nieuwskop1.gif (9069 bytes)

 

April 1999

Kozijn: alleen Q.Q.

kozijnverklaring.jpg (4023 bytes)

In de raad van gisteren, 22 april 1999, legde burgemeester Kozijn een zeer emotionele persoonlijke verklaring af naar aanleiding van de discussie rond de portefeuilleverdeling in het college van B&W. Hij liet weten alleen nog de zogenaamde q.q. (qualitate qua) portefeuilles te zullen beheren, de portefeuilles die hem uit hoofde van zijn functie als burgemeester wettelijk zijn toebedeeld (openbare orde, politie, etc.)

Hij schetste het verloop van de besprekingen de afgelopen tijd. Bovendien liet hij de serie interviews de afgelopen periode de revue passeren. Enige citaten uit de verklaring:

"u heeft de mond vol van goed met elkaar omgaan, is dit goed met elkaar omgaan?"
"u vindt dat er afgerekend moet worden"
"ik voel mij aangeschoten wild"
"ik geef geen vertrouwen aan deze coalitie, ik bezin mij op mijn positie"
"de commisaris van de koningin heeft mij verzocht in ieder geval herindeling in mijn pakket te houden"
"ik wens dit niet meer"
"u rekent maar af, u zoekt het maar uit"
"de maat is vol"
"tien van de dertien raadsleden zijn accoord met een portefeuilleverdeling waarbij ik grondgebied zou krijgen"
"de meerderheid van de coalitie was er voor dat ik grondgebied zou doen"
"u kunt wel besluiten wat ik niet mag doen, u kunt niet besluiten wat ik wel moet doen".

We zijn nu maanden verder. De burgemeester heeft in de afgelopen periode nimmer de conclusies uit het rapport ten aanzien van zijn rol onderschreven, zelfs niet een beetje. De problemen lagen bij iedereen behalve bij hem. Ook nu nog steekt hij op geen enkele manier ook maar enigszins de hand in eigen boezem. Iedereen maakt fouten, behalve hij. Hij verwijt de coalitiepartijen, zonder uitzondering, zonder nuancering, politieke spelletjes en manipulatie. Zelfs zeer recent gaf hij in een brief Co de Kloet de schuld van problemen die tijdens een overleg door hem veroorzaakt waren. En dat er dan van diverse kanten sterk gereageerd wordt hoeft geen verbazing te wekken. Wie kaatst kan de bal verwachten.

Het is allemaal om droevig van te worden. Het had absoluut anders gekund als ook hij enige deemoed en enig begrip had getoond. Hij heeft zonder twijfel grote kwaliteiten, maar die liggen helaas niet op het gebied van inlevingsvermogen in anderen.


Vergaderschema en schoolvakanties

Het heeft even geduurd, maar ze staan weer op de site. De data waarop commissies en raad vergaderen en de schoolvakanties. (Zie ook de kolom gemeente op de home page.)


Link naar informatie 's-Graveland

Joost Boermans maakte mij attent op een link naar pages over de Vechtstreek. Ook over 's-Graveland staat daar behoorlijk wat informatie. Hij is niet erg actueel, maar toch leuk. Op historisch gebied is er veel te beleven (Niftarlake). Natuur, wandelingen, fietstochten, openbaar vervoer, etc. Ook maken er een aantal bedrijven uit de regio reclame.Neem er eens een kijkje. Het adres is: http://www.vechtstreek.nl/recreagraveland.htm

De link is ook op de homepage te vinden onder "links".


Interpellatie

Algemeen Belang, de PvdA/GL en de VVD hebben samen een brief gestuurd aan het college waarin zij om opheldering vragen over de portefeuilleverdeling. Zij vinden het "onaanvaardbaar en onverkwikkelijk" de informatie uit de pers te moeten vernemen. Morgenavond, 22 april 1999, zal de brief in de raad behandeld worden.

