WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Emmaweg wordt erg Druk
Kortenhoef, do 23 juni 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond werd in de commissie RO de visie op de polder Kortenhoef toegelicht. Men gaat uit van 280 nieuwe woningen, die allen verkeer over de Emmaweg genereren.

Voor de bewoners kwam de visie uit de lucht vallen. Dat bleek toen de insprekers, allen van de Emmaweg, aan het woord waren. Er had geen overleg plaatsgevonden. Wethouder Theo Reijn verklaarde dat, door te stellen dat het vooralsnog om een document gaat dat voor overleg met de provincie is opgesteld om de samenhang van de ontwikkelingen in het gebied in kaart te brengen.


Uit presentatie Vollmer & Partners.

Die ontwikkelingen zijn:

  • De bouw van 200 woningen door VOF Jacobswoud met vrij hoge dichtheid (meer verdiepingen, 40 woningen per hectare, starters en kleine huishoudens) in het plan Zuidsingel fase 8. (La Traviata was Zuidsingel 7.)
  • De afdekking van de belt Groenewoud en de bouw van 70 waterwoningen door Afvalzorg.
  • De bouw van ca. 10 grondgebonden woning door VLEK (Vereniging landeigenaren Kortenhoef) op de plek waar rommelige terreinen en bedrijvigheid wordt opgeruimd.
  • Het Programma Groen, Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland (v/ Ecologische Hoofdstructuur EHS) waarbinnen de provincie agrarische grond opkoopt en omzet in natuurwaarde door flink te kappen.


Het uitzicht van wethouder Reijn (op de rug gezien) op de commissie.

Meer informatie

Zie ook het commissiestuk en de complete presentatie van gisteren op de website van de gemeente. Er is ook een visiestuk van 12 mei waarin nog veel meer informatie staat over bijv. het uitdunnen van beboste gebieden, het bevaarbaar maken van de 's-Gravelandse Vaart en de woningbehoefte. En dan is er nog het rapport van Goudappel Coffeng over het verkeer.

Het wordt druk op de Emmaweg


De heer Bullens van Vollmer en Partners.

In een eerder plan voor de waterwoningen op de belt Groenewoud was er sprake van twee onstluitingsrichtingen van de polder. Eén naar de Kortenhoefsdijk en één of meerdere naar de Emmaweg. De ontsluiting naar de Kortenhoefsedijk is gesneuveld omdat de provincie geen ontsluitingsweg door haar Programma Groen wenst. Wel zullen agrarische voertuigen de polder in mogen rijden vanaf de Kortenhoefsedijk. (Nu rijden die door de kern van Kortenhoef over de Zuidsingel en de Bruinjoost.) Voor de Emmaweg betekent dit dat er nu 2.200 motorvoertuigen/etmaal over die weg komen. Volgens de normen zal dat aantal, volgens bureau Goudappel Coffeng, met 280 woningen erbij, ruim verdubbeld worden met 2.420 mvt/etm tot 4.620 mvt/etm. De huidige Emmaweg kan maximaal 4.100 mvt/etm hebben. Na enkele marginale verbeteringen aan de weg stelt het bureau dat er maximaal 4.800 mvt/etm overheen kunnen.

Ontsluiting dichtgebouwd

Er was indertijd ook een ontsluiting gepland voor Zuidsingel fase 8 via de Dopheigang (La Traviata) en de Zuidsingel. Inmiddels heeft Heilijgers echter een woning gebouwd op die doorgang aan de Kalkakker naar fase 8, waardoor Fase 8 ook ontsloten moet worden op de Emmaweg, hetgeen blijkt geeft van een weinig vooruitziende blik.


De Emmaweg c.s.

Insprekers allen van de Emmaweg
(De namen zoals de WWK die verstond.)


De heer Van Gilse: Goed plan.

De heer Brei: Goudappel
Coffeng in de prullenbak.

Frits den Hartog:
Onacceptabel.

De heer van Gilse sprak in namens de VLEK. Hij vindt het een goed plan. Hij wil graag compensatie hebben voor hun bijdrage aan de realisatie van de plannen. Er is geen overleg geweest met de gemeente over deze visie.

De heer Brei woont naast de enig overgebleven ontsluiting op de Emmaweg. Dat waren er drie. Wat hem betreft kan de analyse van Goudappel Coffeng zo de prullenbak in. Ook met hem is er tot nu toe niet over deze visie gesproken.

Frits den Hartog kwam er bij toeval eergisteren achter dat de visie op de agenda van gisteravond stond. Hij was met een flink aantal Emmawegbewoners op komen dagen. Hij heeft grote zorgen over de afwikkeling van het verkeer op de Emmaweg. Er zijn nu al gevaarlijke situaties. De genoemde aantalen vindt hij onacceptabel. Daar komt bij dat het nu al vrijwel ondoenlijk is om bij de Smidsbrug een plek te krijgen in de rij die voor het stoplicht staat te wachten. Daar ziet hij een groot probleem ontstaan. Op de vraag van Gert Zagt (DLP) of er met hem gesproken is over de visie was het antwoord ontkennend. De Hartog drong er sterk op aan om niet met deze visie in te stemmen.

De politiek


Gert Zagt (DLP)

Erik Torsing (CDA)

René Voigt (DB)

Geen van de fracties was gelukkig met de voorgelegde visie. Dat leidde er toe dat men, nadat Robby Israel (VVD) dit voorstelde, in meerderheid besloot om de visie niet in de raad te brengen en er dus niet over te besluiten omdat het stuk niet af is en er nog veel aan gesleuteld moet worden.

Alle fracties hadden kritiek op het aantal auto's dat op de Emmaweg zal komen. Ook over het aantal woningen in Fase 8 bestond flinke twijfel. Sommige partijen, zoals Mario Wouters van D66 pleitten voor meer ontsluitingen, eventueel ook naar de Kortenhoefsdijk. Gert Zagt (DLP), René Voigt (DB) en Erik Torsing (CDA) willen dat er overleg met de bewoners gestart wordt. René Voigt wees op de crime die bij de Smidsbrug gaat ontstaan bij dit plan. Hij vindt het, evenals Stan Poels (PvdA/GL), te grootschalig.

De wethouder

Wethouder Theo Reijn gaf aan dat er bewust niet vooraf overlegd is, omdat men eerst het totaaloverzicht van de viergeplande ontwikkelingen bij elkaar op één overzicht wilde zien. Dat overzicht dient als "praatplaatje" met de provincie. De commissie ARO van de provincie schoot de ontsluiting naar de Kortenhoefsedijk meteen af, omdat die niet in het groen past. Theo Reijn legde uit dat er een aantal tegengestelde eisen, wensen en belangen zijn. Minder woningen betekent minder auto's, maar we willen juist woningen bouwen. De provincie en zijn partners hebben ook zo hun wensen met het Programma Groen en de regelgeving over Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland.

Wethouder Reijn vroeg de commissie om aan te geven wat hij moet doen om de visie acceptabel te maken en naar de raad te brengen voor besluitvorming. Wordt vervolgd.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief