WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Programma O-Lib GR2018
Wijdemeren, za 20 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

O-Lib heeft haar beknopte programma gepubliceerd. Op vier kantjes staat wat de partij wil en waarom. O-Lib profileert zich niet uitsluitend als lokale partij.

Update 22-1-2018, 15.56: In het programma is in de laatste alinea (vanaf "Tot Slot") een tekstwijziging aangebracht die inhoudelijk geen enkele betekenis heeft, maar stilistisch een extra tussenkopje oplevert.

Onafhankelijke LIberalen

O-Lib is op 8 mei vorig jaar ontstaan uit onvrede met het handelen van de top van de VVD. Het ging daarbij om de affaires Opstelten, Teeven, Van der Steur, Keizer, enzovoort, waarbij premier Mark Rutte en de VVD-top te laat of niet reageerden, of de problemen ontkenden en zonder onderzoek probeerden onder het tapijt te schuiven. Voor Robby Israel en Martin Vuyk was dat aanleiding om hun lidmaatschap van de VVD op te zeggen en zelfstandig als Onafhankelijke Liberalen (O-Lib) verder te gaan.

Beknopt Programma

In het programma van O-Lib zijn een aantal onderwerpen te vinden waarin de partij de afgelopen tijd heldere standpunten in nam. Geen zinloze uitgaven aan PMD bakken en verkeersmaatregelen voor de bühne zonder resultaten. Ook de fusie naar Gooistad, in plaats van alleen Hilversum staat er in.


Robby Israel

Martin Vuyk

Martin Vuyk is lijsttrekker. Hij trekt nauw op met Robby Israel. De rest van de lijst wordt binnenkort bekend gemaakt.

Campagne GR2018

ingezonden bericht

O-Lib programma 2018 en verder

O-Lib is een onafhankelijke, liberale partij. Wat dat concreet betekent leest u hieronder.

De mens centraal

Gelijkwaardig maar niet gelijk: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Het is een open deur (artikel 1 van onze grondwet) maar dient zeker ook op gemeentelijk
niveau nauwkeurig bewaakt te worden. Transparantie (openheid in beleid en handelen) van
het gemeentelijk apparaat is hierbij een goede bescherming tegen willekeur.

Wijdemeren als zelfstandige gemeente

Wij zijn vóór herindeling op termijn van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek tot een
grotere gemeente van ca 250.000 inwoners. Wij waren tegen samenvoeging Wijdemeren
met uitsluitend Hilversum. Echter, denken dat we als gemeente Wijdemeren nu nog volop
keuzes kunnen maken is helaas een droom, een gepasseerd station, dus accepteren wij dit
als voldongen feit. Wij willen binnen dat kader werken aan de best mogelijke uitkomst voor
onze gemeente.
De best mogelijke uitkomst volgens O-Lib is dat wij het karakter en de eigenheid van onze
kernen zeker stellen en versterken. Wij zullen dan ook krachtig inzetten op een gedegen
kernenbeleid in alle verdere besprekingen. Dit is 16 jaar geleden, na het ontstaan van de
huidige gemeente Wijdemeren, ook goed gelukt.

Veiligheid

De zogenaamde `driehoek´: burgemeester, openbaar ministerie en politie is belast met de
dagelijkse veiligheid in onze gemeente en wij verwachten dat zij zich hiervoor daadkrachtig
inzetten, ook in regionaal verband. Hiervoor moeten zij voldoende middelen ter beschikking
krijgen. Ook brandweer en ambulancedienst verdienen in onze uitgestrekte gemeente de
juiste aandacht, met name de vele vrijwilligers die zich dagelijks bekommeren om onze
veiligheid. Onze hulpverleners kampen momenteel met onderbezetting, hoge kosten en
onvrede bij de onmisbare vrijwilligers. Wij juichen daarom de fusiegesprekken tussen de
veiligheidsregio’s G&V en Flevopolder toe. Hier ligt een goede kans op verbeterde
dienstverlening tegen een te verantwoorden kostenniveau.

Gemeentelijke financiën, Lasten voor de inwoners

In 2017 stond Wijdemeren op de 11de plaats (van de 380) van de duurste gemeenten van
Nederland. Wij zijn van mening dat de woonlasten voor de burger niet verder mogen stijgen,
óók niet met het zgn. “in te schatten inflatiepercentage”.
Het is een hele kunst in dezen tijd van nieuwe taken, vooral in het sociaal domein, de
gemeentelijke financiën op orde te houden. Iedereen wil de lasten voor de burgers zo laag
mogelijk houden maar feitelijk is onze gemeente voor haar inwoners helaas een van de duurste in de regio geworden. Deels heeft dit te maken met schaalgebrek maar ook zijn er
kostbare fouten gemaakt, wat te maken heeft met gebrek aan expertise. O-Lib heeft
herhaaldelijk het initiatief genomen meer expertise bij het bestuur te betrekken. Hier is
positief op gereageerd door onze burgemeester en wij zullen dit aandachtig blijven volgen.

Wonen en Bouwen

Er wordt her en der gebouwd maar desondanks is woonruimte in onze kernen, met
name voor de jeugd, nog steeds een groot probleem. Voldoende bouwen voor starters, maar
ook zorgen voor doorstroming (voldoende verhuisopties voor ouderen met een te groot
huis) blijft aandacht vragen. Dit gaat alleen lukken door optimale samenwerking in de regio.
Al vele jaren komt woningbouw op Ter Sype (rond het vliegveld Hilversum) niet op gang
terwijl het vliegveld zelf wel wil meewerken. Wellicht zal de gemeente Hilversum in een
nieuwe situatie willen meewerken. Hiervoor is een positieve en proactieve inzet vereist van
het toekomstige college.

Werken en Economie

Recente cijfers over werkgelegenheid toonde een flinke groei aan in vele regio’s, behalve in
de Gooi- en Vechtstreek (daling 0,3%) Dit is voor een relatief klein deel toe te schrijven aan
de vergrijzing in de G&V-streek, maar veel meer aan de te beperkte samenwerking van de
G&V-gemeenten op dit terrein. Dat terwijl de mogelijkheden in deze regio veelbelovend zijn;
mogelijkheden in Entertainment, Zorg, Recreatie en Toerisme zouden juist hier moeten
bloeien. Qua werkgelegenheid zal hechte gemeentelijke samenwerking een cruciale factor
blijken en een impuls kunnen geven aan lokale ondernemers.
Het creëren van nieuwe banen is één van de aandachtspunten voor O-Lib. Dit zal moeten
gebeuren in het versterkt ondersteunen in groeimogelijkheden van onze lokale bedrijven,
een goede bereikbaarheid van de regio en versterkte focus op horeca, toerisme en
watersport.

Recreatie en Toerisme

Infrastructuur vanuit en naar de Randstad in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder
moet sterk verbeteren (voor zowel de forens als de toerist). Juist de buitenlandse toerist die
bij ons een paar dagen verblijft heeft veel financieel potentieel. Daarnaast moet ingezet
worden op met name kortdurend verblijf (1 á 3 weken). Hiervoor zal Loosdrecht wederom
aantrekkelijk moeten worden gemaakt qua verblijf en vertier. Grote investeringen in
openbaar vervoer zijn nodig die wij zullen steunen als de haalbaarheid en doelmatigheid
aangetoond is. Loosdrecht moet weer aantrekkelijk worden voor de toerist. Ondernemers
zullen in dit verband een belangrijke rol moeten spelen.

Zorg en Welzijn

In het sociaal domein voert de gemeente in grote mate landelijke wet- en regelgeving uit.
Het beleid richt zich onder andere op het langer thuis laten wonen van ouderen. Dit heeft
veel gevolgen in de hoeveelheid en vorm van zorg en hulpmiddelen die hiervoor beschikbaar
moeten zijn. O-Lib gaat er vanuit dat het verschaffen van zorg en hulpmiddelen effectiever kan. Landelijke regelgeving is leidend en beperkt daardoor ook de slagkracht van de gemeente om op kosten te kunnen besparen door effectief en goedkoper zorg en hulpmiddelen voor haar
burgers in te kopen. Wij pleiten ervoor de regelgeving zo ruim en ruimhartig mogelijk toe te
passen. Tegelijkertijd dient misbruik en fraude te worden voorkomen en in voorkomende
gevallen bestraft.
O-Lib zal zich sterk maken om alle wegen te bewandelen die binnen de regelgeving mogelijk
zijn om zonder verlies van kwaliteit van zorg en zorghulpmiddelen deze kosten te reduceren.

Milieu, Duurzaamheid

Het milieu moet met respect worden behandeld en ons grondstoffen- en energiegebruik
moet in onze gemeente duurzamer worden. O-Lib zal initiatieven op dit gebied altijd
ondersteunen, of ze nu van onszelf komen of van anderen. Wel zijn we kritisch op praktische
uitvoerbaarheid in economisch/maatschappelijke context. Het is moeilijk te accepteren dat
mogelijke acties met groot milieueffect achterwege worden gelaten (bv. accijns en BTW op
kerosine gelijk aan bezine) terwijl onze inwoners worden gedwongen tot belastende
maatregelen met minimaal milieueffect. Voorbeeld: Invoering PMD-bakken voor
bronscheiding is bewezen verkeerd voor het milieu; een extra PMD-bak is derhalve zowel
overbodig als belastend voor de burger. O-Lib dringt aan op na-scheiding.

