Naar vorig bericht  

Algemene Beschouwingen VVD

Wijdemeren, 2 november 2004.

De VVD laat zich bij de Algemene politieke beschouwingen 2005 leiden door de volgende thema’s:
- De mens staat centraal;
- Mensen dragen een eigen verantwoordelijkheid;
- De gemeenschap heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid;
- Beleid dient binnen een financieel perspectief te worden vastgesteld

Deze thema’s zullen bij in deze beschouwing beoordelen vanuit de trits: effectiviteit, efficiency en doelmatigheid

Voor liberalen geldt dat alles draait om mensen; wij beoordelen de begroting 2005 dan ook vanuit zowel de individuele burger als de burger als onderdeel van een samenleving.
En die burger wil en verwacht wat van de (lokale) overheid. Volgens de VVD dient de overheid faciliterend te zijn om zaken mogelijk te maken voor haar inwoners. Het is immers niet reëel om van je inwoners te verwachten dat ze een sportcomplex aanleggen of een dorpshuis realiseren. Deze taken zijn des overheids.
Tegelijkertijd zegt de VVD dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. Omdat de overheid vele taken van de burger heeft overgenomen is die eigen verantwoordelijkheid van de burger afgenomen. Daarmee creëer je afhankelijke burgers, die (en dat is heel begrijpelijk) al te gemakkelijk denken dat de gemeente, de politie of een ander instantie het maar moet opknappen. Wat een generatie geleden een eigen verantwoordelijkheid van het individu was, is in versneld tempo een overheidstaak geworden, waar we anno 2004/2005 de rekening van gepresenteerd krijgen. We hebben het dan b.v. over schoolzwemmen. Zijn niet ouders verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen en moeten niet ouders zorgdragen dat hun kroost kan zwemmen? Het is een taak van ouders om vaardigheden bij hun kinderen op orde te houden (dat was nog niet zolang gelden volstrekt vanzelfsprekend).

Advertentie

Als overheid heb je wel een specifieke verantwoordelijkheid voor het beschermen van zwakkeren in de samenleving. Waar de individuele verantwoordelijkheid tekort schiet dient een collectieve verantwoordelijkheid als vangnet te dienen. Door voorzieningen te creëren kan de overheid voorkomen dat groepen inwoners in een sociaal isolement komen te staan. Mensen met een smalle beurs kunnen daarom een beroep doen op bijzondere bijstand als zij hun kinderen willen laten sporten of als andere ondersteuning gewenst is, b.v. maaltijdvoorziening. Dat zijn typisch taken die door de overheid moeten worden opgepakt.
Welke plannen en welk beleid de gemeente ook bedenkt of uitvoert, er is een financieel kader waarbinnen ze moeten worden geplaatst. Dat financieel perspectief ziet er somber uit voor onze gemeente. Al jaren loopt de VVD te hoop tegen het te grote uitgavenpatroon van de gemeente en de beperkte inkomsten die daar tegenover staan. Nu van de zijde van de rijksoverheid de geldkraan verder wordt dichtgedraaid en wij onze ambities maar mondjesmaat terugschroeven ontstaat de situatie dat, als de wal het schip niet keert, de kosten om in Wijdemeren te wonen en te ondernemen torenhoog worden. Straks is Wijdemeren alleen nog voor de “Happy Few” met de goedgevulde portefeuille; dát willen we toch niet!
Dat hoeft gelukkig ook niet als de voorstellen van de VVD serieus worden genomen. Wij zien voldoende mogelijkheden om, met behoud van onze sociale infrastructuur, en de kwaliteit van dienstverlening, en zonder de openbare ruimte te laten verslonzen, op verantwoorde wijze de begroting sluitend te krijgen, de verantwoordelijkheid terug te geven aan de individuele burger, en tegelijkertijd de collectieve verantwoordelijkheid in stand te houden.

Wij maken daartoe de volgende keuzes en vragen ons daarbij het volgende af:
- Waarom voeren we een bepaalde taak uit;
- Wat willen we daarmee bereiken;
- Hoe weten we of bereiken we wat we willen bereiken;
- Wat bereiken we als we iets niet doen;
- Hoe willen we het financieren;
- Wanneer willen we het uitvoeren

De VVD streeft ernaar de leges in alle gevallen naar het niveau van kostendekkendheid te brengen. Uitgangspunt (en motivatie ) is het profijtbeginsel. In nogal wat gevallen dekken de baten de lasten van de gemeentelijke handeling niet; dat betekent dat het verschil tussen opbrengsten en uitgaven van o.a. bouwvergunningen door alle burgers worden gedragen. Wij vinden het niet sociaal dat we 95% van de inwoners laten meebetalen voor de individuele wensen van 5 % van aanvragers. Wie ergens van profiteert zal ook zelf daarvoor het volledige bedrag moeten ophoesten. Wij denken dat het kostendekkend maken van bouwleges een bedrag van € 250.000,-- kan opleveren. Bij een zo effectief mogelijk inzetten van ambtelijke capaciteit kan de gemeente de grootst mogelijke doelmatigheid bereiken. De VVD is van mening dat alle aanvragen (bouw- aanleg- principeverzoeken etc) de facto kostendekkend moeten zijn.
Ook bij andere aanvragen geldt dat de aanvrager de kosten voor zijn verzoek dient te dragen, met uitzondering van aanvragen die een maatschappelijk-sociaal karakter hebben.

De VVD vindt dat bij een goed personeelsbeleid tevens een goed verzuimbeleid hoort. Terecht hebben werkgevers- en werknemers -organisaties elkaar gevonden in het bestrijden van het ziekteverzuim. Een ziekteverzuim in een kantoororganisatie van 6,2 % mag, afgezet tegen een veel te hoog landelijk gemiddelde misschien wel meevallen, maar afgezet tegen een andere gemeente met een duidelijk ziekteverzuimbeleid (Huizen) van 5 % te hoog worden genoemd. Bij Duphar, een bedrijf met 1200 medewerkers in zowel productie- als volcontinubedrijf met kantoorfuncties bedraagt het integrale ziekteverzuim 4 %. Dit wordt door de organisatie als te hoog ervaren. Een goed verzuimbeleid betekent nogal wat. Het is respectvol naar de medewerker, levert capaciteit en ontspanning bij de afdeling op en is een zeer belangrijke productiviteitsverhoger. Wát maakt dat Wijdemeren geen 4 % kan halen. Management neem uw verantwoordelijkheid.
Dít levert het op: ruim 3 medewerkers meer capaciteit.
Dit betekent dat wij sterk kunnen besparen op de kosten voor inhuur ziektevervanging: oproep tijdelijke krachten; deze is begroot op een bedrag van € 181.000,--. De VVD is van mening dat een besparing van tenminste € 100.000,-- hierdoor mogelijk is, en een belangrijke kwaliteitsimpuls wordt gerealiseerd.

Onder verwijzing naar een recent onderzoek door Berenschot, onder de noemer “Bezuinigen bij gemeenten gaat pijn doen bij de burger!” lezen we bij het onderwerp ‘Methoden van bezuinigingen’ dat een publieke organisatie zich niet alleen bezighoudt met het terugdringen van de uitgaven. Een koppeling met de effectiviteit, efficiency en het gewenste kwaliteitsniveau zijn onmisbaar voor een goede en structurele invulling van een taakstelling: de zogenoemde effectenanalyse. Overheidsinstellingen werken in toenemende mate met effectmeting, outputsturing en kostprijsberekening.Berenschot constateert dat bezuinigen vooral worden gedragen door de burgers en de gesubsidieerde instellingen. Burgers merken het in de portemonnee en de versobering van de dienstverlening. Instellingen wordt gevraagd eenzelfde dienstverleningspakket te bieden voor minder geld. Bij bezuinigingen blijft het beleid grotendeels buiten schot. Gemeentes laten de volgende bezuinigingsmogelijkheden vaak onbenut: er is winst te behalen door scherper inkopen en betere samenwerking met andere gemeentes; overhead moet kritisch tegen het licht worden gehouden en er moet veel kritischer naar de noodzaak van nieuw beleid worden gekeken. Bezuinigingen blijken veelal niet te leiden tot het ontslag van ambtenaren. Berenschot constateert dat het aantal ambtenaren alleen substantieel kan verminderen als ambities worden getemperd. Wijdemeren moet zich bewust worden dat er meerdere manieren zijn om te bezuinigen. De gemeente zal zich de vragen moeten stellen hoe en in welke mate wij in onze overhaed kunnen snijden, en hoe we het apparaat effectiever kunnen laten presteren; Ook onze organisatie zal in de bezuinigingsvoorstellen een bijdrage moeten leveren door efficiënter te werken, op niet al te lange termijn gevolgd door en verkleining van het aantal fte’s. Hiervoor is het van eminent belang dat een goed model wordt toegepast.

