WIJDEMEERSE WEBKRANT
D66 Moederziel Alleen
Horstermeer do 9 januari 2014

D66 stond gisteravond moederziel alleen in het verzet tegen de ter visie legging van het bestemmingsplan voor de Horstermeer.

Aan de orde was het vrijgeven van het voorontwerp van het bestemmingsplan ten behoeve van de inspraak en het overleg ex. Art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Met andere woorden, kan het bestemminsgplan de inspraak in of niet.

Voor Patricia Mossinkoff (fractieassistent D66) was dit agendapunt aanleiding om een zeer uitgebreid historsich overzicht te geven van de ontwikkelingen rond de Horstermeer. Enkele citaten: "In 1995 werd ingestemd met een proefproject. Dat project is nu realiteit. Geen proef.". "De bewoners van de Horstermeer zijn bang dat het plas-dras zetten van de polder gewoon door gaat." "Er is sprake van een z.g. conserverend bestemmingsplan. Dat is onjuist, want de omzetting van de bestemming agrarisch naar natuur betekent juist de mogelijkheid om het peil te verhogen."


Patricia Mossinkoff (D66)

Patricia Mossinkoff wilde ook graag weten of het bestemmingsplan was besproken in het bestuurlijk overleg tussen provincie, waterschap, gemeente en bewoners. Tevens wilde zij weten welke de planning is van dat bestuurlijk overleg. Volgens haar geeft het bestemmingsplan volgens Mossinkoff mogelijkheden voor nieuwe proefprojecten. Om kort te gaan, het bestemmingsplan is volgens Mossinkoff een bedreiging voor de bewoners van de Horstermeer.

Stelsel van Randwegen

De overige leden van de commissie zagen de bezwaren van Patricia Mossinkoff niet erg zitten. Emile Bakker vroeg de wethouder of er wel rekening gehouden was met de aanleg van randwegen door de Horstermeer. Dat bleek niet het geval. Het onderzoek naar de randwegen moet nog starten. Te vroeg voor een bestemmingsplan dus. De beide wethouders Van Waveren en Zagt gaven aan dat er in het bestuurlijk overleg uitsluitend over het peil in de polder gesproken wordt en dat er geen andere bijzonderheden uit dat overleg te melden zijn.

Door het hele debat heen klonk, ook uit het college, dat de gemeente kan besluiten wat zij wil en alles en nog wat vastleggen in bestemmingsplannen, maar dat de hogere overheid, in dit geval de rijks- en provinciale overheid soms merkwaardig veel voor elkaar krijgen, ongeacht bestemmingsplannen. Omdat het er aan zat te komen dat coalitiepartner D66 van DB tegen de ter visie legging zou stemmen, deed Emile Bakker een zeer klemmend beroep op Patricia Mossinkoff om toch voor te stemmen.

1 tegen 18

Bij de tweede termijn waren alle partijen, behalve D66, snel klaar met het bepalen van hun voorkeur. Zij waren allen voor de ter visie legging van het bestemmingsplan. Patricia Mossinkoff (D66) was overduidelijk not amused. "D66 is tegen!!" Om nog even te verduidelijken waar D66 tegen is voegde zij er op hoge toon aan toe: "D66 is tegen de ter inzage legging van het bestemmingsplan. Dank u!!" In de raad betekent dat 1 tegen 18. Het maakte weinig indruk op de commissie. Een manmoedige poging, maar tot mislukken gedoemd.

Dossier Horstermeer

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
Mail a Friend
zoek
nieuwsbrief