Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 Naar de home-page De wekelijkse nieuwsbrief Naar volgende bericht

Begroting 2005. Hete herfst?

Wijdemeren, 30 september 2004. In bijgaand persbericht kondigt het college van B&W voor 2005 forse lastenverhogingen aan, naast ingrijpende bezuinigingen in een poging om de begroting sluitend te krijgen.

Het kabinet bezuinigt op de uitkeringen aan gemeenten. Die bezuinigingen komen daardoor als twee-traps raket toch bij ons allen terecht. De gemeente kan niet anders doen dan nog meer bezuinigen of de lasten verhogen. En dat gebeurt ook. Intussen is men in Den Haag zeer tevreden over de bezuinigingen die het kabinet tot stand heeft gebracht. Bravo! De gemeente is bij de burger de gebeten hond, omdat de lasten weer omhoog gaan. Zo werken die dingen.

Opvallende zaken

De afvalstoffenheffing en de rioolrechten gaan flink omhoog.
De toeristenbelasting gaat omhoog.
Er komt precariorecht op borden, uitstallingen en terrassen.
Het gebruik van gemeentegrond wordt belast.
De huurprijzen van de sportzalen (m.u.v. De Fuik, die is al duur) gaan omhoog.
Het beheer en onderhoud van wegen en groen wordt teruggebracht tot een minimum.
Schoolzwemmen sneuvelt. De ouders moeten het zelf betalen.
De subsidie voor het beheer van de Kunstcollectie wordt gehalveerd.
Op personeel en personeelsvoorzieningen wordt bezuinigd.
Subsidies voor sport, welzijn, maatschappelijk werk, etc. worden verlaagd.
Noodzakelijk onderhoud aan bruggen, begraafplaatsen, plantsoenen en riolering wordt uit de reserves (spaarpot) betaald.

Gezien deze verzameling voorstellen kan op 2 november weer flinke discussie in de raad verwacht worden.

Persbericht

College B & W biedt raad pakket van maatregelen aan voor begroting 2005 - 2008
‘Evenwicht in maatregelen om sluitende begroting te kunnen realiseren’

Een belangrijke periode voor Wijdemeren breekt aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting voor de jaren 2005 – 2008 voorbereid en aan de gemeenteraad aangeboden. Om een sluitende begroting te kunnen realiseren stelt het college forse maatregelen voor. Deze variëren van bezuinigingen tot verhoging van tarieven en besparingen op de voorzieningen van het personeel van de gemeente. Bij de samenstelling van dit pakket aan maatregelen is het evenwichtig verdelen van de pijn voor het college het uitgangspunt geweest.

De komende weken zullen de plannen volop ter discussie staan omdat de gemeente kampt met tekorten. Een tegenvaller is dat door bezuinigingen van het Kabinet de gemeente € 575.000 minder ontvangt uit het Gemeentefonds dan oorspronkelijk verwacht. Burgemeester Bijl: “Het college stelt ingrijpende besluiten voor, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad.”
Het college is er bij de voorbereiding van de begroting van uitgegaan dat de raad de onroerende zaakbelastingen in 2005, vanwege een wetsvoorstel dat in voorbereiding is, met niet meer dan 1,5% mag verhogen. Nu met prinsjesdag is gebleken dat het kabinet deze wet wil uitstellen tot 2006, zijn aanpassingen op het voorgestelde pakket aan maatregelen nog mogelijk. Het is aan de raad hoe hij daarmee om wil gaan.

Tariefsverhogingen
Het college stelt de raad nu flinke tariefsverhogingen voor op de afvalstoffenheffing en rioolrechten, met respectievelijk 60 en 65 euro. Deze kostendekkende tarieven zijn nodig omdat de gemeente op de huidige tarieven flink geld moet toeleggen. Daarnaast stelt het college voor de toeristenbelasting te verhogen en precariobelasting in te voeren, een belasting voor het gebruik van gemeentegrond. Deze tariefsverhogingen leveren in totaal 90.000 euro op. Hoger worden, als het aan het college ligt, ook de huurprijzen van de sporthallen De Blijk in Nederhorst den Berg en Eikenrode in Loosdrecht.

Bezuinigen
Bezuinigen wil het college ondermeer op het beheer van de wegen en de groenvoorziening. Voor de wegen betekent dit dat het onderhoud de komende jaren wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke (reparaties). De veiligheid mag hierbij niet in het gedrang komen. Het zwemonderwijs is, als het aan het college ligt, voortaan de volledige verantwoordelijkheid van de ouders. Het schoolzwemmen komt hiermee ten einde. De subsidie voor de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland wil het college halveren. Het college heeft ook gekeken naar de eigen organisatie. In totaal wil het college op personeel(svoorzieningen) 155.000 euro besparen in 2005 en 100.000 per jaar tot en met 2008.

Onderzoek
Het college stelt zich als taak vanaf 2006 250.000 euro te besparen op subsidies voor sociaal maatschappelijk werk, welzijn, cultuur en sport. Hiervoor wil het college eerst onderzoeken welk voorzieningenniveau bij een gemeente als Wijdemeren past en in hoeverre de gemeente deze voorzieningen moet faciliteren.

Kwaliteit openbare ruimte
Ondanks de bezuinigingen biedt de begroting wel ruimte voor noodzakelijk onderhoud aan onder andere bruggen, riolering, plantsoenen en begraafplaatsen. Hiervoor wil het college diverse reserves aanspreken. Zo wil het college voorkomen dat de kwaliteit van de openbare ruimte vermindert en er onveilige situaties ontstaan.

Begrotingsspecial
De voorstellen van het college zal de gemeente uitleggen op speciale begrotingspagina’s van de gemeente in het WijdemerenJournaal van 28 oktober a.s. In deze begrotingsspecial kunnen inwoners ook lezen wat zij in 2005, als de raad de plannen overneemt, gemiddeld gaan betalen. Belangstellenden kunnen de Programmabegroting 2005 – 2008 inzien in de hal van het gemeentehuis.

Op 2 november, 19.00 uur beginnen de algemene beschouwingen in het Gemeentehuis van Wijdemeren. Op 3 november, 13.30 uur vervolgt de raad de begrotingsbehandeling.


. BewolktWindstil16º Naar volgende bericht