Opleidingsbudget 2005; 3 Jaren na de herindeling is het ambtelijk apparaat redelijk gewend aan de nieuwe gemeente met nieuwe structuur. De eerste jaren was het noodzakelijk erg veel extra tijd en geld in opleidingen te investeren om alle medewerkers op een gewenst niveau en eenduidige schrijfwijze te krijgen. Inmiddels hebben we die fase wel achter de rug en vindt de VVD het tijd worden meer naar een landelijke trend over te gaan, zonder een goed personeelsbeleid te doorkruisen. Nut en noodzak van opleidingen moeten meer dan vroeger tegen het licht worden gehouden en er moeten verdergaande afspraken met medewerkers over worden gemaakt. De VVD stelt voor het bedrag voor opleidingen met 1/2 % te verlagen voor het jaar 2005. Dit levert een besparing van € 75.000,--

De streefformatie in Wijdemeren bedraagt 142 fte; daarmee neemt onze gemeente een gemiddelde positie in. In totaliteit betalen wij circa € 7,5 mln aan personeelslasten, excl reiskosten en opleidingskosten. Dit komt neer op een bedrag van € 52.800,-- per werknemer, ook dat is een redelijk gemiddelde.
In werkelijkheid heeft Wijdemeren 10 medewerkers extra, en zit daarmee 7 % boven haar streefformatie. Ondanks het feit dat we ruimer “ in ons jasje zitten”, dankzij de gewaardeerde inzet van “boven”-formatieven, is de gemeentelijke organisatie niet in staat om met de beschikbare formatie de taken die op ons ‘bord’ liggen op adequate wijze op te lossen. Als wij dit niet verbeteren, ontstaat op termijn een groot probleem.
Ons personeelsbestand is, ten opzichte van het streefgetal, gemiddeld een half miljoen euro ( dus 10 % OZB) duurder. Deze medewerkers vervullen allen een waardevolle taak, maar die zal op termijn moeten worden overgenomen door wél op grond van het formatieplan aangestelde ambtenaren. Het is beslist noodzakelijk dat de gemeente actief nadenkt over, op correcte wijze, het afscheid nemen van de bovenformatieven om zo het vastgestelde formatieplan te realiseren. Met de personeel- en inleenstop betekent dit dat de gemeente moet streven naar een efficiëntere werkwijze, anders zullen er klussen blijven liggen.
Niet erg gelukkig zijn wij met de inhuur van externen, ook al worden ze geboekt op projecten. Projecten worden daardoor duurder en leveren minder rendement op. De kennis die bij de externen aanwezig is, had al lang eigengemaakt moeten zijn bij de organisatie. Vinden wij onszelf niet een ‘lerende organisatie’? Externen kosten gemiddeld tenminste 3 keer het bedrag van een “gewone” ambtenaar; dat betekent dus dat de 40 uur externen voor grondexploitaties en project Dode End tenminste
€ 100.000,--- duurder zijn. De VVD stelt voor geen inhuur meer te laten plaatsvinden voor deze projecten en ze zelf ter hand te nemen.

Veiligheid is een zaak van groot belang; tegelijkertijd gaan wij ons afvragen of een gemeente met de omvang van Wijdemeren niet voor een té zware opgave wordt gesteld om in alle gevallen voorbereid te zijn op calamiteiten met een onwaarschijnlijk geringe kansberekening. Onze gemeente geeft een bedrag uit van bijna € 2 mln om de veiligheidsketen zo optimaal mogelijk te houden. Voor ons is het moment gekomen om de vraag te stellen of wij niet zijn doorgeschoten. Met de komst van de veiligheidsregio’s staat voor ons vast dat een toename van de uitgaven voor de veiligheidsketen niet (zonder) meer acceptabel is.

Jaarlijks kost De Dobber onze gemeente € 40.000 , nog los van het onderhoud. Wij constateren dat dit dorpshuis de laatste jaren minder bezet is door lokale verenigingen. Alleen indien voorzieningen werkelijk een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap kan instandhouding zinvol zijn. Bij De Dobber twijfelt de VVD daar aan. Wij stellen voor dat de gemeente haar bijdrage aan de Dobber staakt en het gebouw verkoopt, nadat overeenstemming met de beheerder is bereikt. Activiteiten en evenementen die in de grote zaal van de Dobber werden gehouden kunnen verplaatst worden naar De Fuik, die daarmee weer een hogere bezettingsgraad krijgt.

Schoolzwemmen was in het verleden belangrijk, maar nu blijkt dat vrijwel alle kinderen kunnen zwemmen en worden de zwemlessen meer ervaren als het bijhouden van een vaardigheid. Het bijhouden hiervan vinden wij een verantwoordelijkheid van de ouders zelf. De besparing die we hiermee realiseren bedraagt € 65.000,--.

De gemeente subsidieert het jeugd- en jongerenwerk voor een bedrag van € 80.000,--. De VVD heeft al jaren moeite met tegen het jeugd- en jongeren werk van Versa en dat wordt deels veroorzaakt door het feit dat de activiteiten in slechts 1 kern aangeboden. Versa levert een activiteit die per deelnemer € 18,-- kost. Er is sprake van een afnemende tendens. Het betreft hier een kleine groep jeugdigen die er tegen zeer hoge kosten gebruik van maakt. De VVD vindt dat ook voor jeugdigen faciliteiten beschikbaar moeten zijn. Dit kan voor een deel plaatsvinden in samenwerking met de sportverenigingen, waardoor het mes aan twee kanten snijdt.
Deze besparing bedraagt € 80.000,--. Aangezien de sportverenigingen faciliteiten leveren (voor een bedrag van € 30.000,--) boeken we de besparing in voor een bedrag van € 50.000,--.
Voor het Gebouwenplan zien wij,gelet op de huidige financiële positie geen mogelijkheden voor een jeugdsoos.
Initiatieven á la Poste Restante, die door enthousiastelingen wordt gerund, vallen bij ons wel in goede aarde.

Wijdemeren is een gemeente waar relatief veel ouderen wonen; dat leidt tot een vraag naar activiteiten en voorzieningen voor senioren. Wij prijzen ons gelukkig dat veel ouderen een goede oudedagsvoorziening hebben en daardoor in relatief gunstige omstandigheden zelfstandig oud kunnen worden en zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun wel en wee. Voor de kleine groep die wel gebruik maakt van de voorzieningen is een financiële impuls via de gemeente mogelijk; wij vinden dit voor de minder draagkrachtigen een vanzelfsprekende ondersteuning. Uitgangspunt voor de maaltijdvoorziening is dat ouderen overal hetzelfde bedrag voor een kwalitatief/ kwantitatief vergelijkbare maaltijd betalen.
Wij zetten wel grote vraagtekens bij het ouderenwerk van Versa voor Loosdrecht en ’s-Graveland, waar de kengetallen en prestatiegegevens laten zien dat een contactmoment circa € 120,-- bedraagt. De VVD wenst nader onderzoek. Het lijkt dat hier verdergaande besparingen mogelijk zijn.

Hier geldt dat het renoveren, groot onderhoud en kapitaalslasten behoren tot een gemeentelijke taak. Sportcomplexen voor buitensport zijn kostbaar voor de gemeente. De totale kosten voor de sportvelden bedragen € 160.000,--; aan huren wordt een bedrag van € 26.000,-- geïncasseerd. Slechts 16 % wordt betaald door de gebruiker. Deze verhouding lijkt ons niet redelijk. Wij stellen voor om de werkelijke kosten van de sportaccommodaties geheel aan de gebruikers in rekening te brengen en hen vervolgens 84 % (surplus tov 16% huur) subsidie te verstrekken. Het reguliere onderhoud van de velden dient door de verenigingen zelf gedaan te worden. Omdat wij al eerder hebben betoogd dat het een overheidstaak is sport te faciliteren, is het de overheid die de sportvelden zal moeten aanleggen.

Voor de sporthallen geldt het zelfde. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is sportbeoefening van groot belang. De sporthallen kunnen niet door de verenigingen zelf bekostigd worden. De totale kosten voor de sportzalen/hallen bedragen
€ 500.000,--. Daar staan inkomsten van gymnastiekonderwijs van € 133.000,-- tegenover. Van sportverenigingen wordt een huurbijdrage van € 153.000,--ontvangen. Conclusie: de huren moeten worden verhoogd tot 100 % van de kosten, waartegen over een subsidie van 43 % dient te staan (57% bijdrage uit huren) . Op de wijze zoals nu de kosten van sportcomplexen en sporthallen wordt verantwoord betekent een onzichtbare subsidie aan de sport van circa € 350.000,-- . Het voorstel van de VVD maakt dit zichtbaar. De`VVD nodigt de verenigingen uit om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om deze geweldige lasten te verminderen.

De VVD vindt het niet passen om aan de ene kant te snijden in subsidies voor o.a. sportverenigingen, en tegelijkertijd de kunstzinnige vorming ongemoeid te laten. Helaas zullen we allen moeten delen in de sombere financiële situatie van de gemeente. Hoe plezierig het ook mag zijn om met elkaar te zingen, toneel te spelen of te musiceren, wij beschouwing dit als een individuele wens waar mensen zelf verantwoordelijk voor moeten zijn. In onze benarde situatie zullen we de tering naar de nering moeten zetten, zoals ieder gezin in Nederland dat zware tijden ondervindt. De VVD vindt dat daar waar sprake is van evenementen voor een breed`publiek (volksfeesten, Sinterklaas, Oranjefeest etc) met een kleine budget, we een ruimhartig beleid moeten voeren. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat daar waar sprake is van individuele genoegens (b.v. zingen, concerten, kunstuitingen) de bijdrage vanuit de gemeenschap kan worden verminderd. Slechts 643 gebruikers maken gebruik van
€ 85.000,-- subsidie..Wij vinden het niet acceptabel dat voor muzikale activiteiten een bijdragen van € 132,-- per subsidiant wordt verstrekt. Voorgesteld wordt een maximumbedrag per lid te subsidiëren ter grootte van €//// en de afbouw in 3 jaar te laten plaatsvinden.

Over het leerlingenvervoer heeft de VVD vorig jaar een motie ingediend. Deze bleek niet uitvoerbaar. Helaas is de regeling zodanig dat geen onderscheid kan worden gemaakt in het vervoer voor leerlingen die om lichamelijke- of gezondsheidsredenen het speciaal onderwijs bezoeken en leerlingen die om levensbeschouwelijke redenen een school buiten de gemeente bezoeken. Het merendeel van de kinderen die gebruik maken van de vervoersregeling zijn kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Voor hen willen wij een optimale regeling. De regeling is een zogenoemde open-eind regeling en betekent dat de gemeente het overgrote deel van de kosten betaalt. Slechts een gering gedeelte wordt als eigen bijdrage van de ouders verlangd. Wij stellen voor de regeling zodanig aan te passen dat ouders of verzorgers pér leerling/gezinslid dat gebruik maakt van de voorziening een eigen bijdrage betaalt.

De VVD heeft het als schokkend ervaren dat de gemeente een achterstand heeft met het invorderen van € 1,4 mln van debiteuren, achterstanden die al langer dan een jaar bestaan. Hoe langer het duurt om bedragen te innen, hoe meer inspanningen men zich zal moeten getroosten, en hoe langer de financiële positie van de gemeente onder druk komt. Wijdemeren zal haar aanmaningenbeleid fors moeten aanscherpen om deze excessen te beperken. In dat kader past tevens een versnelde invordering van de OZB, die pas tegen de zomer door de gemeente wordt opgelegd. Iedere maand vroeger innen, zelfs als het aantal termijnen wordt vergroot naar 6, betekent dat de gemeente sneller over kasgeld beschikt. Er zal zodoende een geringer beroep op de geldmarkt gedaan worden; dit levert in het kader van een efficiënt en adequaat financieel beheer een voordeel op.

