WIJDEMEERSE WEBKRANT
Quick Scan De Dobber
Kortenhoef, vr 1 mei 2009

Op maandag 11 mei staat de Quick Scan over de exploitatiemogelijk-heden van dorpshuis De Dobber op de agenda van de commissie Maatschappelijke Zaken.

Bureau BBN heeft de quick scan uitgevoerd, zoals tijdens de begrotingsbehandeling werd besloten. In de quick scan worden een flink aantal scenario's voor De Dobber bekeken en doorgerekend. Die scenario's worden in de conlusies en aanbevelingen in het rapport toegelicht.

Drie vaste gebruikers

In vrijwel alle scenario's komen drie gebruikers van De Dobber naar voren. De buitenschoolse opvang (BSO), het consutatiebureau van de GGD en een uitbreiding van Albert Heijn. In de verschillende scenario's wordt geschoven met de ruimte die verhuurd wordt aan de GGD en de BSO in combinatie met de verkoop van een deel van De Dobber aan Albert Heijn. In enkele scenario's wordt de grote zaal en het podium met een derde verkleind om zo ruimte te maken voor verkoop van een deel aan Albert Heijn. Het wordt in het midden gelaten of en welke soort horecafunctie in De Dobber behouden blijft. Gedacht wordt om de ruimte van de BSO en de GGD, op tijstippen dat die niet gebruikt worden, in te zetten als spreekruimte voor de politie of bijv. loket voor de WMO.

Wat de zaak ingewikkeld maakt is, dat het vragen van hogere marktconforme hhurtarieven doorvertaald wordt naar lokale verenigingen, die op hun beurt zullen vragen om verhoging van hun subsidie, waarmee de bal teruggekaatst wordt. Besparingen aan de ene kant, die ongedaan worden gemaakt door stijging van de kosten voor de gemeente anderzijds.

Vaste lasten gedekt

Door huurcontracten met vaste gebruikers, zoals de GGD en de BSO, af te sluiten kunnen daarmee de vaste lasten van het gebouw gedekt worden. Huuropbrengst door verenigingen wordt daarmee een extra bron van inkomsten, die echter niet noodzakelijk is om de exploitatie zonder verliezen te draaien.

De laatste conclusie die BBN trekt, is dat ook gekeken kan worden naar volledige verkoop van De Dobber om het winkelgebied te herstructureren. In dat geval moet met vervolgonderzoek elders in Kortenhoef ruimte gezocht worden voor niet commerciële verenigingen. De opbrengst van De Dobber kan dan daarvoor gebruikt worden. Deze ruimere onderzoeksopdracht leidde indertijd tot veel discussie en werd toen door de raad tegengehouden.

Reserveringen 2008

In 2008 is veertien keer ruimte in De Dobber gereserveerd, soms voor meerdere dagen. Grootverbruiker was toneelverenging DSO, die in totaal tien dagen, twee keer vijf dagen, afnam. Drie dagdelen door de Stichting Jeugdtheater. Ook drie dagdelen door Interscolaire. Amicitia gaf twee keer een concert. Floralia huurde twee dagdelen. De Vrienden van Oudergaard organiseerden twee keer een middag voor ouderen. Tenslotte huurden de Vriendschapskring, BMOL en de Leo fanfare uit Hilversum ieder één keer de zaal.

In het overzicht van de reserveringen staan niet de avonden dat de gemeente de zaal zelf gebruikte voor informatiesessies en dorpsbezoeken. Bij elkaar waarschijnlijk een stuk of drie avonden.

Vervolgonderzoek

In het conceptraadsbesluit dat in de commissie besproken wordt staan twee besluiten:

  1. De quick Scan van BBN voor kennisgeving aan te nemen.
  2. Vervolgonderzoek uit te voeren naar alternatieve ruimte voor de verenigingen en te onderzoeken welke opbrengst De Dobber zou genereren bij verkoop van gebouw en grond.

Dossier De Dobber

bron
WWK
foto
---
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
20 gr.
windkr. 2