... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Agenda raad donderdag

Wijdemeren, 30 juni 2004. De traditie is losgelaten om de raad op de laatste donderdag van de maand te houden. Dat is wat verwarrend, want het is nu goed opletten wanneer hij wel en wanneer hij niet wordt gehouden. Dit keer op 1 juli. Morgen dus, om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Met name het eerste agendapunt (prioriteiten programmabegroting 2005) kan richting geven aan bezuinigingen die op termijn flinke gevolgen hebben. Er is over deze bezuinigingen al uitgebreid achter gesloten deuren gesproken in de z.g. regiegroep. In de regiegroep zitten ambtenaren, collegeleden en een lid van iedere fractie. De kans bestaat dan ook dat het onderwerp met weinig discussie gepaard zal gaan, omdat de stellingen al eerder zijn betrokken en de politieke verschilpunten reeds beslecht, vergelijkbaar met de gang van zaken rond de subsidieverordening (werkgroep Jan van den Broeck). In het voorstel wordt gesproken over mogelijke bezuinigingen op De Dobber, de sporthallen, de bibliotheek, groenbeheer, wegen, sportvoorzieningen, zorgvoorzieningen, kunstbezit, communicatie en bedrijfsvoering. Een breed scala aan mogelijke bezuinigingen dus.

Wij geven u de complete agenda.

Na de vaste onderwerpen als mededelingen, spreekrecht voor het publiek en vragenhalfuur voor raadsleden, begint het afwerken van de agendapunten.

Voorstellen van college van burgemeester en wethouders:

 • Prioriteiten programmabegroting 2005
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2003
 • Communicatienota Wijdemeren
 • Bouwplannen Nootweg (waaronder aankoop parkeerterrein)
 • Uitstel besluitvorming financiële bijdrage Stichting Primair
 • Bezuiniging budget Versa
 • Krediet onderhoud gebouw toneelvereniging DSO te Kortenhoef

Voorstellen van voorzitter en griffier:

 • Verordening op de raadsenquête
 • Delegatiebesluit hoorzittingen bestemmingsplannen

Ter bespreking:

 • Burgerjaarverslag 2003

Hamerstukken:

 • Krediet beregeningsinstallaties sportvelden
 • ‘t Werkt in Wijdemeren
 • Vergunning op basis van de Ontgrondingenwet door Boskalis bv
 • Structuur visie Overmeer
 • Straatnamencommissie
 • Krediet Geo Informatie Systeem (GIS)

De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page ZonnigWindstil22º Naar volgende bericht