Een tweede citaat: "De in de pers gegeven uitleg van de gang van zaken, inclusief een knallende ruzie in het CHRISTELIJK DEMOCRATISCH APPEL doen ons de toekomst met grote zorg tegemoet zien." (de hoofdletters horen bij het citaat)

en:

"Wij vinden het echter zeer onverstandig in een, al minimale coalitie, ook nog de enige ervaren, deskundige en professionele bestuurder langs de zijlijn te zetten om plaats te maken voor, overigens goed bedoeld, dilletantisme op zijn smalst. Oplossing van beleidsproblematiek is niet gelegen in het benoemen van iemand tot hoofdschuldige en dan uit te schakelen."

tenslotte:

"De drang naar exhibitionisme over Uw handelingen en uitingen in de media stuit ons tegen de borst, vooral omdat Uw burgemeester het enige onderwerp is dat alle publicaties, niet één uitgezonderd, gemeen hebben. Het is alles van een zeer blamerend en beschamend gehalte. Wij verzoeken het college alles in het werk te stellen aan deze, voor de gemeente 's-Graveland, vernederende toestand, een eind te maken."

Wij menen ons te herinneren dat ex-wethouder 't Hoen nog zeer recentelijk alles en iedereen door het slijk haalde. Dorpsbelangen, Henk de Kloet, Douwe van Essen, Nadja Jungmann, Wim Neef, Theo de Vos, Rik Jungmann, ieder kreeg een onsmakelijke veeg uit de pan. Sterker nog hij was degene die de serie interviews startte.

De VVD lijkt ons nu niet direct de aangewezen partij om deze brief te schrijven. Het is te waarderen dat de Gooi en Eemlander hoor en wederhoor toepast om ook andere gezichtspunten dan die van 't Hoen de ruimte te geven. Geen van de interviews is altijd even leuk voor anderen. Het ware beter geweest als er geen enkel interview was geweest. Maar na de uitbarsting van 't Hoen valt niemand anders meer te verwijten dat hij zijn mond open doet. Jammer, maar waar.

En dan nog dit: Zou het feit dat de burgemeester in alle publicaties terugkomt misschien veel met de burgemeester te maken kunnen hebben en weinig met die zeven raadsleden en wethouders?

Zei de spookrijder: "wat raar dat al die mensen aan de verkeerde kant rijden..".


Baalman, weer antisemitisme...

wpe20.jpg (5061 bytes)

Op 20 april 1999 stond in de G&E bovenstaande kop. Ons was het artikel ontgaan omdat ook bij ons het huis aan huis blad de Triangel direct bij het oud papier gaat.

Weer heeft de 71 jarige heer Th. Baalman uit Kortenhoef gemeend een stuk te moeten schrijven waarin hij het heeft over "valse onechte joden", die zich schuldig maken aan de meest vreselijke dingen. In 1996 werden zowel hij als de uitgever van het huis aan huis blad "De Triangel", de heer B. Onkenhout veroordeeld tot boeten vanwege hetzelfde feit. Baalman kreeg toen een boete van 750 gulden en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Onkenhout kreeg een boete van 1000 gulden voor de verspreiding van zijn geschriften.

baalman2.gif (16039 bytes)

In 1996 heeft D66 een motie ingediend waarin de Raad haar afkeuring uitsprak over het antisemitische geschrijf van Baalman. D66 heeft toen adverteerders en anderen opgeroepen om geen gebruik meer te maken van de Triangel. Dit had toen helaas geen enkel effect. Vorig jaar heeft D66 als enige partij ook in de campagne principiëel geen gebruik gemaakt van de Triangel ondanks het feit dat dit blad als laatste door de bus gleed voor de verkiezingen. Daarop heeft Onkenhout een zeer laakbaar artikel geschreven in datzelfde laatste nummer.

Nu roepen de dominees H.A. Abma, C.A. Davidse, P. van Walbeek en pastoor P. van der Weide ook op om alle contacten van adverteerders, ontvangers en andere betrokkenen met het blad te verbreken.

Evenals drie jaar geleden voelt Baalman zich slachtoffer volgens het artikel. "Mensen kunnen of willen niet goed lezen."

Hieronder de tekst die in de raad bij die gelegenheid door Rik Jungmann, fractievoorzitter is uitgesproken:

Meneer de voorzitter,

In de Triangel van 3 april stond een artikel dat ieder mens met gevoel voor recht, vrijheid en democratie in Nederland de haren te berge deed rijzen.

Er stond, en ik citeer letterlijk: "Er zijn twee soorten Joden, hele goeie en hele slechte, valse en echte."

Verderop staat: "Maar de valse en de slechten overleefden door de eeuwen heen.Zij hebben een neus voor gevaar en wisten zich tijdig in te dekken door vlucht of collaboratie met de vijand. Zij dringen zich vooraan op alle plaatsen waar eer en gewin te halen is en waar de overheidskassa rinkelt."

Deze fragmenten zouden zo uit de nationaal socialistische bladen kunnen komen uit de jaren 40-45.

Kan dit? Nee natuurlijk niet zoals Burgemeester Kozijn in zijn open brief schrijft.

Onder alle mensen vind je goede en slechte, maar bovenal gewone met gewone zorgen, gewone kinderen, gewone ouders en een gewoon leven.

Als je de Triangel leest en op je in laat werken, dan huiver je als je enig historisch besef hebt.

In gedachten zie je al die gewone Nederlandse burgers zoals u en ik, met als enig verschil een davidsster op omdat zij gediscrimineerd werden, naar Westerbork en vandaar naar Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Sobibor, Dachau, Bergen-Belsen, etc., etc. getransporteerd worden in veewagons om daar te worden omgebracht of als zij geluk hadden (tussen aanhalingstekens) geselecteerd voor dwangarbeid.

Als je je verplaatst in de medeburger die het overleefd heeft (of zijn of haar nabestaande) dan maakt zich pas echt woede en verdriet van je meester dat iemand in 1995 een dergelijke tekst kan schrijven en dat een ander die zelfde tekst klakkeloos publiceert.

Gelukkig heeft de Burgemeester volkomen terecht een open brief aan de Triangel geschreven waarin hij krachtig stelling nam tegen deze ergerlijke vorm van discriminatie en antisemitisme.

Ook ik heb op de AROS, samen met Wethouder 't Hoen stelling genomen tegen de genoemde publikaties. Hoewel uiterst onbevredigend, zou een excuus van de uitgever en de schrijver wat ons betreft voldoende zijn geweest om de zaak te laten voor wat hij is. Je vindt nu eenmaal wel vaker mensen in deze samenleving die uit domheid over de schreef gaan.

De Triangel van 19 april sloeg echter alles wat er al gepasseerd was.

Op het eerste gezicht leek het of de uitgever zijn excuses aanbood op de voorpagina. Je zou dan denken dat er dus geen artikel met de gewraakte inhoud meer in het blad zou staan omdat de uitgever begrepen had dat hij over de schreef was gegaan.

Niets van dat alles. Het werd nog erger. Citeren uit dit stuk is vrijwel onbegonnen werk. Om de paar regels druipen het antisemitisme en de rassentheorieen er vanaf.

Ik geef toch een citaat. "De valse Joden overleefden de eeuwen. Zij hadden instinct voor overleven met een goede neus voor kwalijke zaken en wisten bij gevaar tijdig de hulk naar de wind te zetten door vlucht of collaboratie met de vijand."

Dat stond dus ook al in het eerste stuk. Hoezo excuus?

Hij eindigt zijn stuk met: "Maar zij, die zich wel aangesproken voelen getuigen hierdoor van zichzelf dat zij tot de nakomelingen van het verkeerde soort behoren."

Ik hoop van harte dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking in de ogen van de heer Baalman van de verkeerde soort is maar met het hart op de rechte plaats.

Het is niet voor niets dat het juist het eerste artikel in de grondwet van democratisch Nederland is die zegt dat discriminatie verboden is. Dat is namelijk ten diepste het fundament van een rechtvaardige samenleving. Het recht op persvrijheid, een vrijwel even belangrijk grondprincipe, ook voor D66, komt daarna.

Anders gesteld, je mag gelukkig in dit land schrijven wat je wilt, maar discriminatie is van een hogere orde en dat mag niet, dat willen wij ook niet als democratische partijen, maar dat is wel wat hier aan de orde is.

Wij geven de andere partijen en de adverteerders in de Triangel sterk in overweging om nog eens na te denken of zij wel willen publiceren in een blad dat antisemitisme en discriminatie predikt. Wilt u met uw stuk of advertentie staan naast een artikel dat oproept tot rassenhaat?

D66 roept de partijen in 's Graveland dan ook op om tot de Triangel en de heer Baalman te zeggen u bent veel te ver gegaan, daarom dien ik mede namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de PvdA/GL en AB de volgende motie in.

De Gemeenteraad der Gemeente 's Graveland, in vergadering bijeen op 27 april 1995,

Overwegende:

· dat er in het, eens per veertien dagen in de Gemeente 's Graveland verspreide, buurtblad "de Triangel" van 3 april 1995 een stuk met een antisemitische strekking gepubliceerd is;

· dat het College van de Gemeente 's Graveland daarop in een open brief de excuses gevraagd heeft zowel van de uitgever van "de Triangel", als van de schrijver van de publikaties;

· dat de uitgever weliswaar zijn excuses heeft aangeboden, afgedrukt in de daaropvolgende "Triangel" van 19 april, maar in hetzelfde nummer wederom een artikel afdrukte met een antisemitische strekking waardoor de excuses van de uitgever van nul en gener waarde werden;

· dat artikel 1 van de grondwet iedere vorm van discriminatie op grond van ras of geloof verbiedt;

· dat het Gemeentebestuur van 's Graveland met afschuw heeft kennis genomen van inhoud van genoemde publikaties.

Verzoekt het College met klem om met spoed juridische stappen te ondernemen zowel tegen de uitgever van "de Triangel" als tegen de schrijver van de genoemde publikaties.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd medeondertekend door Dorpsbelangen en CDA en vervolgens unaniem aangenomen. De juridische stappen leidden tot een boete voor de heren Baalman en Onkenhout. Ook een bersiping van de raad voor de journalistiek was hun deel.


Interview Douwe van Essen

geendoekjes.gif (2809 bytes)

ijdelheid.gif (7326 bytes)

In de Gooi en Eemlander van vrijdag 16 april 1999 stond een groot interview met Douwe van Essen, voormalig wethouder van het CDA. Douwe was degene die de bal aan het rollen bracht. Hij was het in het College niet eens met de wijze van opereren van wethouder 't Hoen (VVD) en burgemeester Kozijn en trad daarom in oktober 1998 af. Dat leidde tot een onafhankelijk onderzoek dat hem gelijk gaf. Er werden in het rapport zeer kritische noten in gekraakt zowel over 't Hoen als over Kozijn.

In de serie interviews met de hoofdrolspelers was het vandaag de beurt aan Douwe van Essen, nadat eerder 't Hoen al keihard had teruggeslagen naar alles en iedereen.

Gisteren stond in de krant dat Douwe van Essen kwaad was weggelopen bij besprekingen over de portefeuilleverdeling, vorige week zaterdag stond hetzelfde in de krant, maar dan dat Nadja Jungmann (D66) kwaad was opgestapt. De verklaring van de kwaadheid van Douwe en Nadja is te lezen in het interview. Het moest maar eens gezegd worden....

Hieronder de integrale tekst van het interview:

CDA 'er Douwe van Essen stapte in oktober op aIs wethouder van 's-Graveland. Hij kon zich niet verenigen met de wijze waarop burgemeester Wim Kozijn en wethouder Dick 't Hoen (VVD) opereerden. Onder meer hoe met mensen werd omgegaan. Na veel touwtrekken volgde een onderzoek: het rapport Contain. Het schetste een vernietigend beeld van een incompetent bestuur.

Wethouder Dick't Hoen stapte op. Burgemeester Wim Kozijn kwam er als verantwoordelijke voor het personeelsbeleid bekaaid vanaf. Toch verzet hij zich naar verluidt tegen de wens van de inmiddels gevormde coalitie de portefeuille personeelszaken op te geven. Dat verzet zorgt voor spanningen in de coalitie. De inmiddels als CDA-fractieleider opererende Douwe van Essen wil per se niet dat de burgemeester personeelszaken blijft beheren. Een verklaring.

douwe16-4-99.jpg (15968 bytes)

'S-GRAVELAND

,,lk heb jaren in het bestuur van het CDA gezeten. Ik had een zware baan en wilde daarom niet in de gemeenteraad. Een raadslidmaatschap moet je goed doen, anders niet. In oktober '93 werd ik voor de tweede keer aan mijn hart geopereerd. Ik ging daarna halve dagen werken. Ik ben toen, na een verzoek uit de partij, in de gemeenteraad gekomen. Als gewoon raadslid."

INTERVIEW

door Martin Vlaanderen

Douwe van Essen vond dat een prima rol om te bouwen en compromissen te sluiten. ,,Met z'n allen voor 's-Graveland. Je kan het idealisme noemen. Maar dat vind ik een te verheven woord. Ik wilde een brug slaan tussen oppositie en de coalitie. Wij zeiden als oppositiepartijen: overleg ook eens met ons. Maar nee, dat gebeurde niet. Dan ga je scherper schrijven en reageren."

,,Een half jaar voor de verkiezingen viel de coalitie. Ons werd door Kozijn verweten dat we op het vinkentouw zaten om een wethouder te leveren. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Die paranoia over mensen en hun beweegredenen die steeds weer terugkomt. De waandenkbeelden. Nogal wat mensen hier worden gedreven door ijdelheid en eigenbelang. Vanuit die perceptie wordt geoordeeld over anderen zonder dat men zich echt wil verdiepen in die ander." ,,lk ben vorig jaar als wethouder opgestapt, omdat ik me niet kon verenigen met de werkwijze van 't Hoen en Kozijn. Het rapport Contain heeft mijn mening met een dubbele streep bevestigd. De huidige coalitie heeft het rapport aanvaard. Allemaal hebben we ons moeten schikken."

Machtsdenken

"Dorpsbelangen schrijft geen vervelende stukkies meer. D66 is in zee gegaan met Dorpsbelangen, terwijl daar aanvankelijk binnen D66 nogal wat verzet tegen was. Ik heb als wethouder plaatsgemaakt voor Wim Neef. De VVD heeft het rapport niet geaccepteerd en 't Hoen gesteund. Kozijn heeft het rapport voor een deel ook niet geaccepteerd. Het is de ontkenning, het wijzen naar de ander, het uitleggen op een voor zichzelf gunstige wijze." ,,Het machtsdenken is niet opgehouden.

Het eigenbelang en de grote ego's spelen nog steeds een rol. Heel jammer. Toch is dat rapport niet voor niks geweest. De politieke spelletjes blijven, maar dingen worden niet meer als vroeger.

Mensen weten donders goed hoe het in elkaar zit. De ambtelijke organisatie wordt doorgelicht, frustraties worden uitgesproken. Er zijn nieuwe bestuurders, er wordt tussen ambtenaren en bestuurders anders gewerkt. Dat stimuleert en motiveert." ,,Wij hebben ons vertrouwen in Kozijn uitgesproken. "Tegenover de wethouders heeft hij dat ook naar de coalitie gedaan. Zijn takenpakket wordt niet uitgekleed. Alleen krijgt hij personeelszaken niet meer. Dat is een principekwestie. De politiek zit vol compromissen, maar ik ga niet tornen aan m'n principes."

Onverbloemd

,,Onze wethouder, Wim Neef, denkt daar wat anders over. Wij zijn vrienden en zeggen elkaar onverbloemd de waarheid. Dat is woensdagavond gebeurd. Dan knalt het goed, zoals dat ook in een goed huwelijk soms gebeurt. Daarna is de lucht geklaard. Blijf je zieken, dan heb je pas echt een probleem."

,,Naast de wettelijk aan de burgemeester toegekende portefeuilles krijgt Kozijn de herindeling. Dat is een grote klus. Verder trekt hij het landgoederenproject en het bestemmingsplan Loodijk. Bovendien is de afspraak gemaakt dat met grote projecten geschoven kan worden binnen het college. Op zijn beurt zegt Kozijn: 'Er zijn dingen bij me weggehaald en ik heb er niks voor teruggekregen'. Dat is dus niet zo. Hij krijgt taken waarvoor bij uitstek is gekwalificeerd."

Zal de burger niet zeggen: wanneer houden ze nu eens een keer op met dat geruzie in's-Graveland?

,,lk vind dat je moet blijven vechten voor principes. Je moet de buitenwereld duidelijk maken wat er aan de hand is. De burger heeft de laatste maanden alleen maar flarden opgevangen. Ik heb niet de bedoeling mensen te schofferen. Het gaat hier om een analyse en de duidelijkheid waarvoor je staat. Ook Kozijn moet lering trekken uit het rapport. Het mag niet zo zijn dat slechts een enkeling voldoende lering trekt.


Kozijn, slaande deuren...

Uit de Gooi en Eemlander van 15 april 1999. Het is uit dit artikel duidelijk dat burgemeester Kozijn zijn positie opeist en dat de coalitie het daarover niet geheel eens is.

Eerst nog even een citaat uit het rapport over het opereren van de heer Kozijn: "Hier spelen de emoties uit bet recente politieke verleden de burgemeester te veel parten. Hij voelt zich persoonlijk gekwetst en gekrenkt door bepaalde columns van bet CDA, al dan niet van de hand van de wethouder Openbare Werken. Hier reageert meer de persoon van de burgemeester dan de functionaris. In reagerende zin kan de burgemeester dan ook furieus uithalen in zeer neerbuigende termen."

en

"Gezien de aangegeven taak- en rolopvatting van de burgemeester gaat hij als raadsvoorzitter hier finaal voorliggen. Twee onnodig complicerende nevenproblemen doen zich hierbij voor. Allereerst het laten verleiden door de 'oppositie' door tot het doen van harde, bijna onherroepelijke, niet mis te verstane uitspraken waarmee de burgemeester niet alleen de oppositie tegen zich in het harnas jaagt maar ook andere weldenkende raadsleden van zich weet te verwijderen.

Door de heersende bestuurscultuur, zoals eerder beschreven, en bet buitengewoon vilein op de persoon spelen weten sommige raadsleden, in het bijzonder de fractievoorzitter van Dorpsbelangen, de burgemeester vrijwel altijd tot een krachtige uitspraak te ontlokken. Dit werkt niet bevorderlijk voor de samenwerkingssfeer in de gemeenteraad (of in de commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken).

Sterker nog, hierdoor vervreemdt de burgemeester zich eveneens van raadsleden die hem een warm hart toedragen.

Ten tweede het effect van de indruk van het zijn van een 'derde wethouder' in plaats van een voorzitter van een college of Raad. Ook dit effect werkt onnodig bemoeilijkend (en kan met een beetje kwade wil negatief worden uitgelegd, hetgeen ons inziens niet juist is). "

Ziehier het mijnenveld waarbinnen zich dit alles afspeelt.

deurenslaan.gif (26969 bytes)


Interview Wim Neef

wimneefinterv.jpg (12809 bytes)

wimneefkop.gif (3805 bytes)

Vanavond, op 13 april 1999, stond er een uitgebreid interview met Wim Neef in de Gooi en Eemlander. Een interview waarin Wim Neef goed te herkennen was. Eerlijk gezegd vonden wij het interview wel erg braaf. "Ik zie de politiek overigens niet als een toenooiveld, zoals Co. Ik ben een wij-mens. Iemand die overeenstemming blijft zoeken." :aldus Wim. Ook gaf Wim zoals altijd een passende bijbelspreuk in het interview.

Gezien de 's-Gravelandse politiek vrezen wij dat Wim niet altijd de overeenstemming zal bereiken die hij zoekt. En dan zal hij toch een ferm standpunt in moeten nemen in overeenstemming met zijn partij en met de coalitie waarbinnen hij opereert. Wij wensen hem sterkte daarin...


D66 loopt weg uit overleg.

d66staptop.gif (8868 bytes)

Op donderdagavond 8 april vond er een overleg plaats tussen de fracties die de nieuwe coalitie vormen en burgemeester Kozijn onder leiding van de heer O. van Diepen. Onderwerp waren de moeilijkheden rond de portefeuilleverdeling tussen de wethouders en de burgemeester. De laatstgenoemde was niet tevreden met de portefeuilles die hem toegedacht zijn.

Tijdens het overleg werd vijf, zes, zeven keer opnieuw het ontstaan van deze coalitie door de burgemeester ter discussie gesteld, in plaats van te praten over de situatie van dit moment en de mogelijke oplossingen daarvoor. Bij de zevende keer was de maat voor Nadja Jungmann vol, klapte zij haar boeken dicht en verliet het gemeentehuis. Na maandenlang avonden praten over de afgelopen periode vond zij het welletjes. Zij was het spuugzat, aldus de Gooi en Eemlander.

Een citaat uit de inleiding van het stuk:

"D66 fractievoorzitter Nadja Jungmann blijkt donderdagavond te zijn opgestapt tijdens een crisisberaad over met name de misverstanden en spanningen tussen burgemeester Wim Kozijn en de coalitie. "Op een zeker moment was ik het spuugzat. Sinds het verschijnen van het Contain-rapport (over de bestuurscrisis, red.) zijn we al avond aan avond dingen aan het uitpraten. "Ik was letterlijk uitgepraat."

"Al die tijd ben ik heel betrokken geweest. Continu geprobeerd alles in goede banen te leiden. Er is nu geen sprake van een probleem, ruzie of wat dan ook naar aanleiding waarvan ik ben opgestapt. Ik was het gewoon zat. Ik en de anderen hebben het vertrouwen in Kozijn uitgesproken. Als Kozijn het vertrouwen in de coalitie heeft, dan heeft hij het. Heeft hij het niet, dan heeft hij het niet", aldus Jungmann. Wat haar betreft moet er nu echt een eind komen aan het getouwtrek.

Er is hiermee geen crisis ontstaan. De coalitie zit als geheel op één lijn. Het was echter even genoeg....


Fractievoorzitters achter Kozijn!

Vorige week, op 3 april 1999, stond er in de G&E een artikel waarin een aanval werd gedaan op het aantal bijbanen van burgemeester Kozijn. In één adem werden die bijbanen genoemd als oorzaak van de problemen op het gemeentehuis. Omdat hij te weinig tijd zou hebben voor zijn bestuurlijke taak op het gemeentehuis.

Omdat er nog nooit een klacht over die bijbanen geweest is vanuit de politiek en omdat Kozijn altijd gezegd heeft dat hij zijn bijbanen zou opzeggen als er een probleem mee zou zijn, was het gestelde in het stuk niet terecht.

D66 fractievoorzitter Nadja Jungmann heeft dan ook het initiatief genomen vorig weekend om alle fractievoorzitters te benaderen om te komen tot een gezamenlijke persverklaring waarin afstand genomen wordt van het gestelde in het artikel.

Curieus genoeg verscheen deze persverklaring in dezelfde krant waarin het hierboven genoemde artikel over het opstappen van D66 op de voorpagina stond.

Het kan verkeren. Ofwel, stank voor dank?


Interview Co de Kloet

kopcodekloet.gif (7836 bytes)

codekloetzw.gif (11018 bytes)

Co de Kloet: "ik heb nooit geweten dat mijn columns zo'n negatieve impact hadden op de collega's in de gemeenteraad. Ze zeiden er nooit wat over." "Nooit?"  "Nee."

In de Gooi en Eemlander van 8 april 1999 een uitgebreid interview met Co de Kloet. Voor de derde keer Wethouder van 's-Graveland. De eerste keer voor de PvdA, daarna voor Dorpsbelangen en nu weer.

Hij vertelt over de problemen die gerezen zijn over de portefeuille verdeling tussen de wethouders en Burgemeester Kozijn. Verder geeft hij zelf aan zaken scherper te zeggen dan hij bedoelt, zoals laatst de opmerking : "Hij liegt dat ie barst" over burgemeester Kozijn.


Dobber in nood.

In de commissievergadering Welzijn van afgelopen woensdag 7 april kwam aan de orde dat dorpshuis de Dobber in grote financiële nood verkeert. Het blijkt dat men de exploitatie niet kan blijven volhouden als er niets gebeurt.

Als je het lijstje ziet van grote evenementen dat verdwenen is naar de Fuik (of helemaal zoals het palingroken) en het bedroevende lijstje van verenigingen die regelmatig gebruik maken van de Dobber (o.a. het CDA en de VVD eens per maand), dan is het geen wonder dat het zo niet vol te houden is.

In een open discussie werd besproken wat er met de Dobber zou moeten gebeuren. Mogelijkheden zijn:

  • Permamente subsidie geven om hem open te houden.

  • Een andere beheersvorm, bijv. een beheerder die een gedeelte van de opbrengst mag houden.

  • Verkopen aan een geinteresseerde koper.

Wat D66 betreft moet het een oplossing zijn die de gemeente geen extra geld kost. Indertijd heeft de Dobber al veel extra's gekregen om rendabel te kunnen draaien (tribune, audioapparatuur, etc.).
Als de verenigingen prijs stellen op de Dobber zouden zij ook eens moeten kijken of ze niet kunnen verhuizen naar de Dobber.

De huisvesting van de verenigingen in onze gemeente is zeer versnipperd. Voeg daar de concurrentie van de Fuik en het Kraaiennest bij en het drama is compleet. Wordt vervolgd.


Machtsstrijd om portefeuilles

wpeD.jpg (6411 bytes)

In de Gooi en Eemlander van 1 april 1999 stond bovenstaande kop. Het blijkt dat burgemeester Kozijn zich niet zonder slag of stoot neerlegt bij de door de nieuwe coalitie voorgestelde portefeuilleverdeling. Hij verzet zich er niet tegen dat hij financiën kwijt raakt. Wel verzet hij zich tegen het feit dat hij personeelszaken kwijtraakt. Geruggesteund door het rapport van Contain, waarin min of meer staat dat de slechte situatie in het gemeentelijk apparaat aan Kozijn te wijten is, meent wethouder Co de Kloet (Dorpsbelangen) dat deze portefeuille niet meer bij Kozijn terecht zou moeten komen. CDA wethouder Wim Neef is toeschietelijker. Hij wil zo snel mogelijk rust en is daarom bereid om water in de wijn te doen.


Afscheid Piet van Enk

wpe10.jpg (2111 bytes)

wpeF.jpg (6074 bytes)

Op 31 maart 1999 nam Piet van Enk, chef Financiën van de gemeente 's-Graveland, afscheid na veertig jaar bij de overheid gewerkt te hebben, waarvan 28 jaar voor 's-Graveland. Piet kennende zullen wij nog veel van hem blijven horen, maar dan zal het bijv. over de wielerronde, het CDA of andere activiteiten in het dorp gaan. Wij wensen Piet het allerbeste toe.

 

nieuwshome.gif (2185 bytes)