Cultuur, Sport, Scholen

Cultuur is van meerwaarde voor onze samenleving. Cultuur verbindt en is van positieve
invloed op de ontwikkeling van kinderen. Vele inwoners beleven plezier aan het culturele
aanbod in onze gemeente. De gemeente Wijdemeren ondersteunt diverse culturele
instellingen. Belangrijk is dat het geld dat besteed wordt fair en efficiënt wordt ingezet.
Daarbij wordt ook de inzet van de instellingen zelf verwacht. Muziekonderwijs is eveneens
belangrijk voor onze kinderen. Wij waarderen de mensen die zich hiervoor inzetten.

De bibliotheek heeft een belangrijke plaats in onze samenleving, temeer daar zij in tijden van
digitalisering de rol van leer- en ontmoetingscentrum op zich heeft genomen.

In het kader van het cultureel erfgoed denken wij dat het goed is dat de gemeente aandacht
blijft houden voor het in stand houden van de in de gemeente aanwezige historische
monumenten en karakteristieke plekken.

Sporten, ongeacht je leeftijd, houdt je gezond en zorgt voor actieve betrokkenheid bij de
samenleving. Wij zijn tevreden met de veelheid en verscheidenheid aan sportclubs in onze
gemeente en hebben, daar waar nodig, er zeker subsidie voor over om het voor ons allemaal
toegankelijk te houden. Ook speelveldjes en -tuinen horen hier wat ons betreft onder. Wij
pleiten voor een pilot met openbare fitness voorzieningen.

Het ontstaan van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Loosdrecht verdient navolging in
Nederhorst den Berg en Kortenhoef. Basisscholen moeten in de kernen aanwezig blijven.
Krimp kan het noodzakelijk maken scholen op één locatie samen te brengen zónder daarbij
de identiteit aan te tasten.

Verkeer en Openbaar vervoer

Verkeer is een blijvend punt van aandacht in deze gemeente. Op diverse doorgaande wegen
in onze kernen wordt te hard gereden, veelal ten koste van de veiligheid van de meer
kwetsbare verkeersdeelnemers. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.
Drempels en 30-km zones lossen op zich niet alles op. Tegelijkertijd moet er strenger
gehandhaafd worden, dit is echter geen gemeentelijke bevoegdheid. Desondanks zullen wij
blijven aandringen op effectieve maatregelen en meer handhaving. Sluip(vracht)verkeer
moet regionaal worden aangepakt.

De gemeente moet stoppen met kostbare maatregelen die afzienbaar niet het gewenste
resultaat opleveren (zoals de herinrichting van de Kwakel).

Het openbaar vervoer in en om onze gemeente laat te wensen over. We zullen krachtig in
regionaal verband moeten inzetten op betere OV-verbindingen. Dit is nodig voor onze
burgers en voor toeristen die onze gemeente bezoeken.

De openbare ruimte

Wijdemeren heeft veel groen en water waar niet alleen de inwoners van genieten maar ook
de toeristen die onze gemeente graag bezoeken. Een groene en schone leefomgeving draagt
bij aan het welzijn van onze inwoners. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan
met onze omgeving en het aanwezige groen. Een nette en verzorgde openbare ruimte
draagt ook bij aan het gevoel van welzijn en veiligheid. Daar waar inwoners willen
participeren in het onderhoud van openbaar groen, is dit welkom. Het bevrijdt de gemeente
echter niet van haar plicht om de gehele openbare ruimte goed te onderhouden.

Vluchtelingen

Allen die zich in Nederland bevinden dienen een menswaardig bestaan te hebben. Dit geldt
zowel voor erkende vluchtelingen alsook voor diegenen die subsidiaire bescherming
genieten. Daar staat tegenover dat ook eisen gesteld mogen worden, zoals verwerven van
taalkennis, inzet voor economische zelfstandigheid (werk) en vooral het eerbiedigen van
onze wetten en regels, de grondwet voorop. Wie zich ernstig misdraagt (b.v. geweldsdelict
pleegt) dient uitgezet te worden.

Tot slot

Wij zullen elk onderwerp en voorstel aan bovenstaande punten én onze liberale uitgangspunten toetsen en onszelf daarbij steeds weer de vragen stellen:

  • Is het goed voor onze inwoners
  • Mag het
  • Kan het
  • Kunnen we het betalen

Wijdemeren, januari 2018

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
Douwe van Essen
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief