WIJDEMEERSE WEBKRANT
Richting voor Wijdemeren
Wijdemeren, ma 11 oktober 2010

Vandaag zaten gemeenteraad, college en enkele ambtenaren de hele dag bijeen. Niet op het gemeentehuis, maar op de Hoorneboegse hei. Met de benen op tafel in de toekomst kijken.

Herfstzon

Vanmorgen werden de deelnemers ontvangen op de Hoorneboeg. Met een prachtig uitzicht over de verstilde heide in het mooie strijklicht van de prille herfstzon. Nu eens geen gesteggel over de waan van de dag en actuele zaken. Op tafel lag de vraag waar we heen gaan met Wijdemeren en of er veranderingen gewenst zijn in de samenwerking van raad, college en ambtenarenapparaatom het beter te doen en de burger beter te bedienen.

De opkomst was hoog. Het hele college, vrijwel de voltallige raad en een aantal fractieassistenten kwam bij elkaar om onder leiding van een gespreksleider te spreken over het functioneren van de raad, de eigen rol ten opzichte van het college en de communicatie met de burger.

Ook werd een blik in de toekomst van Wijdemeren geworpen. Waar wil het gemeentebestuur heen met Wijdemeren op de langere termijn? Zijn er één of meerdere gebieden te bepalen waar Wijdemeren op moet inzetten om de economie te stimuleren? Waar liggen de prioriteiten? Hoe moet dat in combinatie met de moeilijke financiële situatie? Om kort te gaan een volle agenda waar de aanwezigen enthousiast in meededen.

Vergaderstelsel

Er werd open gediscussiëerd. De politieke spelletjes en stellingnames bleven volledig achterwege. De onzekerheden over het eigen functioneren waren bespreekbaar, hetgeen met name de nieuwe raadsleden en fractieassistenten deed verzuchten dat deze setting toch veel constructiever en prettiger was dan overleg in de eigen fractie slechts gevolgd door formele besluitvorming in raad of commissie. Die vrijwel unanieme constatering mondde aan het eind van de dag uit in het besluit om te gaan onderzoeken of het vergaderstelsel op de schop moet. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om de interactie met de burger te vergroten en te voorkomen dat er te gedetailleerd op onderwerpen in wordt gegaan. In een aantal andere gemeenten werken die andere vergaderstelsels. Het doel is om er volgend voorjaar mee te beginnen.

Kaderstelling en Controle

Een tweede onderwerp dat leefde was de kaderstelling en de controle door de raad. De raad is het hoogste orgaan en moet het college aansturen en controleren. Dat is het duale model. In de praktijk blijkt dat het in veel gemeenten echter gebruikelijk is, dat het college voorstellen samenstelt en die ter goedkeuring aan de raad voorlegt, zonder dat er sprake is van sturing door de raad. Het college heeft graag heldere kaders waarbinnen geopereerd moet worden. De raad wil beter kunnen controleren of het college aan die opdrachten heeft voldaan. Er wordt aan gewerkt om dat mechanisme te versterken.

Recreatie als speerpunt

Door het college was een stelling voorbereid over de manier waarop Wijdemeren zich moet profileren. Het college vindt dat Wijdemeren zich veel krachtiger dan tot nu toe moet bezighouden met de promotie van toerisme en recreatie. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van de de bestaande toeristische mogelijkheden van de kernen en moeten die mogelijkheden in samenhang verbeterd en gepresenteerd worden. De aanwezigen steunden die zienswijze van het college. Concrete voorstellen bleven achterwege.

Transparantie

Bijzonder was dat de lokale pers was uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Dat leidde vooraf tot enige interne discussie, maar uiteindelijk werden Herman Stuijver (lokale bladen) en Rik Jungmann (WWK) uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de discussie.

Zoektocht

Wij zagen vandaag een groep van ruim dertig mensen die samen voor grote uitdagingen staat en zoekt naar gezamenlijke doelen om de gemeente Wijdemeren goed te besturen en richting te geven. Daarbij kwam sterk naar voren dat de eigenheid van de kernen gekoesterd en behouden moet worden, ja zelfs gepromoot. In die zoektocht moeten de hoofdlijnen bewaakt worden en moeten alle spelers zich sterker in hun eigen rol thuis gaan voelen.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
16 gr.
windkr. 2