WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
PvdA/GL over Herindeling etc.
Wijdemeren, do 8 januari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Stan Poels, de fractievoorzitter van de PvdA/GL, legt uit dat er nog geen beslissing is genomen over welke herindeling dan ook, maar dat zijn partij met Hilversum wil.

ingezonden brief

Over zelfstandigheid, samenwerking en fusies……….

Sinds oktober 2014 is het onderwerp “samenwerking en fusie” helemaal “hot” binnen de gemeente Wijdemeren. Dat was het moment waarop de gemeenteraad van Wijdemeren werd gevraagd een zienswijze in te dienen met betrekking tot een rapport van de zogenaamde ”verkenners” van de provincie Noord Holland.

Dit rapport ging over de noodzaak van samenwerking en bestuurlijke herinrichting binnen de regio Gooi- en Vechtstreek. De Raad werd gevraagd hier een mening over te geven. De mening van de meerderheid van de Raad was dat samenwerking en, op termijn, fusie met de gemeente Hilversum en de gemeente Weesp de voorkeur verdient. Een minderheid zag meer in oriëntatie richting de gemeente Stichtse Vecht.

Is hiermee nu een besluit genomen over fusie met de gemeente Weesp en Hilversum? Nee, natuurlijk niet. Er is om een mening gevraagd en die hebben we gegeven. Er is geen besluit genomen, we staan aan het begin van een proces dat nog een aantal jaren gaat duren. Uiteindelijk beslist de Rijksoverheid hier over. We hebben een opvatting gegeven, zoals je dat van raadsleden mag en moet verwachten!

De emotie die vervolgens overal zichtbaar werd, geeft aan hoe gevoelig deze discussie ligt. Woorden als “annexatie” en “inlijving” werden volop gebruikt en gepubliceerd. Er ontstonden actiecomités en speciale websites waarop mensen hun mening konden geven. Die emotie is deels ook heel begrijpelijk. Mensen voelen zich betrokken bij hun leefomgeving. En als men denkt dat die leefomgeving ter discussie staat komt men in actie. Prima. Heftige debatten horen bij de democratie.

Te klein en te kwetsbaar

Maar met alleen emotie komen we er niet. En het gebruik van termen als “annexatie” zonder ze te onderbouwen leidt naar de mening van de fractie PvdA-GroenLinks alleen maar tot bangmakerij. We zullen de discussie over samenwerking en fusies ook met feiten moeten ondersteunen. De gemeente Wijdemeren is volgens de fractie PvdA-GroenLinks te klein en te kwetsbaar geworden om zelfstandig te blijven. De gemeente is op veel onderdelen namelijk allang geen zelfstandige gemeente meer.

Natuurlijk, we besluiten over allerlei onderwerpen nog zelf, maar de uitvoering ervan ligt al jarenlang bij allerlei regionale samenwerkingsverbanden zoals de GAD, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

Capaciteit versus nieuwe taken

Los van het feit dat we dus al veel taken niet meer zelf doen is de afgelopen jaren fors bezuinigd op het gemeentelijk apparaat. Voor sommige belangrijke taken hebben we vrijwel geen ambtelijke capaciteit (meer) en komen zaken niet tot ontwikkeling. En dan zijn er ook nog eens de grote nieuwe taken op het terrein van “het sociaal domein” die vanaf 1 januari 2015 door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Taken die we per definitie niet zelf kunnen uitvoeren vanwege hun complexiteit en vanwege de financiële risico’s voor onze gemeente. De Rijksoverheid heeft namelijk fors bezuinigd op de budgetten die nu beschikbaar zijn gekomen voor de gemeenten in Nederland.

Tijdig initiatief nemen

Natuurlijk, het klinkt sympathiek, “Wijdemeren moet zelfstandig blijven”. Maar dit is op termijn niet meer haalbaar. Dat standpunt verkondigt de PvdA-GroenLinks in Wijdemeren al een hele tijd. In het verkiezingsprogramma 2014-2018 "iedereen telt mee" hadden we het als volgt omschreven: "De gemeente Wijdemeren is met zijn 23.000 inwoners klein en kwetsbaar”.

We zijn daarom voorstander van intensieve samenwerking met anderen, met inachtneming van de uniciteit van de huidige kernen. Wij kiezen voor samenwerking binnen de regio Gooi en Vechtstreek”. En als je dat van mening bent moet je, vanuit je eigen kracht, op zoek gaan naar samenwerkings- en fusiepartners die voldoen aan de “eisen” die wij als Wijdemeren daar aan stellen. Die eisen zijn de zogenaamde kernwaarden waarover in de dorpsavonden ook is gesproken. Zaken die we per se willen behouden (of juist verbeteren) in een samenwerking of fusie. Denk aan het behoud van ons kernenbeleid. Het beschermen van onze prachtige natuur. Meer woningbouw, vooral voor onze jongeren. Het in stand houden van ons rijke verenigingsleven. Goed openbaar vervoer. Goede doorstroom van het autoverkeer. Et cetera.

Als PvdA-GroenLinks denken wij dus dat onze toekomst in de regio Gooi- en Vechtstreek ligt, de regio waar wij al vele tientallen jaren onderdeel van uitmaken. Waar we wonen, werken, recreëren, naar school gaan, zorg ontvangen, naar de film gaan, het ziekenhuis bezoeken etc. En waar we al vele jaren op veel terreinen samen taken uitvoeren zoals de GGD, de brandweerzorg en de GAD.

Angst i.p.v. argumenten

En natuurlijk kennen we de verhalen (van met name de oppositie) dat “we dat ook allemaal blijven doen als we richting Stichtse Vecht gaan”. Een rare redenering. Als onze kinderen niet op school gaan in Maarssen, als we onze boodschappen niet in Maarssenbroek gaan doen, de vuilnis niet vanuit Loenen gaan ophalen: waarom dan wel daar de samenwerking mee aangaan? Alleen vanwege het onderwerp “recreatie en toerisme” ? Dat lijkt ons een flinterdun argument. De eventuele keuze voor samenwerking en fusie met Stichtse Vecht is naar onze mening een angst-keuze. Een keuze tegen Hilversum. En angst is meestal een slechte raadgever. We hebben vanuit de oppositie nog geen argumenten gezien wat dan wel de (grote) voordelen zijn van samenwerking c.q. fusie met Stichtse Vecht en Weesp.

Ook de ingezonden brief "Er moet mij iets van het hart " van ZZP-raadslid Gert Zagt van december 2014 gaat alleen in op het tot dusverre gevolgde proces en bevat louter "ik ben tegen Hilversum"-argumenten.

Kernwaarden in standhouden

Kortom, we zijn nu al kwetsbaar, we kunnen niet zelfstandig blijven, we zijn dat op belangrijke onderdelen nu al niet meer en we moeten op zoek naar een partner c.q. partners bij wie onze kernwaarden in stand kunnen houden. Natuurlijk, samenwerking en eventuele fusie betekenen onvermijdelijk dat je zaken zult moeten inleveren. Maar de basis, onze kernwaarden, moeten blijven bestaan. Daarover moeten we in gesprek. We hebben veel te bieden.

Wij geloven in een sterke centrumgemeente als Hilversum die ook landelijk en provinciaal wat in de melk te brokkelen heeft. Die de kracht van de dorpen in stand houdt, en zelfs nog versterkt. Die helpt problemen op te lossen die wij op onze schaal niet (meer) kunnen oplossen. Wij geloven niet zo in de slagkracht van vele kleine kernen. Dat betekent meer van hetzelfde. Veel grondgebied, weinig inwoners en dus ook een relatief lage uitkering uit het Gemeentefonds.
Er zijn heel veel landelijke voorbeelden van gemeenten die, ook na een herindeling, hun kernwaarden hebben kunnen behouden. Bijvoorbeeld de gemeente Prinsenbeek, sinds 1997 onderdeel van Breda met 180.000 inwoners. Zie: http://www.dorpsraad-prinsenbeek.nl/.
Hun "wij-gevoel" is al die jaren in tact gebleven. Dat kunnen wij in Wijdemeren ook!

Stan Poels,
namens de fractie PvdA-GroenLinks gemeente Wijdemeren, januari 2015.

Naschrift WWK:

Stan Poels gaat ver van huis, naar het diepe zuiden, Prinsenbeek, om kernen te vinden die hun kernwaarden behielden na een herindeling. Dat kan veel dichterbij.

Ook Ankeveen en Kortenhoef behielden hun karakter na de herindeling tot 's-Graveland in 1968. Er was subsidie voor de fanfare, de ijsclub, de toneelvereniging en de sport, dat wat een dorp maakt. De kernen bleven de kernen.
Na de herindeling in 2002 tot Wijdemeren behielden de kernen ook hun karakter, wederom omdat er geld was voor de sociale infrastructuur van de kernen. Wat minder geld, maar toch.

Dat het wij-gevoel per kern in stand blijft, ook in Wijdemeren, werd vanavond weer eens zonneklaar aangetoond, toen het Ankeveense raadslid Eric Torsing (CDA), na een uitgebreid betoog over de cabomba in de Loosdrechtse Plassen, indringend aan Jaap van Waveren (DB, Loosdrecht) vroeg of hij wel wist dat Wijdemeren meer is dan Loosdrecht....
En het Wijdemeren-gevoel? Dat is een soort vage secundaire notie, die slechts licht geeft als het over Hilversum gaat.

Red. WWK

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief