... ...

Rik Jungmann

Rik Jungmann/Douwe van Essen

gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Kiezen voor kwaliteit

Wijdemeren, 19 mei 2004. Op 3 juni buigt de gemeenteraad zich over de Kadernota. Dat is een document waarin staat wat de gemeente de komende jaren wel en niet wil doen gegeven de beperkte financiŽle middelen. Er zullen harde keuzen gemaakt moeten worden.

Vorige week sprak de commissie Bestuur & Middelen over de Kadernota. Meer daarover is hier en hier te lezen. Omdat de commissie in meerderheid koos voor sterk bezuinigen en de OZB niet laten stijgen, komen alle onderstaande maatregelen in zicht.

Bij de raadsstukken voor die raadsvergadering zit een notitie van het college van B&W. "Kiezen voor kwaliteit met minder geld". In dat stuk staan een aantal opvallende richtingen en uitgangspunten beschreven die een behoorlijke impact zullen hebben. De genoemde maatregelen leveren voldoende stof tot discussie op om een jaar lang inspraak en raadsvergaderingen te vullen.

De uitgangspunten zoals het college die voor de gemeente Wijdemeren kiest:

  • Doe wat je doet goed (tijdig, deskundig, snel, vriendelijk);
  • Houd in de gaten wat de meerderheid van onze inwoners het belangrijkste vinden als het gaat om kwaliteit van de woonomgeving Toets de taken daaraan;
  • Kies voor faciliteiten die voor het merendeel van de inwoners zichtbaar zijn. (het subsidiebeleid bijvoorbeeld, bereikt een heel beperkt deel van onze bevolking);
  • Wees duidelijk over de keuzes die daarin worden/zijn gemaakt en communiceer daar bij herhaling en op uiteenlopende wijzen op een aantrekkelijke manier over;
  • Zorg dat bestuur en organisatie zichtbaar en benaderbaar zijn voor inwoners, instellingen en bedrijven;
  • Breng, bijvoorbeeld door een lokale of regionale campagne, over het voetlicht aan welke spelregels burgers zich binnen het publieke domein dienen te gedragen. Dat oogst begrip en waardering voor de positieve kanten van de gemeente;
  • Verschaf middelen voor een op maat gesneden deskundig ambtelijk apparaat.
  • Zorg dat ambtenaren graag in Wijdemeren willen werken met een prikkel voor prestaties, niet alleen in materiŽle, maar ook in immateriŽle zin;

In het stuk staan per onderwerp een aantal echt nieuwe keuzen. Wij noemen er een paar:

Bestemmingsplannen en artikel 19

Slechts bij hoge uitzondering nog artikel 19 procedures uitvoeren (afwijken van het bestemmingsplan red.). Bestemmingsplannen moeten snel op orde (en geactualiseerd) worden.

Dobber


De Dobber

Over De Dobber staat er: "Over de wijze waarop De Dobber gebruikt kan worden door het verenigingsleven zijn vriend en vijand het er over eens dat het niet de manier is waarop de gemeente dit graag ziet. De Dobber is vooral een kroeg en soms komt er ook nog eens een verenging die gebruik maakt van de grote zaal. Onze financiŽle positie laat een dergelijke situatie niet toe."
Er wordt dan ook voorgesteld om De Dobber te verkopen en de bestemming te wijzigen in winkels of kantoren. Met de opbrengst wordt sporthal De Fuik voor zien van mogelijkheden om dat gebouw als multifunctioneel centrum te gaan gebruiken.

Sportvelden

Met de sportvelden heeft de gemeente ook verregaande plannen. Er staat: "Sportvelden privatiseren en beheer volledig overlaten aan verenigingen." Erbij staat de kanttekening dat dit een traject is dat tijd kost voor onderhandelingen met de verengingen.

Subsidies

Per jaar wordt er 1 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd (incl. bibliotheek Ä 290.000 en Versa (welzijn) Ä 360.000). Voor die 1 miljoen per jaar kan voor circa 10 miljoen gebouwd worden. Het college kiest er voor om de welzijnssubsidies te stoppen en in alle dorpskernen een goede betaalbare accommodatie te bouwen voor het verenigingsleven. De leden van de verenigingen moeten meer gaan betalen.  "Voorzieningen (bibliotheek, Versa) kunnen niet in stand blijven."

De sportsubsidies worden afgeschaft. Voor de minima komt er een vangnet, maar alle andere inwoners moeten naar draagkracht meer contributie gaan betalen.

Gemeentehuis


Het "tijdelijke" gemeentehuis.

De financiŽn bepalen of er wel of niet verhuisd wordt naar 's-Graveland. Daar vindt onderzoek naar plaats.

Er worden werkprocessen gestroomlijnd, waardoor gehoopt wordt om met minder ambtenaren het werk te kunnen doen. De staf wordt afgeslankt. Het kunstbeleid krijgt minder capaciteit. Het beheer van gebouwen (incl. scholen) wordt uitbesteed.

Om de kosten te drukken wordt ook voorgesteld om op vrijdagmiddag het hele gemeentehuis te sluiten.

Tenslotte wil het college in de sfeer van arbeidsovereenkomsten gaan besparen. Er wordt flexibele beloning ingevoerd. Er wordt een verlofdag geschrapt. En tenslotte wil het college een vacaturestop invoeren en op plaatsen waar meer dan de benodigde ambtenaren werken (bovenformatieven) dit aantal terugbrengen tot de afgesproken formatie.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page ZonnigMatige wind22ļ Naar volgende bericht