Notitie BTW compensatiefonds (na septembercirculaire 2004) begroting 2004-2007 met als conclusie dat in 2004 een tekort van circa € 650.000,---, voor 2005 een overschot van € 19.000,--, voor 2006 een tekort van € 300.000,-- en voor 2007 een overschot van € 245.000,--.
Bij de gepresenteerde cijfers bij de begroting 2005 (voor de septembercirculaire) blijken de cijfers: 2005: nihil; 2006: tekort € 491.000,-- en voor 2007, overschot
€ 229.000,--. Wij vragen ons wat de kwaliteit is van deze cijfers; welke harde garanties halen we hieruit, en hoe kun je met dergelijke verschillen beleid maken/voeren!
Beleid voeren op basis van wishfull thinking staat gelijk aan geblinddoekt autorijden. De kans dat de uitkering uit het gemeentefonds weer toeneemt vanaf 2007 is uiterst dubieus, en ons inziens geringer dan 50 %. Dat betekent dat je nu reeds beleid in moet zetten dat bestand is tegen zwaar weer. Valt het in 2007 toch mee, dan kunnen we leuke dingen doen.

Precarioheffing; een nieuwe vorm van het verkrijgen van extra inkomsten voor de gemeente. De VVD heeft al laten weten dat getwijfeld wordt aan de netto-opbrengst van deze belasting, sla daarop de begroting maar na: er is immers geen kostencomponent opgenomen en slechts een baat van € 40.000,-- opgenomen.
Er moet veel ambtelijke tijd worden ingezet voordat deze ontheffingen kunnen worden verstrekt: inventariseren, controleren, meten, beoordelen en waarschijnlijk ook bezwaar- en beroepprocedures voeren. Wij vinden dat ondernemers al genoeg te verduren hebben in Wijdemeren, en zien in het uitstallen van waren of het hebben van borden aan gevels onderdeel van de couleur locale, die wíj niet graag verdwijnen. Uit ervaring weten we dat b.v. vlaggenmasten en reclameborden vaak aanleiding geven tot bureaucratische processen; in het kader van het verminderen van regels en het behoud van de uitstraling van de openbare ruimte zullen wij tegen de voorgestelde precariobelasting stemmen.

Meten is weten: Nog steeds missen wij bij de gemeente een actieve houding waar het gaat om het doen van een nulmeting op belangwekkende terreinen (SVP INVULLEN WELKE!!). Alleen als geïnventariseerd is wat op een bepaald moment de nulsituatie is kan beoordeeld worden of de gemeente haar zaken beter of minder goed heeft aangepakt. Als Wijdemeren zo’n nulmeting had verricht, zoals de VVD meerdere jaren bepleit, dan hadden we nu de verschillen kunnen constateren en kunnen bijsturen op basis ven kengetallen. Wij pleiten daarom opnieuw voor het vaststellen van een nulmeting bij tenminste de volgende onderwerpen (NOEMEN).

Als laatste aandachtspunt noemen wij de Wet FIDO die met ingang van 2006 in werking zal treden en waarbij gemeentes worden beboet voor te grote tekorten. Wij zijn dus nu al gewaarschuwd onze zaken per 2006 in orde te hebben, (dat wil zeggen ons tekort te reduceren naar nihil), teneinde te voorkomen dat wij (opnieuw) extra worden gekort of beboet.

In deze financieel lastige tijd zal de gemeente haar keuzes en besluiten meer dan ooit goed en helder moeten communiceren met de burgers. Mensen hebben recht op een uitleg over de context waarbinnen besluiten worden genomen en binnen welke kaders manoeuvreerruimte is te vinden. En dat niet alle bomen meer tot in de hemel groeien weet iedereen, het vereist bij bestuurders echter steeds opnieuw een goede afweging tussen wat wel en wat niet meer door de overheid kan worden uitgevoerd.
Het bestaande getuigt van de inzet en betrokkenheid van de VVD om, rekening houdend met individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, met mensen van jong tot oud én met financiële beperkingen, te komen tot een sluitende begroting waarbij alle actoren een bijdrage moeten leveren aan de tekorten waarvoor Wijdemeren zich gesteld ziet, zonder de sociale structuur en de menselijke maat uit het oog te verliezen.
Vergeet daarom je politieke kleur of je positie in de raad (oppositie of coalitie) en steun de keuzes en oplossingen van de VVD!


Naar vorig bericht