Vorig bericht

Volgend bericht


Commissie verdeeld over Kijk op de Wijk

9 januari 2001. Vanavond werden de voorstellen van de werkgroep Kijk op de Wijk in de raadscommissie grondgebied behandeld. De publieke tribune was afgeladen, men stond zelfs op de gang.

De vergadering begon met drie insprekers, de heren Burgers, Israel en Arends, die een warm pleidooi voor de plannen hielden. Daarbij herhaalden zij de kritiek op het college die eerder in de Gooi- en Eemlander stond.

Daarna werd de vergadering in twee termijnen gehouden. Hieronder in het kort de standpunten van de diverse partijen in de eerste ronde in volgorde van spreekbeurt:

D66: Was niet voor de plannen, maar heeft zich laten overtuigen door de democratische inspraakprocedure en het feit dat daar niemand tegen de plannen was, maar iedereen voor. Is voor de plannen, mits er overeenstemming met de fusiepartners bereikt wordt, mits er een raadsvoorstel inclusief financiŽle dekking komt en mits er geen geld van sociale zaken wordt weggehaald om de plannen uit te voeren. 

Dorpsbelangen: Stelde drie inhoudelijke vragen over flitscamera's op de Emmaweg, fietssuggestiestroken en de mogelijkheid om vrachtauto's te weren. Hield de mening nog even onder de pet in afwachting van de discussie.

CDA: Is nooit voor het instellen van de werkgroep geweest omdat men bang was de burger een worst voor te houden. Stelde vragen over de wet op het rekeningrijden, zonder welke de tolheffing niet kan. Voorts wilde men weten wat de status van het huidige RVVP (Regionaal Verkeers- en Vervoersplan) is. Stelde vragen over de ruzie die tussen het rijk en de VNG (Verenging voor Nederlandse Gemeenten) is uitgebroken over de verdeling van de inkomsten uit het rekeningrijden en de gevolgen daarvan. Tenslotte vroeg het CDA of er ook flitscamera's op de Kortenhoefsedijk zouden komen. In ieder geval wil het CDA overleg met de fusiepartners en de regio inzake de plannen.

VVD: Dick 't Hoen deed het woord en gaf direct aan dat de partij zeer verdeeld is over de plannen. Hij liep alle onderdelen af en gaf bij ieder onderdeel aan of de hele fractie er voor was, dan wel hij voor en de andere twee leden tegen (wat het meest voor kwam).

PvdA/Groen Links: Is onverkort voor integrale invoering van de plannen.

Algemeen Belang: idem.

Wethouder Neef stelde dat het college geen standpunt over de plannen wilde geven om de discussie niet te beinvloeden. Na doorvragen van Nadja Jungmann en de hamvraag, gesteld door Dick 't Hoen kwam dat standpunt toch op tafel. Daarbij schoot burgemeester Kozijn zijn wethouder te hulp. Hij stelde dat het college voor integrale invoering van de plannen is. Voor wat betreft de tolheffing moet gewacht worden op het aannnemen van de Wet op het Rekeningrijden, die naar verwachting eind dit jaar, begin volgend jaar aangenomen zal worden.

Er trad een opmerkelijk moment op toen wethouder Wim Neef stelde dat er wel een collegestandpunt was, zoals te lezen was geweest in de B&W notulen, maar dat dat op verzoek van fractieleden niet naar buiten gebracht werd. Op de vraag van Nadja Jungmann welke fractieleden bleken dat de fracties van CDA en Dorpsbelangen te zijn. Vanuit de raad kwam de opmerking dat Wim Neef toch wethouder voor de hele raad is.

In de tweede termijn gaven  de partijen hun mening over de plannen:

D66: Is voor het plan, wil alleen geen drempels, maar andere snelheidsbeperkende maatregelen.

Dorpsbelangen: Is voor flitscamera's, tegen tolheffing, tegen dwarsparkeren om het verkeer te vertragen, wil wel camera's op de Emmaweg, maar nergens drempels. DB wil wel fietssuggestiestroken op de Kortenhoefsedijk.

CDA: Douwe van Essen wil geen drempels, de rest van de CDA fractie wel, verder zijn alle andere voorgestelde maatregelen accoord. De tolheffing moet eerst nog maar eens verder uitkristalliseren. Voorts moet daarover regionaal onderzoek komen.

VVD: Dick 't Hoen stelde vast dat er een meerderheid van 7 tegen 6 voor de plannen is. Hij telde als volgt:

Co de Kloet (wethouder DB), Wim Neef (wethouder CDA), Fenna Tuunter (PvdA), Rie Boeve (GL), Nelleke Schenkkan (AB), Dick 't Hoen (VVD) en Nadja Jungmann (D66).

Afsluitend zegde burgemeester Kozijn toe om nog deze week het collegestandpunt bij de raadsleden te bezorgen. Wim Neef stelde voor het voorstel van het college in de raad van februari of maart te behandelen. Burgemeester Kozijn wil dat eerder.

Het was een bewogen vergadering waarbij er vele malen een afkeurend geloei van de overvolle publieke tribune klonk of een goedkeurend applaus. Er kwam nog een toegift van twee dames die aandacht vroegen voor de situatie op het Moleneind. Het bleek dat de werkgroep had besloten deze weg niet mee te nemen in de planvorming.

PS. Voor de raadsfracties. Het verslag hierboven is zo goed mogelijk samengesteld. Indien u van mening bent dat u hierboven onjuist geciteerd bent, kunt u uw rectificatie sturen naar webkrant@wijdemeren.com.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht