw: "Dat hebben we niet onderzocht."

Vervolg

 • 7 november 2012 Informeren Raadscommissie
 • 11 december 2012 Besluit Raadscommissie
 • Januari 2013 Afronden diverse onderzoeken
 • Voorjaar 2013 Nieuwe informatieavond
 • Voorjaar 2013 Communicatieplan + klankbordgroep

Bovendien zal later in het proces nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden met alle daarbij behorende inspraak en bezwaarmogelijkheden.

Dossier Groenewoud

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief