WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wat is Bereikt?
Wijdemeren, ma 22 februari 2010

Na vier jaar komt het einde voor het huidige college van Wijdemeren in zicht. Wat is er bereikt? Een overzicht van belangrijke mijlpalen in een persbericht.

persbericht

Wat is bereikt

Na vier jaar komt het einde voor het huidige college van Wijdemeren in zicht. Wat is er bereikt? Een overzicht van belangrijke mijlpalen.

Bouwen

Ondanks de financiële crisis zijn er woningen gebouwd in Wijdemeren: 40 woningen en appartementen in Venenburg, Nederhorst den Berg. De bouw van de 24 zorgwoningen, een uniek project voor licht dementerenden en 16 seniorenappartementen, op het Ponyweitje in Nederhorst den Berg, is begonnen. De verkoop van de woningen Rading 166 in Nieuw-Loosdrecht is gestart.
In een aantal andere plannen zijn grote stappen gezet. Voor de verplaatsing en vernieuwing van de sportvoorzieningen en de bouw van ca. 180 woningen in Overmeer-Zuid is door de raad een stedenbouwkundig plan vastgesteld.  Het bouwplan aan de A. Voetlaan in Ankeveen is ver gevorderd. In al deze plannen is sprake van ten minste 35% sociale woningbouw.
In het toekomstige Dorpscentrum Oud-Loosdrecht zijn damwanden geslagen en wordt de grond bouwrijp gemaakt. De 1e Heulbrug is vervangen en de 2e Heulbrug is gebouwd.
Er is begonnen met de sloop van de oude brandweerkazernes in Nederhorst den Berg en Kortenhoef. Eind 2010 zullen daar twee nieuwe brandweerkazernes zijn gebouwd.

Wegen

In samenspraak met bewoners en belanghebbenden is voor een aantal wegen een reconstructieplan ontwikkeld. De reconstructie van het Noordereinde in ‘s Graveland is bijna afgerond. De reconstructie van de Herenweg en Breukeleveense Meentje in Breukeleveen, is na een bijzonder goed verlopen proces en zonder bezwaren, gestart. De werkzaamheden aan de Torenweg, Tjalk en Larixlaan/Moerbeilaan worden de komende tijd uitgevoerd.
Bij de herinrichting van winkelgebied Nootweg worden de aanwonenden en winkeliers vanaf het eerste begin betrokken.  Er heeft een inventarisatiebijeenkomst plaatsgevonden en er is een klankbordgroep ingesteld, zodat mensen mee kunnen denken in de planvorming.

Riolering

Het riool moet goed werken. Daar is de afgelopen tijd op ingezet. De wateroverlast in Nieuw-Loosdrecht is verholpen. De riolering in de Horn- en Kuierpolder is verbeterd. Iedereen moet aangesloten zijn op het riool, dan wordt de vervuiling van het oppervlaktewater minder, daarom zijn ook meer dan 220 percelen in het buitengebied aangesloten op de riolering.

Bestemmingsplannen

De afgelopen jaren zijn zeven bestemmingsplannen door de raad vastgesteld en drie andere in de inspraak gegaan. Dat betekent dat nu meer dan 50 % van de bestemmingsplannen actueel is. Een aantal is bovendien ook digitaal beschikbaar. Inwoners kunnen nu snel het bestemmingsplan inzien. Via de flitsvergunning is het bij kleine aanvragen, passend binnen het bestemmingsplan, mogelijk om binnen een paar werkdagen een vergunning te krijgen.

Het aanwijzingsbesluit van de provincie voor het Verdiepingenplan Loosdrechtse Plassen is niet goedgekeurd door VROM. Er zijn stappen gezet over het gebruik van bagger, slib en plantenafval als basis van groene energie en om het Cabombaprobleem op de landelijke agenda te krijgen.

Wijkbeheer, openbaar groen

De afgelopen jaren is wijkbeheer ingevoerd. Er vinden wijkschouwen plaats en in overleg met de aanwonenden worden plantsoenen heringericht. Zo worden inwoners betrokken bij de inrichting van de eigen omgeving.     

WMO

Tevredenheidsonderzoeken wijzen uit dat de cliënten van de WMO-voorzieningen, zoals huishoudelijke zorg, tevreden zijn over de uitvoering van het loket. We willen de vraag van de cliënt meer op maat toepassen en gaan daarom het loket in het gemeentehuis onderbrengen.

Onderwijshuisvesting

De leerling-prognoses zijn in 2009 geactualiseerd. Het geld voor onderhoud van scholen is doelmatiger ingezet. Termijnen waarin de aanpassingen moeten worden uitgevoerd,  worden in overleg met de schoolbesturen strikter toegepast. Er is subsidie aangevraagd voor verbetering van het binnenklimaat van de basisscholen.  

Trouwlocaties

Het aantal trouwlocaties is uitgebreid naar vijftien. Ieder dorp heeft nu tenminste één trouwlocatie. Ook is het mogelijk om een eigen locatie te kiezen. Aanstaanden hebben hierdoor meer mogelijkheden. Door aanpassing van het reglement Burgerlijk Stand kunnen bruidsparen hun huwelijk door hun eigen ambtenaar Burgerlijk Stand laten voltrekken.

Jeugdbeleid

Er is in 2009 een nota jeugdbeleid vastgesteld. Er is een jeugdveiligheidsoverleg tot stand gekomen. Er is een proef met de “Jongerenbus” in Loosdrecht en Nederhorst. Het jongerencentrum ‘Upstairs’ in de Fuik is geopend, de container op de Kwakel is in gebruik en er zijn meer uren ter beschikking voor ambulant jongerenwerk.
In Nieuw Loosdrecht is een nieuw scoutinggebouw gerealiseerd. In samenwerking met de scouting, gemeente en Wonen Wijdemeren is de 1/3,1/3,1/3 regeling toegepast. In Kortenhoef is ook een nieuw Scoutinggebouw neergezet. Ook hier heeft de Scouting financieel bijgedragen.
De speelvoorziening op het Oppad, voetbal en basketbal, is bijna klaar. Er is een speelplaats met speelvoorzieningen gerealiseerd bij de Zandheuvel en er is een speelplaats zonder toestellen bij de Antoniusschool gerealiseerd te Kortenhoef. In Nederhorst is een speelplaats in de nieuwbouwwijk Venenburg tot stand gekomen. De inrichting van al deze speelvoorzieningen is in overleg met de omwonden gedaan.

Ouderenbeleid en leefbaarheid

In Nederhorst den Berg komt een wijksteunpunt, de raad heeft hiervoor een krediet verleend. In dit steunpunt komt een bibliotheekvoorziening, een loket voor informatie en advies en ruimte voor jeugdactiviteiten. De huidige activiteiten van de Spot gaan door.

Sport & Cultuur

Bij SV Loosdrecht is een kunstgrasveld gerealiseerd en bij SV ‘s-Graveland een kleedaccommodatie. Sportbeleid is vastgesteld. De cultuurnota is een feit, de eerste Kunst- en Cultuurdag Wijdemeren staat op stapel.

Dobber

Voor de Dobber is een goede oplossing gevonden, die door alle betrokken partijen , AH, de verenigingen en de gemeente, voordelig is. De huur wordt fors verhoogd, wat gunstig is voor de gemeentekas, er wordt gewerkt aan het realiseren van een Grand Café in De Dobber, en wellicht later in winkelcentrum De Meenthof, en we zoeken naar een nieuwe podiumfunctie voor de verenigingen.

Sociale Zaken

Een zorgconsulent adviseert tijdens huisbezoeken op welke voorzieningen mensen recht hebben. Mensen jonger dan 65 hebben nu ook recht op geld voor aanschaf van huisraad. Er is spreekuur voor schuldhulpverlening, ook voor (ex)ondernemers. Er zijn 119 mensen uit de bijstand naar werk toe geleid. Aanvragen en regels zijn vereenvoudigd en procedures verkort, waardoor uitkeringsaanvragen sneller worden afgehandeld.

Recreatie en toerisme

Na het verbreken van de relatie met VVV Hollands Midden, heeft de gemeente samen met de gewestgemeenten hard gewerkt aan de oprichting van een Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi- en Vechtstreek (RBT) om daarmee het toerisme een nieuwe impuls te geven. Wijdemeren is in 2010 voortrekker waar het gaat om marketing, promotie en het geven van toeristische informatie over Wijdemeren en de regio. In de samenwerking met de lokale ondernemers in deze sector is veel energie gestoken. Daardoor heeft het nieuwe RBT veel draagvak.

Financiën

Het college is erin geslaagd, ondanks de recessie, het huishoudboekje van de gemeente op orde te brengen. Door te solide en solidair te bezuinigingen is een sluitende meerjarenbegroting bereikt. De provincie die toezicht houdt op de Wijdemeerse financiën heeft haar waardering hiervoor uitgesproken en heeft aangeven dat de gemeente op de goede weg is.

Inkoop

Op het gebied van regionale inkoop zijn aansprekende resultaten behaald. Dit levert Wijdemeren een besparing op van circa 170.000 euro. Bij een aantal inkooptrajecten heeft Wijdemeren het voortouw genomen. De inkoopsamenwerking wordt verder geprofessionaliseerd en zal voor Wijdemeren financieel zeker succesvol zijn.

Dienstverlening, regelgeving en handhaving

De tevredenheid van burgers, bedrijven en instellingen over de dienstverlening van de gemeente heeft vanaf 2005 een aanzienlijke verbetering ondergaan en krijgt van de inwoners van Wijdemeren een ruime voldoende. Het programma Burger Centraal dat doorloopt tot 2012 sluit hierop aan en is in gang gezet om de doelstelling: 65% digitale dienstverlening te realiseren. Ook het inrichten van één klantcontactcentrum zal de dienstverlening verder verbeteren. De Basis Administratie Persoonsgegevens is vastgesteld. Hierdoor is de administratie toegankelijker gemaakt voor meerdere interne en externe gebruikers. De privacy van deze gegevens is gewaarborgd. De vermindering van de regelgeving is voortvarend ter hand genomen: er zijn 30 artikelen, waaronder acht vergunningen, uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geschrapt. Waaronder acht vergunningen. Vele andere artikelen zijn vereenvoudigd.
Op basis van de beleidsnota “Zichtbare handhaving bouwregelgeving” is in 2008 begonnen met het aanpakken van oude handhavingzaken, waarvan sommige dateerden van voor 2006. Er zijn 167 handhavingszaken afgedaan. Uit de in 2009 uitgevoerde evaluatie van de nota is gebleken dat de daarin aangegeven prioritering nog altijd actueel is en voldoende basis biedt voor een adequate handhaving.

Communicatie & participatie

Er is een nieuwe communicatienota ontwikkeld met daarin ruime aandacht voor de mogelijkheden voor inwoners om invloed te hebben op beleid. Veel meer dan voorheen kunnen zij nu aan het begin van een plan of nieuw beleid invloed uitoefenen. Er is begonnen met het houden een persbijeenkomst aan het einde van de collegevergaderingen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

Naschrift redactie WWK:

Het bovenstaande overzicht is samengesteld door de gemeente onder de verantwoordelijkheid van het zittende en afscheid nemende college. Daarmee is de subjectiviteit van het persbericht wel een beetje ingebakken. Als waren de afgelopen vier jaar één voortdurend bestuurlijk feest.

Het wachten is dan ook op de persberichten: "Wat is niet bereikt.", "Wat is mislukt." en "Wat ging er fout." om het evenwicht wat te herstellen. Afgetreden wethouders, verloren procedures voor de Raad van State, onder curatele stelling door de provincie, gebroken OZB beloften, uittredende fractieleden, bouwprojecten aan de Voorstraat en de Kerklaan, Eikenrode, klankbordgroep Noordereinde, verloedering van Loosdrecht, de Oudergaardtreurnis en zo nog wat onderwerpjes, die zomaar opborrelen zonder er lang over na te denken.

PS. De Wijdemeerse Logica m.b.t. de rioolheffing was de afgelopen maand het meest gelezen bericht in de WWK.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
4 gr.
windkr. 2